Our Core Collections

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Donor: AFRIKANERPARTY
Details: Established under the leadership of Mr. N.C. Havenga
[Gestig onder leiding van mnr. N.C. Havenga]
Notes: Arranged before 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BARNARD, J.F.
Details: Private secretary of the Prime Minister, Dr. H.F. Verwoerd; Author of the book entitled 13 JAAR IN DIE SKADU VAN DR. H.F. VERWOERD/13 YEARS IN THE SHADOW OF DR. H.F. VERWOERD
[Privaatsekretaris van die Eerste Minister, dr. H.F. Verwoerd; Skrywer van die boek getitel 13 JAAR IN DIE SKADU VAN DR. H.F. VERWOERD]
Notes: Arranged September 1979 [Georden September 1979]
   
Donor: BASSON, J.D. DU P. (JAPIE)
Details: MP for Namib (August 1950-October 1961); MP for Bezuidenhout (October 1961-December 1980); Became a member of the President's Council in 1981 where he served on the Constitution Committee; Leader of the Volks Party in Transvaal
[LV vir Namib (Augustus 1950-Oktober 1961); LV vir Bezuidenhout (Oktober 1961-Desember 1980); Word in 1981 as lid van die Presidentsraad aangestel, waar hy op die Grondwetkomitee dien; Leier van die VP in Transvaal]
Notes: Arranged 1974; Miss Jones called Mr. Basson on 7 August 1992 and he said he has no objection to making copies of "harmless" documents; Diaries are closed to research [Georden 1974; Mej. Jones het Mnr. Basson vandag (7 Augustus 1992) geskakel en hy se dat hy nie beswaar het as kopiee van "onskadelike" dokumente gemaak word nie; Dagboeke is gesluit vir navorsing]
   
Donor: BEKKER, G.F.H.
Details: National Council member for the Cradock constituency (19 May 1938-29 March 1966) - National Party; National Party (1943); Represented SA Parliamentary Conference in Canada; Proposer of the Orange River Scheme
[Volksraadslid vir die Cradock kiesafdeling (19 Mei 1938-29 Maart 1966) - VP; NP (1943); Verteenwoordig SA by die Gemenebes se Parlementere Konferensie in Kanada; Voorsteller van die Oranjerivierskema]
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined; KEYWORDS: Contains information on Tielman Roos, JG Strijdom, HF Verwoerd, JBM Hertzog, DF Malan, NC Havenga, World War II, agriculture, etc. [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal; TREFWOORDE: Bevat inligting t.o.v. Tielman Roos, JG Strijdom, HF Verwoerd, JBM Hertzog, DF Malan, NC Havenga, Wereldoorlog II, Landbou, ens.]
   
Donor: BEUKES, P.
Details: In 1931 served as a journalist at DIE VOLKSBLAD; 1936-1940 editor of DIE VADERLAND; In 1945 he became co-editor of DIE SUIDERSTEM and served as such until 1950 then became founder, editor, and manager of DIE LANDSTEM; In 1967 he became the Cape representative of Press Corps
[Tree in 1931 as joernalis in diens by DIE VOLKSBLAD; In 1936-1940 is hy buitelandse redakteur van DIE VADERLAND; In 1945 word hy mede-redakteur van DIE SUIDERSTEM en dien as sodanig tot 1950 toe hy stigter, redakteur en bestuurder van DIE LANDSTEM word; In 1967 word hy die Kaapse verteenwoordiger van Perskor]
Notes: Arranged October 1973 - 0,20 metres; Access determined [Georden Oktober 1973 - 0,20 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BEYERS, ADV. F.W.
Details: MP (National Party) for Edenburg (1918-1929); Minister of Mines and Industry (1924-1929); Leader of the 1919 Freedom Deputation; He passed away in September 1938
[Word in 1910 as prokureur-generaal in Transvaal aangestel; LV (NP) vir Edenburg (1918-1929); Minister van Mynwese en Nywerheid (1924-1929); Lid van die 1919 Vryheidsdeputasie; Hy is gedurende September 1938 oorlede]
Notes: Arranged 23 September 1975 - 2,30 metres; Access determined [Georden 23 September 1975 - 2,30 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BLACKWELL, LESLIE
Details: MP for Bezuidenhout and Kensington (1915-1943); 1943-1955 attached to the Transvaal Provincial Department of the Supreme Court; During 1958 and 1959 he was Professor in Law at Fort Hare
[LV vir Bezuidenhout en Kensington (1915-1943); 1943-1955 verbonde aan die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof; Gedurende 1958 en 1959 is hy Prof. in die Regte aan Fort Hare]
Notes: Arranged before 1974 - 0,70 metres; No growth expected; SETTLED; Access already determined [Georden voor 1974 - 0,70 m.; geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid reeds bepaal]
   
Donor: BOTHA, P.W.
Details: Chief secretary of the Cape National Party 1948; MP for the George constituency 1948-1984; Deputy Minister of Interior Affairs 1958; Minister of Community Development, Coloured Affairs, and Public Works 1961; Defence 1966-1980; Prime Minister September 1978; State President September 1984
[Hoofsekretaris van die Kaaplandse NP 1948; LV vir die kiesafdeling George 1948-1984; Adj-Min van Binnelandse Sake 1958; Min van Gemeenskapsbou, Kleurlingsake en Openbare Werke 1961; Verdediging 1966-1980; Eerste Min Sept. 1978; Staatspresident Sept. 1984]
Notes: Arranged [Georden]
Media:
inv_pv203.pdf
   
Donor: DE KLERK, F.W.
Details: MP for Vereeniging (1972); Minister; Chairperson of the Ministers' Council in the People's Council (1985); Leader of the People's Council (1986); State President (1989-1994)
[LV vir Vereeniging (1972); Minister; Voorsitter van die Ministersraad in die Volksraad (1985); Leier van die Volksraad (1986); Staatspresident (1989-1994)]
Media:
inv_pv734.pdf
   
Donor: DE VILLIERS, W.B.
Details: MP for Barkley-West (1920, 1924-1929); MP for Kuruman (1929); MP for Stellenbosch (1930-1938); Senator (1939-1948); Chairperson of the Board of Directors of the National Press Ltd.
[LV vir Barkley-Wes (1920, 1924-1929); LV vir Kuruman (1929); LV vir Stellenbosch (1930-1938); Senator (1939-1948); Voorsitter van die Direksie van Nasionale Pers Bpk.]
Notes: Arranged before 1974 - 0,20 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,20 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DEACON, W.H.D.
Details: MPC for the Albanie constituency (March 1965); MP for the Albanie constituency (October 1969)
[LPR vir die kiesafdeling Albanie (Maart 1965); LV vir die kiesafdeling Albanie (Oktober 1969)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: DIEDERICHS, NIC
Details: Private papers of N. Diederichs, National Party MP Randfontein
[1948-1958], Losberg
[1958-1974], Overvaal
[1974-1975], Minister of Economic Affairs
[1958-1967], Mines
[1961-1964], Finance
[1967-1975], State President
[1975-1978]. COVERAGE 1926-1978; 2102 Files; 28,80 Metres.
   
Donor: DU PLESSIS, J.H.O.
Details: First editor of the Port Elizabeth daily paper DIE OOSTERLIG; Later editor of DIE VOLKSBLAD; 1948 directorship of the State Information; MP for Stellenbosch (1953-1958); Administrator of the Cape (1958-1960)
[Eerste redakteur van die Port Elizabethse dagblad, DIE OOSTERLIG; Later redakteur van DIE VOLKSBLAD; Aanwaar in 1948 die Direkteurskap van Staatsinligting; LV vir Stellenbosch (1953-1958); Administrateur van Kaapland (1958-1960, met afsterwe)]
Notes: Arranged before 1974 [Georden voor 1974]
   
Donor: DU PLESSIS, W.C.
Details: Private secretary of Gen. J.B.M. Hertzog (1931-1934); MP for Standerton (1948-1954); Ambassador in Washington (1956-1960); Secretary of Information (1961-1963); Administrator of SWA (1963-1968)
[Privaatsekretaris van genl. J.B.M. Hertzog (1931-1934); LV vir Standerton (1948-1954); Ambassadeur in Washington (1956-1960); Sekretaris van Inligting (1961-1963); Administrateur van SWA (1963-1968)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: ERASMUS, F.C.
Details: MP for Moorreesburg (1933-1961); Minister of Defence (1948-1959); S.A. Ambassador in Italy
[LV vir Moorreesburg (1933-1961); Minister van Verdediging (1948-1959); S.A. Ambassadeur in Italie]
Notes: Arranged before 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: F.A.K.
Details: Stigtingsdatum, 18-19 Desember 1929; Eerste voorsitter: Dr. N.J. van der Merwe (1929-1940)
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: HAAK, J.F.W.
Details: In 1958 ; MP for Bellville-Parow (1953-1970); Minister of Mines and Planning (1964-1966); Minister of Economic Affairs (1966-1970)
[Word in 1958 tot die Kaapstadse Balie toegelaat; LV vir Bellville-Parow (1953-1970); Minister van Mynwese en Beplanning (1964-1966); Minister van Ekonomiese Sake (1966-1970)]
Notes: Arranged 1 March 1974; Access determined [Georden 1 Maart 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HERTZOG, J.A.M. (DR. ALBERT)
Details: LV vir Ermelo (Mei 1948-April 1970); Minister van Gesondheid (Oktober 1958-Augustus 1968); Minister van Pos en Telegraafwese (Oktober 1958-Februarie 1968); Leier van die Herstigte Nasionale Party
Notes: Arranged November 1985 [Georden November 1985]
   
Donor: HEUNIS, CHRIS
Details: LV vir Helderberg (vroeerbekend as Valsbaai) (1970); Minister van Staatkundige, Ontwikkeling en Beplanning (1982-1989)
Notes: 42,80 metres
   
Donor: JANSEN, E.G.
Details: MP for Vryheid (1921-1943); MP for Wolmaranstad (1947-1950); Minister (1929-1933, 1948-1950); Governor General (1951-1959, died in service)
[LV vir Vryheid (1921-1943); LV vir Wolmaranstad (1947-1950); Minister van Naturellesake (1929-1933, 1948-1950); Goewerneur-generaal (1951-1959, in diens oorlede)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: JANSEN, M.M.
Details: Spouse of Dr. E.G. Jansen; National Party in Natal (1933); National Party in Transvaal (1935); First female member of the S.A. Academy for Arts and Science
[Eggenote van dr. E.G. Jansen; Onderleidster van die NP in Natal (1933) Medeleidster van die NP in Transvaal (1935); Eerste Vrouelid van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: JERLING, J.D.
Details: Assistant Commandant General of the OB; For the period 1940-1943 he managed the Ossewa-Brandwag office in Transvaal; KEYWORDS: Documents related to the OB
[Op 21 - jarige leeftyd tot die balie toegelaat; Assistant-kommandant-generaal van die OB; Vir die tydperk 1940 tot 1943 was hy in beheer van die Ossewa-Brandwag se kantoor in Transvaal; TREFWOORDE: Stukke i/s die OB]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: JONKER, A.H.
Details: Editor-in-Chief of DIE SUIDERSTEM (1937-1945); MP for Cape Town (1948-1958); MP for Fort Beaufort (1958-1965); co-founder of the National Conservative Party (1953)
[Hoofredakteur van DIE SUIDERSTEM (1937-1945); LV vir Kaapstad-Tuine (1948-1958); LV vir Fort Beaufort (1958-1965); Medestigter van die Nasionale Konserwatiewe Party (1953)]
Notes: Arranged before 1974 [Georden voor 1974]
   
Donor: KOTZE, W.D.
Details: Privaatsekretaris van die Vrystaatse Administrateur (1959); LV vir Odendaalsrus (September 1970-April 1974); Parys (April 1974-Julie 1982); Ambassadeur in Bophuthatswana (1982-1992)
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: LOMBARD, I.M.
Details: Chief secretary of the F.A.K. (1929-1937); Founding member of the Afrikaans Trade Institute; Secretary of the SA Academy for Arts and Science (1935-1947)
[Hoofsekretaris van die F.A.K. (1929-1937); Stigterslid van Volkskas en die Afrikaanse Handelsinstituut; Sekretaris van die SA Akademie vir wetenskap en Kuns (1935-1947)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: LOUW, ADV. E.H. (ERIC)
Details: Minister; 1924-1963 National Party MP for Beaufort-West; In 1929 appointed as High Commissioner to London, and in the same year he was the Union's first ambassador in Washington; He was named to the Malan Cabinet in 1948
[Minister; 1924-1963 NP LV vir Beaufort-Wes; In 1926 word hy Unie se Handelskommissaris in VSA; Hy word in 1929 aangestel as Hoe Kommissaris te Londen, in dieselfde jaar word hy Unie se eerste gesant in Washington; Word in 1948 in Malan-kabinet opgeneem]
Notes: Arranged before 1974 - 5,60 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined according to request; All the files must be worked through for accessibility [Georden voor 1974-5,60m; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toegang word bepaal volgens aanvraag; Al die leers moet deurgewerk word vir toeganklikheid]
   
Donor: MALAN, C.W.
Details: MP for Humansdorp (1915-1933); Minister of Railways and Harbours (1924-1933)
[LV vir Humansdorp (1915-1933); Minister van Spoorwee en Hawens (1924-1933, met afsterwe)]
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MALAN, J.J.
Details: MP for Swellendam (1966-1978); Deputy Minister of Agriculture (1972-1978)
[LV vir Swellendam (1966-1978); Adjunk-Minister van Landbou (1972-1978)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: MALAN, M.P.A.
Details: MPC for Bloemfontein district OFS (1949-1952); Senator (1952-1969); Consul-General of South Africa in Luanda since August 1969
[LPR vir Bloemfontein distrik OVS (1949-1952); Senator (1952-1969); Konsul-generaal van Suid Afrika in Luanda sedert Aug. 1969]
Notes: Arranged before 1974 - 0,60 metres; Growth of 0,40 metres (mainly publications); Growth must be updated; Access determined [Georden voor 1974 - 0,60m; Daar is aanwas 0,40m (hoofsaaklik publikasies); Aanwas moet bygewerk word; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MALAN, P.A.
Details: Lawyer; Founder of the first National Party branch in Worcester in 1915; Director of SANLAM; Father of Mrs. Tini Vorster; KEYWORDS: Documents concerning the Afrikaner Union, National Party, and
[Prokureur; Stigter van die eerste NP-tak te Worcester in 1915; Direkteur van SANLAM; Vader van mev. Tini Vorster; TREFWOORDE: Stukke i/s die Afrikanerbond, Nasionale Party en die Reddingsdaadbond]
Notes: Arranged March 1974 - 0,40 metres; Negotiate with Mrs. Malan (Worcester) for more documents, January 1983; Access determined [Georden Maart 1974 - 0,40 metres; Onderhandel met mev. Malan (Worcester) vir nog dokumente, Januarie 1983; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MEYER, R.P. (ROELF)
Details: LV vir Johannesburg-Wes (1979); Minister van Verdediging en Kommunikasie (1991); Staatkundige Ontwikkeling en Kommunikasie (1992)
   
Donor: MOSTERT, D.J.
Details: Chief secretary of the ATKV 1939; MP for Witbank 1948-1966; KEYWORDS: Ox Wagon Trek, Bantu Affairs, Protectorate, National Party, Economic Institute, Institute for , Education, etc.
[Hoofsekretaris van die ATKV 1939; LV vir Witbank 1948-1966; TREFWOORDE: Bevat inligting t.o.v. Ossewatrek, Bantoesake, Protektorate, NP, Ekonomiese Instituut, Instituut vir Volkswelstand, Onderwys, ens.]
Notes: Arranged before 1974 - 1,10 metres; Access determined (L. v.d. W.) [Georden voor 1974 - 1,10 metres; Toeganklikheid is bepaal (L. v.d. W.)]
   
Donor: NASIONALE PARTY FEDERALE RAAD
Details: Die eerste Federale Raad is in 1916 saamgestel met genl. Hertzog as voorsitter en Dr. Malan en Prof. Fremantle onderskeidelik as onder-voorsitter en sekretaris
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NASIONALE PARTY KAAP
Details: In July 1915 the first branch of the National Party in the Cape was founded
[In Julie 1915 is die eerste tak van die NP ini Kaapland gestig]
Notes: Arranged July 1975 - 20 metres [Georden Julie 1975 - 20 metres; Daar is aanwas; Toeganklikheid word bepaal volgens aanvraag]
   
Donor: NASIONALE PARTY NATAL
Details: Stigting op 19 Augustus 1915
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: NASIONALE PARTY TRANSVAAL.
Details: Founded in Pretoria on 26 August 1914
[Op 26 Augustus 1914 in Pretoria gestig]
Notes: Arranged before 1974 - +/- 7,00 metres; Growth of +/- 30,00 metres [Georden voor 1974 - +/- 7,00 metres; Reeds aanwas van +/- 30,00 metres; Toegang word bepaal volgens aanvraag; inventaris moet aangepas word om aanwas te absorbeer]
   
Donor: NASIONALE PARTY VRYSTAAT
Details: Die formele stigting van die NP in die Vrystaat het op 1 Julie 1914 deur genl. J.B.M. Hertzog te Smithfield geskied
Notes: Georden met ongeordende aanwas; Toeganklikheid word bepaal volgens aanvraag
   
Donor: NP SWA
Details: Die eerste tak van die NP in SWA is in 1924 gestig te Mariental
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: PELLISSIER, S.H.
Details: Director of Education in the OFS (1926-1948); Founder of the Folk Dances Movement; Chairperson of the S.A. Academy for Arts and Science (1938-1946)
[Direkteur van Onderwys in die OVS (1926-1948); Stigter van die Volkspele-beweging; Voorsitter: SA Akademie vir Wetenskap en Kuns (1938-1946)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: PIROW, O.
Details: MP for Soutpansberg (1924-1929); MP for Gezina (1929-1943); Named as Senator in 1929; Minister of Justice (1929-1933); Railways and Harbours (1933-1938); Trade and Industry (1938-1939); Defence (1933-1939); Founder of the New Order
[LV vir Soutpansberg (1924-1929); LV vir Gezina (1929-1943); Word in 1929 tot Senator benoem; Minister van Justisie (1929-1933); Spoorwee en Hawens (1933-1938); Handel en Nywerheid (1938-1939); Verdediging (1933-1939); Stigter van die Nuwe Orde]
Notes: Arranged before 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: POTGIETER, D.J.
Details: Linked to the editorial staffs of DIE TRANSVALER and DIE VADERLAND (1936-1940); LPR for Dundee (1949-1953); MP for Vryheid (1953-1966)
[Verbonde aan die redaksies van DIE TRANSVALER en DIE VADERLAND (1936-1940); LPR vir Dundee (1949-1953); LV vir Vryheid (1953-1966)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: SHEARER, V.
Details: MP for Durban - Punt (1938-1958)
[LV vir Durban - Punt (1938-1958)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: STOFFBERG, OUMATJIE
Details: Spouse of Sen. T.C. Stoffberg (See PV 126); President of the Women's Council of the Herenigde (Re-United) National Party of V
[Eggenote van Sen. T.C. Stoffberg (Vergelyk PV 126); Ere-presidente van die Vroueraad van die HNP of V]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: STOFFBERG, T.C.
Details: School inspector in the ZAR (1895-1900); LPR in Transvaal (1920-1928); Senator for the period 1928-1937; Leader of the National Party in Transvaal
[Skoolinspekteur in die ZAR (1895-1900); LPR in Transvaal (1920-1928); Senator vir die tydperk (1928-1937); Leier van die NP in Transvaal ten tye van sy afsterwe in 1937]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: SWART, C.R.
Details: Minister of Justisie, Governor General and First State President of the RSA; MP for Ladybrand 1923-1938; MP for Winburg 1941-1959; Leader of National Party in OFS 1939-1959; Deputy Prime Minister and leader of the National Council 1954-1959
[Minister van Justisie, Goewerneur-Generaal en Eerste Staatspresident van die RSA; LV vir Ladybrand 1923-1938; LV vir Winburg 1941-1959; Leier van NP in OVS 1939-1959; Adjunk-Eerste Minister en leier van die Volksraad 1954-1959]
Notes: Arranged; SETTLED; Access determined [Georden; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: TAYLOR, C.D. (CATHY)
Details: MP for Wynberg (1963-1974)
[LV vir Wynberg (1963-1974)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: TREURNICHT, A.P. (DR.)
Details: MP for Waterberg (1971); Editor of HOOFSTAD (1967-1971); Minister of Public Works (1979-1980); Statistics (1979-1982); Tourism (1979-0980); State Administration (1980-1982)
[LV vir Waterberg (1971); Redakteur van HOOFSTAD (1967-1971); Minister van Openbare Werke (1979-1980); Statistiek (1979-1982); Toerisme (1979-1980); Staatsadministrasie (1980-1982)]
   
Donor: VAN DER MERWE, D.P.
Details: MPC and Senator; Represented Ficksburg (1935-1959) and Ficksburg-Senekal (1959-1963) in the Provincial Council; He became a Senator in 1963 and served as such until 1964
[LPR en Senator; Verteenwoordig Ficksburg (1935-1959) en Ficksburg-Senekal (1959-1963) in die Provinsiale Raad; Hy word in 1963 Senator en dien as sodanig tot 1964]
Notes: Arranged before 1974 - 0,70 metres; Growth of 0,50 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,70 metres; aanwas van 0,50 metres; toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER MERWE, J.F.
Details: Chief Commandant of the OB (1939); In 1941 he was promoted to Chief General; In 1942 he was named Assistant Commandant-General of the OFS and of Area C in June 1943
[Hoofkommandant van die OB (1939); In 1941 word hy bevorder tot Hoofgeneraal; In 1942 word hy Waarnemende Assistant Kommandant-Generaal van die OVS en gebiedshoofgeneraal van die gebied C in Junie 1943]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: VAN RENSBURG, M.C.G.J.
Details: Member of the Provincial Council (1949-1953); Member of National Council (1953-1970); Free State Leader of the National Party (1968-1970); Minister of Post and Telegraphs (1968)
[Lid van die Provinsiale Raad (1949-1953); Volksraadslid (1953-1970); Vrystaatse leier van die NP (1968-1970); Minister van Pos en Telegraafwese (1968)]
Notes: Arranged before 1974 - 17,5 metres [Georden voor 1974 - 17,5 metres; Toeganklikheid word bepaal volgens aanvraag]
   
Donor: VERWOERD, H.F.
Details: MP for Heidelberg, Transvaal (1958-1966); Prime Minister
[LV vir Heidelberg, Transvaal (1958-1966); Eerste Minister]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: VILJOEN, D.T. DU P.
Details: MP for Victoria-West constituency (1938-1943); Senator for the period 1948-1953; Administrator for SWA (1953-1963)
[LV vir die kiesafdeling Victoria-Wes (1938-1943); Senator vir die tydperk 1948-1953; Administrateur vir SWA (1953-1963)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: VORSTER, B.J.
Details: MP for Nigel since 1953; Minister of Justice (1961-1966); Prime Minister of S.A. (1966-1978); State President (1978-1979)
[LV vir Nigel sedert 1953; Minister van Justisie (1961-1966); Eerste Minister van S.A. (1966-1978); Staatspresident (1978-1979)]
Notes: Arranged [Georden]
Media:
inv_pv132.pdf
   
Donor: WEICHARDT, L.T.
Details: Senator 1955-1970; Leader of the Grey Shirts Movement; KEYWORDS: Informaiton on the Grey Shirts
[Senator sedert 1955-1970; Leier van die Gryshempbeweging; TREFWOORDE: Inlighting t.o.v. Gryshempde]
Notes: Arranged before 1974; Access must be determined [Georden voor 1974; Toeganklikheid moet bepaal word]
   
Donor: WESSELS, LEON
Details: Private papers of L.Wessels, National Party MP Krugersdorp
[1977-1994], Deputy Minister of Law and Order
[1988-1989], Foreign Affairs
[1989-1991], Minister of Planning, Provincial Affairs and National Housing
[1991], Local Government, National Housing and Public Works
[1991-1997]. COVERAGE 1973-1994; 274 Files; 3,50 Metres.
[Minister van Plaaslike regering en Nasionale Behuising; 3,50 metres]