Our Complete Inventory

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Donor: AFRIKANERPARTY
Details: Established under the leadership of Mr. N.C. Havenga
[Gestig onder leiding van mnr. N.C. Havenga]
Notes: Arranged before 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BARNARD, J.F.
Details: Private secretary of the Prime Minister, Dr. H.F. Verwoerd; Author of the book entitled 13 JAAR IN DIE SKADU VAN DR. H.F. VERWOERD/13 YEARS IN THE SHADOW OF DR. H.F. VERWOERD
[Privaatsekretaris van die Eerste Minister, dr. H.F. Verwoerd; Skrywer van die boek getitel 13 JAAR IN DIE SKADU VAN DR. H.F. VERWOERD]
Notes: Arranged September 1979 [Georden September 1979]
   
Donor: BASSON, J.D. DU P. (JAPIE)
Details: MP for Namib (August 1950-October 1961); MP for Bezuidenhout (October 1961-December 1980); Became a member of the President's Council in 1981 where he served on the Constitution Committee; Leader of the Volks Party in Transvaal
[LV vir Namib (Augustus 1950-Oktober 1961); LV vir Bezuidenhout (Oktober 1961-Desember 1980); Word in 1981 as lid van die Presidentsraad aangestel, waar hy op die Grondwetkomitee dien; Leier van die VP in Transvaal]
Notes: Arranged 1974; Miss Jones called Mr. Basson on 7 August 1992 and he said he has no objection to making copies of "harmless" documents; Diaries are closed to research [Georden 1974; Mej. Jones het Mnr. Basson vandag (7 Augustus 1992) geskakel en hy se dat hy nie beswaar het as kopiee van "onskadelike" dokumente gemaak word nie; Dagboeke is gesluit vir navorsing]
   
Donor: BEKKER, G.F.H.
Details: National Council member for the Cradock constituency (19 May 1938-29 March 1966) - National Party; National Party (1943); Represented SA Parliamentary Conference in Canada; Proposer of the Orange River Scheme
[Volksraadslid vir die Cradock kiesafdeling (19 Mei 1938-29 Maart 1966) - VP; NP (1943); Verteenwoordig SA by die Gemenebes se Parlementere Konferensie in Kanada; Voorsteller van die Oranjerivierskema]
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined; KEYWORDS: Contains information on Tielman Roos, JG Strijdom, HF Verwoerd, JBM Hertzog, DF Malan, NC Havenga, World War II, agriculture, etc. [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal; TREFWOORDE: Bevat inligting t.o.v. Tielman Roos, JG Strijdom, HF Verwoerd, JBM Hertzog, DF Malan, NC Havenga, Wereldoorlog II, Landbou, ens.]
   
Donor: BEUKES, P.
Details: In 1931 served as a journalist at DIE VOLKSBLAD; 1936-1940 editor of DIE VADERLAND; In 1945 he became co-editor of DIE SUIDERSTEM and served as such until 1950 then became founder, editor, and manager of DIE LANDSTEM; In 1967 he became the Cape representative of Press Corps
[Tree in 1931 as joernalis in diens by DIE VOLKSBLAD; In 1936-1940 is hy buitelandse redakteur van DIE VADERLAND; In 1945 word hy mede-redakteur van DIE SUIDERSTEM en dien as sodanig tot 1950 toe hy stigter, redakteur en bestuurder van DIE LANDSTEM word; In 1967 word hy die Kaapse verteenwoordiger van Perskor]
Notes: Arranged October 1973 - 0,20 metres; Access determined [Georden Oktober 1973 - 0,20 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BEYERS, ADV. F.W.
Details: MP (National Party) for Edenburg (1918-1929); Minister of Mines and Industry (1924-1929); Leader of the 1919 Freedom Deputation; He passed away in September 1938
[Word in 1910 as prokureur-generaal in Transvaal aangestel; LV (NP) vir Edenburg (1918-1929); Minister van Mynwese en Nywerheid (1924-1929); Lid van die 1919 Vryheidsdeputasie; Hy is gedurende September 1938 oorlede]
Notes: Arranged 23 September 1975 - 2,30 metres; Access determined [Georden 23 September 1975 - 2,30 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BLACKWELL, LESLIE
Details: MP for Bezuidenhout and Kensington (1915-1943); 1943-1955 attached to the Transvaal Provincial Department of the Supreme Court; During 1958 and 1959 he was Professor in Law at Fort Hare
[LV vir Bezuidenhout en Kensington (1915-1943); 1943-1955 verbonde aan die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof; Gedurende 1958 en 1959 is hy Prof. in die Regte aan Fort Hare]
Notes: Arranged before 1974 - 0,70 metres; No growth expected; SETTLED; Access already determined [Georden voor 1974 - 0,70 m.; geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid reeds bepaal]
   
Donor: BOTHA, P.W.
Details: Chief secretary of the Cape National Party 1948; MP for the George constituency 1948-1984; Deputy Minister of Interior Affairs 1958; Minister of Community Development, Coloured Affairs, and Public Works 1961; Defence 1966-1980; Prime Minister September 1978; State President September 1984
[Hoofsekretaris van die Kaaplandse NP 1948; LV vir die kiesafdeling George 1948-1984; Adj-Min van Binnelandse Sake 1958; Min van Gemeenskapsbou, Kleurlingsake en Openbare Werke 1961; Verdediging 1966-1980; Eerste Min Sept. 1978; Staatspresident Sept. 1984]
Notes: Arranged [Georden]
Media:
inv_pv203.pdf
   
Donor: DE KLERK, F.W.
Details: MP for Vereeniging (1972); Minister; Chairperson of the Ministers' Council in the People's Council (1985); Leader of the People's Council (1986); State President (1989-1994)
[LV vir Vereeniging (1972); Minister; Voorsitter van die Ministersraad in die Volksraad (1985); Leier van die Volksraad (1986); Staatspresident (1989-1994)]
Media:
inv_pv734.pdf
   
Donor: DE VILLIERS, W.B.
Details: MP for Barkley-West (1920, 1924-1929); MP for Kuruman (1929); MP for Stellenbosch (1930-1938); Senator (1939-1948); Chairperson of the Board of Directors of the National Press Ltd.
[LV vir Barkley-Wes (1920, 1924-1929); LV vir Kuruman (1929); LV vir Stellenbosch (1930-1938); Senator (1939-1948); Voorsitter van die Direksie van Nasionale Pers Bpk.]
Notes: Arranged before 1974 - 0,20 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,20 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DEACON, W.H.D.
Details: MPC for the Albanie constituency (March 1965); MP for the Albanie constituency (October 1969)
[LPR vir die kiesafdeling Albanie (Maart 1965); LV vir die kiesafdeling Albanie (Oktober 1969)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: DIEDERICHS, NIC
Details: Private papers of N. Diederichs, National Party MP Randfontein
[1948-1958], Losberg
[1958-1974], Overvaal
[1974-1975], Minister of Economic Affairs
[1958-1967], Mines
[1961-1964], Finance
[1967-1975], State President
[1975-1978]. COVERAGE 1926-1978; 2102 Files; 28,80 Metres.
   
Donor: DU PLESSIS, J.H.O.
Details: First editor of the Port Elizabeth daily paper DIE OOSTERLIG; Later editor of DIE VOLKSBLAD; 1948 directorship of the State Information; MP for Stellenbosch (1953-1958); Administrator of the Cape (1958-1960)
[Eerste redakteur van die Port Elizabethse dagblad, DIE OOSTERLIG; Later redakteur van DIE VOLKSBLAD; Aanwaar in 1948 die Direkteurskap van Staatsinligting; LV vir Stellenbosch (1953-1958); Administrateur van Kaapland (1958-1960, met afsterwe)]
Notes: Arranged before 1974 [Georden voor 1974]
   
Donor: DU PLESSIS, W.C.
Details: Private secretary of Gen. J.B.M. Hertzog (1931-1934); MP for Standerton (1948-1954); Ambassador in Washington (1956-1960); Secretary of Information (1961-1963); Administrator of SWA (1963-1968)
[Privaatsekretaris van genl. J.B.M. Hertzog (1931-1934); LV vir Standerton (1948-1954); Ambassadeur in Washington (1956-1960); Sekretaris van Inligting (1961-1963); Administrateur van SWA (1963-1968)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: ERASMUS, F.C.
Details: MP for Moorreesburg (1933-1961); Minister of Defence (1948-1959); S.A. Ambassador in Italy
[LV vir Moorreesburg (1933-1961); Minister van Verdediging (1948-1959); S.A. Ambassadeur in Italie]
Notes: Arranged before 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: F.A.K.
Details: Stigtingsdatum, 18-19 Desember 1929; Eerste voorsitter: Dr. N.J. van der Merwe (1929-1940)
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: HAAK, J.F.W.
Details: In 1958 ; MP for Bellville-Parow (1953-1970); Minister of Mines and Planning (1964-1966); Minister of Economic Affairs (1966-1970)
[Word in 1958 tot die Kaapstadse Balie toegelaat; LV vir Bellville-Parow (1953-1970); Minister van Mynwese en Beplanning (1964-1966); Minister van Ekonomiese Sake (1966-1970)]
Notes: Arranged 1 March 1974; Access determined [Georden 1 Maart 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HERTZOG, J.A.M. (DR. ALBERT)
Details: LV vir Ermelo (Mei 1948-April 1970); Minister van Gesondheid (Oktober 1958-Augustus 1968); Minister van Pos en Telegraafwese (Oktober 1958-Februarie 1968); Leier van die Herstigte Nasionale Party
Notes: Arranged November 1985 [Georden November 1985]
   
Donor: HEUNIS, CHRIS
Details: LV vir Helderberg (vroeerbekend as Valsbaai) (1970); Minister van Staatkundige, Ontwikkeling en Beplanning (1982-1989)
Notes: 42,80 metres
   
Donor: JANSEN, E.G.
Details: MP for Vryheid (1921-1943); MP for Wolmaranstad (1947-1950); Minister (1929-1933, 1948-1950); Governor General (1951-1959, died in service)
[LV vir Vryheid (1921-1943); LV vir Wolmaranstad (1947-1950); Minister van Naturellesake (1929-1933, 1948-1950); Goewerneur-generaal (1951-1959, in diens oorlede)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: JANSEN, M.M.
Details: Spouse of Dr. E.G. Jansen; National Party in Natal (1933); National Party in Transvaal (1935); First female member of the S.A. Academy for Arts and Science
[Eggenote van dr. E.G. Jansen; Onderleidster van die NP in Natal (1933) Medeleidster van die NP in Transvaal (1935); Eerste Vrouelid van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: JERLING, J.D.
Details: Assistant Commandant General of the OB; For the period 1940-1943 he managed the Ossewa-Brandwag office in Transvaal; KEYWORDS: Documents related to the OB
[Op 21 - jarige leeftyd tot die balie toegelaat; Assistant-kommandant-generaal van die OB; Vir die tydperk 1940 tot 1943 was hy in beheer van die Ossewa-Brandwag se kantoor in Transvaal; TREFWOORDE: Stukke i/s die OB]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: JONKER, A.H.
Details: Editor-in-Chief of DIE SUIDERSTEM (1937-1945); MP for Cape Town (1948-1958); MP for Fort Beaufort (1958-1965); co-founder of the National Conservative Party (1953)
[Hoofredakteur van DIE SUIDERSTEM (1937-1945); LV vir Kaapstad-Tuine (1948-1958); LV vir Fort Beaufort (1958-1965); Medestigter van die Nasionale Konserwatiewe Party (1953)]
Notes: Arranged before 1974 [Georden voor 1974]
   
Donor: KOTZE, W.D.
Details: Privaatsekretaris van die Vrystaatse Administrateur (1959); LV vir Odendaalsrus (September 1970-April 1974); Parys (April 1974-Julie 1982); Ambassadeur in Bophuthatswana (1982-1992)
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: LOMBARD, I.M.
Details: Chief secretary of the F.A.K. (1929-1937); Founding member of the Afrikaans Trade Institute; Secretary of the SA Academy for Arts and Science (1935-1947)
[Hoofsekretaris van die F.A.K. (1929-1937); Stigterslid van Volkskas en die Afrikaanse Handelsinstituut; Sekretaris van die SA Akademie vir wetenskap en Kuns (1935-1947)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: LOUW, ADV. E.H. (ERIC)
Details: Minister; 1924-1963 National Party MP for Beaufort-West; In 1929 appointed as High Commissioner to London, and in the same year he was the Union's first ambassador in Washington; He was named to the Malan Cabinet in 1948
[Minister; 1924-1963 NP LV vir Beaufort-Wes; In 1926 word hy Unie se Handelskommissaris in VSA; Hy word in 1929 aangestel as Hoe Kommissaris te Londen, in dieselfde jaar word hy Unie se eerste gesant in Washington; Word in 1948 in Malan-kabinet opgeneem]
Notes: Arranged before 1974 - 5,60 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined according to request; All the files must be worked through for accessibility [Georden voor 1974-5,60m; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toegang word bepaal volgens aanvraag; Al die leers moet deurgewerk word vir toeganklikheid]
   
Donor: MALAN, C.W.
Details: MP for Humansdorp (1915-1933); Minister of Railways and Harbours (1924-1933)
[LV vir Humansdorp (1915-1933); Minister van Spoorwee en Hawens (1924-1933, met afsterwe)]
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MALAN, J.J.
Details: MP for Swellendam (1966-1978); Deputy Minister of Agriculture (1972-1978)
[LV vir Swellendam (1966-1978); Adjunk-Minister van Landbou (1972-1978)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: MALAN, M.P.A.
Details: MPC for Bloemfontein district OFS (1949-1952); Senator (1952-1969); Consul-General of South Africa in Luanda since August 1969
[LPR vir Bloemfontein distrik OVS (1949-1952); Senator (1952-1969); Konsul-generaal van Suid Afrika in Luanda sedert Aug. 1969]
Notes: Arranged before 1974 - 0,60 metres; Growth of 0,40 metres (mainly publications); Growth must be updated; Access determined [Georden voor 1974 - 0,60m; Daar is aanwas 0,40m (hoofsaaklik publikasies); Aanwas moet bygewerk word; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MALAN, P.A.
Details: Lawyer; Founder of the first National Party branch in Worcester in 1915; Director of SANLAM; Father of Mrs. Tini Vorster; KEYWORDS: Documents concerning the Afrikaner Union, National Party, and
[Prokureur; Stigter van die eerste NP-tak te Worcester in 1915; Direkteur van SANLAM; Vader van mev. Tini Vorster; TREFWOORDE: Stukke i/s die Afrikanerbond, Nasionale Party en die Reddingsdaadbond]
Notes: Arranged March 1974 - 0,40 metres; Negotiate with Mrs. Malan (Worcester) for more documents, January 1983; Access determined [Georden Maart 1974 - 0,40 metres; Onderhandel met mev. Malan (Worcester) vir nog dokumente, Januarie 1983; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MEYER, R.P. (ROELF)
Details: LV vir Johannesburg-Wes (1979); Minister van Verdediging en Kommunikasie (1991); Staatkundige Ontwikkeling en Kommunikasie (1992)
   
Donor: MOSTERT, D.J.
Details: Chief secretary of the ATKV 1939; MP for Witbank 1948-1966; KEYWORDS: Ox Wagon Trek, Bantu Affairs, Protectorate, National Party, Economic Institute, Institute for , Education, etc.
[Hoofsekretaris van die ATKV 1939; LV vir Witbank 1948-1966; TREFWOORDE: Bevat inligting t.o.v. Ossewatrek, Bantoesake, Protektorate, NP, Ekonomiese Instituut, Instituut vir Volkswelstand, Onderwys, ens.]
Notes: Arranged before 1974 - 1,10 metres; Access determined (L. v.d. W.) [Georden voor 1974 - 1,10 metres; Toeganklikheid is bepaal (L. v.d. W.)]
   
Donor: NASIONALE PARTY FEDERALE RAAD
Details: Die eerste Federale Raad is in 1916 saamgestel met genl. Hertzog as voorsitter en Dr. Malan en Prof. Fremantle onderskeidelik as onder-voorsitter en sekretaris
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NASIONALE PARTY KAAP
Details: In July 1915 the first branch of the National Party in the Cape was founded
[In Julie 1915 is die eerste tak van die NP ini Kaapland gestig]
Notes: Arranged July 1975 - 20 metres [Georden Julie 1975 - 20 metres; Daar is aanwas; Toeganklikheid word bepaal volgens aanvraag]
   
Donor: NASIONALE PARTY NATAL
Details: Stigting op 19 Augustus 1915
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: NASIONALE PARTY TRANSVAAL.
Details: Founded in Pretoria on 26 August 1914
[Op 26 Augustus 1914 in Pretoria gestig]
Notes: Arranged before 1974 - +/- 7,00 metres; Growth of +/- 30,00 metres [Georden voor 1974 - +/- 7,00 metres; Reeds aanwas van +/- 30,00 metres; Toegang word bepaal volgens aanvraag; inventaris moet aangepas word om aanwas te absorbeer]
   
Donor: NASIONALE PARTY VRYSTAAT
Details: Die formele stigting van die NP in die Vrystaat het op 1 Julie 1914 deur genl. J.B.M. Hertzog te Smithfield geskied
Notes: Georden met ongeordende aanwas; Toeganklikheid word bepaal volgens aanvraag
   
Donor: NP SWA
Details: Die eerste tak van die NP in SWA is in 1924 gestig te Mariental
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: PELLISSIER, S.H.
Details: Director of Education in the OFS (1926-1948); Founder of the Folk Dances Movement; Chairperson of the S.A. Academy for Arts and Science (1938-1946)
[Direkteur van Onderwys in die OVS (1926-1948); Stigter van die Volkspele-beweging; Voorsitter: SA Akademie vir Wetenskap en Kuns (1938-1946)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: PIROW, O.
Details: MP for Soutpansberg (1924-1929); MP for Gezina (1929-1943); Named as Senator in 1929; Minister of Justice (1929-1933); Railways and Harbours (1933-1938); Trade and Industry (1938-1939); Defence (1933-1939); Founder of the New Order
[LV vir Soutpansberg (1924-1929); LV vir Gezina (1929-1943); Word in 1929 tot Senator benoem; Minister van Justisie (1929-1933); Spoorwee en Hawens (1933-1938); Handel en Nywerheid (1938-1939); Verdediging (1933-1939); Stigter van die Nuwe Orde]
Notes: Arranged before 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: POTGIETER, D.J.
Details: Linked to the editorial staffs of DIE TRANSVALER and DIE VADERLAND (1936-1940); LPR for Dundee (1949-1953); MP for Vryheid (1953-1966)
[Verbonde aan die redaksies van DIE TRANSVALER en DIE VADERLAND (1936-1940); LPR vir Dundee (1949-1953); LV vir Vryheid (1953-1966)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: SHEARER, V.
Details: MP for Durban - Punt (1938-1958)
[LV vir Durban - Punt (1938-1958)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: STOFFBERG, OUMATJIE
Details: Spouse of Sen. T.C. Stoffberg (See PV 126); President of the Women's Council of the Herenigde (Re-United) National Party of V
[Eggenote van Sen. T.C. Stoffberg (Vergelyk PV 126); Ere-presidente van die Vroueraad van die HNP of V]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: STOFFBERG, T.C.
Details: School inspector in the ZAR (1895-1900); LPR in Transvaal (1920-1928); Senator for the period 1928-1937; Leader of the National Party in Transvaal
[Skoolinspekteur in die ZAR (1895-1900); LPR in Transvaal (1920-1928); Senator vir die tydperk (1928-1937); Leier van die NP in Transvaal ten tye van sy afsterwe in 1937]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: SWART, C.R.
Details: Minister of Justisie, Governor General and First State President of the RSA; MP for Ladybrand 1923-1938; MP for Winburg 1941-1959; Leader of National Party in OFS 1939-1959; Deputy Prime Minister and leader of the National Council 1954-1959
[Minister van Justisie, Goewerneur-Generaal en Eerste Staatspresident van die RSA; LV vir Ladybrand 1923-1938; LV vir Winburg 1941-1959; Leier van NP in OVS 1939-1959; Adjunk-Eerste Minister en leier van die Volksraad 1954-1959]
Notes: Arranged; SETTLED; Access determined [Georden; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: TAYLOR, C.D. (CATHY)
Details: MP for Wynberg (1963-1974)
[LV vir Wynberg (1963-1974)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: TREURNICHT, A.P. (DR.)
Details: MP for Waterberg (1971); Editor of HOOFSTAD (1967-1971); Minister of Public Works (1979-1980); Statistics (1979-1982); Tourism (1979-0980); State Administration (1980-1982)
[LV vir Waterberg (1971); Redakteur van HOOFSTAD (1967-1971); Minister van Openbare Werke (1979-1980); Statistiek (1979-1982); Toerisme (1979-1980); Staatsadministrasie (1980-1982)]
   
Donor: VAN DER MERWE, D.P.
Details: MPC and Senator; Represented Ficksburg (1935-1959) and Ficksburg-Senekal (1959-1963) in the Provincial Council; He became a Senator in 1963 and served as such until 1964
[LPR en Senator; Verteenwoordig Ficksburg (1935-1959) en Ficksburg-Senekal (1959-1963) in die Provinsiale Raad; Hy word in 1963 Senator en dien as sodanig tot 1964]
Notes: Arranged before 1974 - 0,70 metres; Growth of 0,50 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,70 metres; aanwas van 0,50 metres; toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER MERWE, J.F.
Details: Chief Commandant of the OB (1939); In 1941 he was promoted to Chief General; In 1942 he was named Assistant Commandant-General of the OFS and of Area C in June 1943
[Hoofkommandant van die OB (1939); In 1941 word hy bevorder tot Hoofgeneraal; In 1942 word hy Waarnemende Assistant Kommandant-Generaal van die OVS en gebiedshoofgeneraal van die gebied C in Junie 1943]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: VAN RENSBURG, M.C.G.J.
Details: Member of the Provincial Council (1949-1953); Member of National Council (1953-1970); Free State Leader of the National Party (1968-1970); Minister of Post and Telegraphs (1968)
[Lid van die Provinsiale Raad (1949-1953); Volksraadslid (1953-1970); Vrystaatse leier van die NP (1968-1970); Minister van Pos en Telegraafwese (1968)]
Notes: Arranged before 1974 - 17,5 metres [Georden voor 1974 - 17,5 metres; Toeganklikheid word bepaal volgens aanvraag]
   
Donor: VERWOERD, H.F.
Details: MP for Heidelberg, Transvaal (1958-1966); Prime Minister
[LV vir Heidelberg, Transvaal (1958-1966); Eerste Minister]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: VILJOEN, D.T. DU P.
Details: MP for Victoria-West constituency (1938-1943); Senator for the period 1948-1953; Administrator for SWA (1953-1963)
[LV vir die kiesafdeling Victoria-Wes (1938-1943); Senator vir die tydperk 1948-1953; Administrateur vir SWA (1953-1963)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: VORSTER, B.J.
Details: MP for Nigel since 1953; Minister of Justice (1961-1966); Prime Minister of S.A. (1966-1978); State President (1978-1979)
[LV vir Nigel sedert 1953; Minister van Justisie (1961-1966); Eerste Minister van S.A. (1966-1978); Staatspresident (1978-1979)]
Notes: Arranged [Georden]
Media:
inv_pv132.pdf
   
Donor: WEICHARDT, L.T.
Details: Senator 1955-1970; Leader of the Grey Shirts Movement; KEYWORDS: Informaiton on the Grey Shirts
[Senator sedert 1955-1970; Leier van die Gryshempbeweging; TREFWOORDE: Inlighting t.o.v. Gryshempde]
Notes: Arranged before 1974; Access must be determined [Georden voor 1974; Toeganklikheid moet bepaal word]
   
Donor: WESSELS, LEON
Details: Private papers of L.Wessels, National Party MP Krugersdorp
[1977-1994], Deputy Minister of Law and Order
[1988-1989], Foreign Affairs
[1989-1991], Minister of Planning, Provincial Affairs and National Housing
[1991], Local Government, National Housing and Public Works
[1991-1997]. COVERAGE 1973-1994; 274 Files; 3,50 Metres.
[Minister van Plaaslike regering en Nasionale Behuising; 3,50 metres]
   
Donor: A.S.B.
Details: In 1916 began the first ASB; In 1933 the Afrikaans National Student Association; The ASB in its current form has existed since 1948
[In 1916 ontstaan die eerste ASB; In 1933 die Afrikaanse Nasionale Studentebond (ANS); Die ASB in sy huidige vorm bestaan reeds sedert 1948]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: A.T.K.V.
Details: Op Dinsdagaand, 19 Augustus 1930, is die ATKV in die Spoorweg hoofkantoor raadsaal in Kaapstad gestig; Die doel van die Vereniging sou wees om die gebruik van die Afrikaanse taal binne sowel as buite die spoorwegdiens dwarsoor Suid-Afrika te bevorder
Notes: Arranged 1979 [Georden 1979; Toeganklikheid word op aanvraag bepaal]
   
Donor: ABRAHAM, J.H.
Details: MP for Groblersdal (1948-1960); Commissioner-General for the Xhosa National Unity (1960-1974)
[LV vir Groblersdal (1948-1960); Kommissaris-generaal vir die Xhosa volkseenheid (1960-1974)]
Notes: Arranged November 1986 [Georden November 1986]
   
Donor: ACKERMAN, J.J.H.
Details: Public prosecutor (1950-1957); Medical representative (1960-1975 - Johannesburg and Bloemfontein)
[Publieke aanklaer (1950-1957); Mediese verteenwoordiger (1960-1975 - Johannesburg en Bloemfontein)]
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; Growth of 0,10 metres; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Aanwas 0,10 metres; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ADENDORFF, C.J.W.
Details: KEYWORDS: Document pertaining to Grey Shirts and S.A. Reserve Bank
[TREFWOORDE: Dokument i/s Gryshemde en S.A. Reserwebank]
Notes: Arranged June 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden Junie 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ADENDORFF, WIUM
Details: Documents and cassettes pertaining to Japie Basson, also SR of the UFS
[Dokumente en kassette insake Japie Basson, asook SR van die UOVS]
   
Donor: AFRICAN NATIONAL CONGRESS PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
Details: Alle materiaal wat van die ANC ontvang word, word by hulle PV opgeneem
   
Donor: AFRICAN STUDIES INSTITUTE
Notes: Arranged 28 April 1985; Access determined [Georden 28 April 1985; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: AFRIKA INSTITUUT
   
Donor: AFRIKAANSE HANDELSINSTITUUT
   
Donor: AFRIKANER ORDE
   
Donor: AFRIKANER WEERSTANDSBEWEGING
   
Donor: AFRIKANERBOND
Details: In 1879 stig ds. S.J. du Toit dei Afrikanerbond; Die organisasie behartig die belange van die Afrikaner in die algemeen; Met die stigting van die Suid-Afrikaanse Party in 1911, loop die Afrikanerbond dood
Notes: Arranged 8 February 1974; Access determined [Georden 8 Februarie 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: AFRIKANERKRING
   
Donor: AGENTYNSE AMBASSADE
   
Donor: AKSIE EIE TOEKOMS
   
Donor: AKTUR
   
Donor: ALBERTYN, J.T.
Details: TREFWOORDE: Knipsel i/s Vlagstryd (1926)
Notes: Arranged 21 January 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 21 Januarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: AMADESI, ALDO
Details: KEYWORDS: Anglo-Boer War
[TREFWOORDE: Anglo-Boere Oorlog]
Notes: Arranged April 1997; Access determined [Georden April 1997; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: AMBASSADE VAN DIE FEDERALE REPUBLIEK VAN WES-DUITSLAND
   
Donor: ANDERSEN, LUDWIG
Notes: 0,10 metres
   
Donor: ANDERSON, J.D. (PROF.)
Details: Head of the Dept. of Oncology, National Hospital, Bloemfontein
[Hoof van die Dept. Onkologie, Nasionale Hospitaal, Bloemfontein]
   
Donor: ANTIKOM
Details: The Anti-Communist Action Committee; Delivered church commission information against communism; KEYWORDS: Pamphlets
[Die Antikommunistiese Aksiekomitee; Versprei as kerklike kommissie inligting teen kommunisme; TREFWOORDE: Pamflette]
Notes: Arranged 3 April 1974; Access determined [Georden 3 April 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ARNDT, E.H.D.
Details: Director of Land and Agriculture Bank (1962-1973); Chairperson of the Decimal Council (1959-1963); Author of language publications about banking and finance
[Direkteur van die Land-en Landboubank (1962-1973); Voorsitter van die Desimalisasie Raad (1959-1963); Skrywer van talle publikasies oor die bankwese en finansies]
   
Donor: ARNDT, J. (DR.)
Details: KEYWORDS: FAK
[TREFWOORDE: FAK]
Notes: Arranged November 1974; Access determined [Georden November 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ARNOLD, A.C.
Notes: 0,30 metres
   
Donor: ATKB
   
Donor: AUCAMP, M.W.W.
   
Donor: AUSTRALIESE AMBASSADE
   
Donor: BABROW, LOUIS (DR.)
Details: Springbok rugby player; Medical doctor
[Springbok rugbyspeler; Mediese dokter]
   
Donor: BADENHORST, C.H. (PROF.)
Details: Prof. in Missionary Science; Missionary Institute, Stellenbosch; Missionary Secretary, South Transvaal; Member of the Tomlinson Commission
[Prof. in Sendingwetenskap; Sending-instituut, Stellenbosch; Sending Sekretaris, Suid-Tvl.; Lid van die Tomlinson Kommissie]
   
Donor: BADENHORST, C.L.
Details: KEYWORDS: Newspapers and clippings
[TREFWOORDE: Koerante en knipsels]
Notes: Arranged 27 May 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 27 Mei 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BADENHORST, LOUIS
Details: LPR for Zastron (1976)
[LPR vir Zastron (1976)]
   
Donor: BADENHORST, P.J.
Details: MP for Oudtshoorn (1972); Deputy Minister of Interior Affairs (1980)
[LV vir Oudtshoorn (1972); Adjunk-Minister van Binnelandse Aangeleenthede (1980)]
Notes: 8,70 metres
   
Donor: BAMPFIELD - DUGGAN, T.C.
   
Donor: BARNARD, S.L. (PROF.)
Details: Lecturer in History at the UFS
[Lektor in Geskiedenis aan die UOVS]
Notes: 2,80 metres
   
Donor: BARRY, RHODA
Details: Librarian
[Bibliotekaresse]
   
Donor: BARTELMAN, J.C.
Notes: 0,04 metres
   
Donor: BASSON, G.J.
   
Donor: BASSON, H.J.
Details: Senator for Cape (1965-1980)
[Senator vir Kaapland (1965-1980)]
   
Donor: BASSON, W.D.
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BEETGE, G.H.
Details: Stigterslid van verskeie vakbonde en verwante komitees te wete Bouwerkershervormingskomitee (1942); Blanke Bouwerkersvakbond (1957); ens.
Notes: Arranged October 1974 - 0,30 metres; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,30 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BEKKER, P.B. (BAILEY)
Details: MPC for Transvaal (1943-1949); Leader of the VP in Transvaal; MP for Johannesburg North (1949-1958); Played a prominent role in the founding of the National Conservative Party
[LPR vir Transvaal (1943-1949); Leier van die VP in Transvaal; LV vir Johannesburg-Noord (1949-1958); Speel `n prominente rol in die stigting van die Nasionale Konserwatiewe Party]
Notes: Arranged 9 April 1973 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 9 April 1973 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BELL, E.S.L. (MEV.)
Details: Chairperson of the Orange Women's Society; Member of the Federal Women's Council
[Voorsitter van die Oranje Vrouevereniging; Lid van die Federale Vroueraad]
   
Donor: BENADE
   
Donor: BENNETT, T.D.
Details: SA Police since 1920; Woolf Engineering (1937-1944); Oldfields Ltd. (1944-1956); Reserve Bank (1956-1970); KEYWORDS: Photographs related to Rand Strike of 1922
[SA Polisie sedert 1920; Woolf Engineering (1937-1944); Oldfields Ltd. (1944-1956); Reserwe Bank (1956-1970); TREFWOORDE: Fotos insake die Randse Staking van 1922]
Notes: Arranged 5 August 1975; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 5 Augustus 1975; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BERGINS, W.J. (DR.)
Details: Lid van die Verteenwoordigende Kleurlingraad
   
Donor: BEUKES, E.P.
   
Donor: BEZUIDENHOUT, ANDRE
Details: Lawyer; President of the Free State Stamp Collecting Society (1978); MPC for Bloemfontein-East (October 1970); Reddersburg (April 1971); Onze Rust (1981)
[Prokureur; President van die Vrystaatse Filatelievereniging (1978); LPR vir Bloemfontein-Oos (Okt. 1970); Reddersburg (April 1971); Onze Rust (1981)]
   
Donor: BEZUIDENHOUT, G.P.C.
Details: MPC for Nigel (1954-1961); MP for Brakpan (October 1961-December 1971); Commissioner-General for North-Sotho Ethnic Unit until his death in 1977
[LPR vir Nigel (1954-1961); LV vir Brakpan (Oktober 1961-Desember 1971); Kommissaris-Generaal vir die Noord-Sothovolkseenheid tot met sy afsterwe in 1977]
   
Donor: BEZUIDENHOUT, J.G.N. (JUNIOR BEZUIDENHOUT)
   
Donor: BEZUIDENHOUT, W.J.
Details: KEYWORDS: Pertaining to the career of Charles Gustav Fichardt
[TREFWOORDE: Insake die lewensloop van Charles Gustav Fichardt]
Notes: Arranged June 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden Junie 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BILGNAUT, P.W.
Details: Was a farmer near Zeerust; Commandant of the Zeerust commando during the Anglo-Boer War (1899-1902)
[Was `n boer naby Zeerust; Kommandant van die Zeerustse kommando tydens Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902)]
Notes: Arranged 30 January 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined; Miscellaneous documents [Georden 30 Januarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal; Diverse stukke]
   
Donor: BLAAUW, LOAMMI C. (MEJ.)
   
Donor: BLACK SASH
   
Donor: BLIGNAUT, M.
Details: KEYWORDS: Photographs and publications
[TREFWOORDE: Fotos en publikasies]
Notes: Arranged 20 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 20 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BLOEMFONTEIN AKSIEKOMITEE
   
Donor: BLOEMFONTEIN KLUB
   
Donor: BLOEMFONTEINSE AFRIKAANSE KULTUURRAAD
   
Donor: BLOK, T.A. (DR.)
Details: Principal in Bloemfontein; Secretary of the OFS Teachers Society
[Skoolhoof in Bloemfontein; Sekretaris van die OVS OV]
   
Donor: BOND VAN OUD - GEINTERNEERDES EN POLITIEKE GEVANGENES
Details: Bond van Oud was established in 1946 for members of the Ossewa-Brandwag who were interned during the Second World War; KEYWORDS: Periodicals
[Die Bond is in 1946 gestig vir lede van die Ossewa-Brandwag wat gedurende die Tweede Wereldoorlog geinterneer was; TREFWOORDE: Tydskrifte]
Notes: Arranged 22 March 1974; Access determined [Georden 22 Maart 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BONTHUYS, B.
   
Donor: BOONSTRA, G.L.
Details: Played an important role of the National Party in Natal; Also served in the first top management of the Party; KEYWORDS: Report pertaining to political activities of donor
[Belangrike rol gespeel met die daarstelling van die NP in Natal; Hy dien ook op die eerste hoofbestuur van die Party; TREFWOORDE: Verslag i/s politieke bedrywighede van skenker]
Notes: Arranged July 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BOOYENS, E.
Details: KEYWORDS: Cartoons
[TREFWOORDE: Spotprente]
Notes: Arranged 25 April 1973; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 25 April 1973; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BOOYSEN, M. (MEV.)
Details: OB documents
[OB stukke]
Notes: 0,30 metres
   
Donor: BORNMAN, B.S.
Details: Messenger of the Court in Bloemfontein since December 1972; KEYWORDS: High Treason in 1942 against OB members
[Hoof Geregsbode te Bloemfontein sedert Desember 1972; TREFWOORDE: Hoogverraadsaak 1942 teen OB lede]
Notes: Arranged November 1974 - 0,20 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden November 1974 - 0,20 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BOSCH, JAAP (PROF.)
Details: Rector Bloemfontein Teachers College
[Rektor van die BOK]
   
Donor: BOSHOFF, ANNATJIE (MEJ.)
Details: Private Secretary of Mrs. Betsie Verwoerd and Mrs. Tinie Vorster
[Privaat Sekretaresse van mevv. Betsie Verwoerd en Tini Vorster]
   
Donor: BOSMAN, A.J.
Details: Secretary of Commerce in Europe
[1929-1937], Deputy Secretary of the Department of Trade and Industry
[1937-1942],
[Aangestel as handelsekr. in noordelike Europa gedurende 1929, vestig hom in Den Haag; Bevorder tot onder-sekr van die Dept van Handel en Nywerheid 1937; Hoof van die afdeling Warevoorsiening onder die Direkteur-Genl van Voorrade Desember 1942]
Notes: Died 27 March 1954; Arranged March 1986; Access determined [Oorlede op 27 Maart 1954 te Piet Retief; Georden Maart 1986; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BOTES, K.
Details: Mev. Kotie Botes was koshuismoeder en matrone op onder meer Riversdal, Petrusburg en Brandfort; Sy was ook sekretaresse van die Helpmekaar-vereniging en die Jacobs en Jooste Monumentfondse; TREFWOORDE: Dokument i/s Helpmekaar-vereniging
Notes: Arranged before 1974 - 0,05 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,05 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BOTHA, A.E. (MEV.)
Details: Spouse of Mr. P.W. Botha
[Eggenote van mnr. P.W. Botha]
Notes: Arranged September 1977 [Georden September 1977]
   
Donor: BOTHA, L.J.
Details: MP for Bethlehem (1968-1980); Leader of the National Youth Association, OFS; Administrator of the Orange Free State (1980-1991)
[LV vir Bethlehem sedert 1968 tot 1980; Leier van die Nasionale Jeugbond, OVS; Administrateur van die Vrystaat (1980); In 1985 is hy vir `n tweede termyn as Administrateur verkies; TREFWOORDE: Ordelyste en notules, Volksraad]
Notes: Arranged October 1974 - 0,10 metres; Access determined; Growth [Georden Oktober 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal; Aanwas]
   
Donor: BOTHA, M.C.
   
Donor: BOTHA, M.C.
Details: MP for Roodepoort (1953-1977); Minister of Bantu Administration and Development (1966-1978); Bantu Education (1966-1978)
[LV vir Roodepoort (1953-1977); Minister van Bantoe-administrasie en ontwikkeling (1966-1978); Bantoe-onderwys (1966-1978)]
Notes: 11,00 metres
   
Donor: BOTHA, NILO (MEV.)
Details: United Democatic Movement Organiser and author of their constitution
[UDM-organiseerder en skrywer van hulle konstitusie]
   
Donor: BOTHA, P.W.
Details: [SERIES] APPENDIX 1: NUMBERED FILES
[SUB-SERIES] MV 5 Invitations; MV 5/1 Invitations Accepted
[DESCRIPTION] Outbreek
   
Donor: BOTHA, V.
Details: KEYWORDS: Pamphlet (Political illustrations from DIE BURGER
[TREFWOORDE: Pamflet (Politieke prente uit DIE BURGER)]
Notes: Arranged 1 August 1975; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 1 Augustus 1975; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BOTHAVILLE DISTRIKS BOERE-UNIE
   
Donor: BOYD, LEO
   
Donor: BRAND, P.
   
Donor: BRAUER, J.M.
   
Donor: BRIERS, M.C.
Details: Teacher (1905-1934); Also linked to the Department Justice and Union - Education; Chairman Natioanl Party Branch Arcadia, Pretoria; Died 4 December 1967
[Onderwyser sedert 1905; Ook verbonde aan die Departement Justisie en Unie - onderwys; Voorsitter van die Arcadia-tak van die NP; Oorlede op 4 Desember 1967]
Notes: Arranged January 1975 - 0,60 metres [Georden Januarie 1975 - 0,60 metres]
   
Donor: BRINK, C.D.
Details: Specialist physician National Hospital Bloemfontein (1930-1964)
[Internis Nasionale Hospitaal Bloemfontein (1930-1964)]
Notes: Arranged July 1987 [Georden Julie 1987]
   
Donor: BRITSE INLIGTINGSDIENS
   
Donor: BROEKSMA, A.H. (ADV.)
Details: In 1924 tot die Kaapse Balie toegelaat; Sekretaris van Verdediging vanaf 1937; Prokureur-generaal van Kaapland vanaf 1939; In 1946 keer hy terug na die Kaapse Balie; TREFWOORDE: Referaat "Responsible Citizenship" en memo "Rhod. Constitutional Commission"
Notes: Arranged 5 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 5 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BRUWER, A.J.
   
Donor: BRUWER, J.P. VAN S.
Details: Aangestel as senior lektor in Antropologie te UP 1951; Sedert 1958 verbonde aan Universiteitskollege van Fort Hare; Sedert 1959 aan die Univ. van Zoeloeland verbonde; Ten tye van sy dood is hy professor in Antropologie aan die Univ. van Stellenbosch
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: BUHRMANN, J.R.
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: BUYS, J.J.R.
Notes: 0,10 metres
   
Donor: BUYS, M.M.
Details: S.A.S. en H. Pretoria (1934-1946); O.V.S. O.V. Bloemfontein (Maart 1959); TREFWOORDE: Briewe van Genl. Hertzog aan Pres. Steyn
Notes: Arranged 15 July 1975 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 15 Julie 1975 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CADLE, J.
Details: TREFWOORDE: Dokumente i/s Mooirivierse Afrikaanse Sosiale Kultuurvereniging
Notes: Arranged December 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Desember 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CALITZ, ELIZE (DR.)
   
Donor: CALITZ, G.O.
   
Donor: CAMPHER, D.
   
Donor: CAROLIN, E.M.
Details: TREFWOORDE: Dokument i/s Oliemaatskappye
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CARR, W.J.P.
Details: Hoof van die Johannesburg stadsraad se Departement van Naturelle Sake (1945-1969); TREFWOORDE: Bevat besonder baie inligting oor aspekte rakende die stedelike Swarte, te wete arbeid, behuising, onderwys, ens.
Notes: Arranged August 1980 - 2,00 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Augustus 1980 - 2,00 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CARROLL, MIKE
   
Donor: CARSHAGEN, P.G.
Details: TREFWOORDE: Koerante en fotos rakende die Gryshempbeweging
Notes: Arranged 29 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 29 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CILLIE, P.J.
Details: Mnr. P.J. Cillie van DE WILDT; TREFWOORDE: I/s De Wildtfees (1964) en die Nasionale Party
Notes: Arranged 21 March 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden 21 Maart 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CILLIERS, A.C.
Details: Professor at the University of Stellenbosch; KEYWORDS: Pamphlets
[Professor aan die Universiteit van Stellenbosch; TREFWOORDE: Pamflette]
Notes: Arranged 19 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CIVIL RIGHTS LEAGUE / BOND VIR BURGERREGTE
Notes: Arranged March 1975 - 0,02 metres; Access determined [Georden Maart 1975 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CLAASEN, F.J.A.
   
Donor: CLASE, PIET
Details: MP for Virginia (1974); Minister of Education and Culture and Culture in the National Council
[LV vir Virginia (1974); Minister van Onderwys en Kultuur in die Volksraad (Bus 1382)]
   
Donor: CLOETE, L.
   
Donor: CLOSE, R.W.
Details: SA gesant in Washington, D.C., vergelyk WHO`S WHO (1939); 1,00 metres
   
Donor: CLUVER, GUS
   
Donor: COERTZE, L.I. (PROF.)
   
Donor: COETSEE, H.J. (KOBIE)
Details: MP for Bloemfontein-West (March 1968); Minister of Justice (1980); Leader of the National Party in the Free State
[LV vir Bloemfontein-Wes (Maart 1968); Minister van Justisie (1980); Leier van die NP in die Vrystaat (1985)]
   
Donor: COETZEE, B.
Details: MP for Noordrand (1953); MP for Vereeniging (1958); Deputy-Minister of Bantu Administration and Education (1966); Minister of Community Development (1968); Ambassador in Rome, Italy (1972)
[LV vir Noordrand (1953); LV vir Vereeniging (1958); Adjunk-Minister van Bantoe-administrasie en onderwys (1966); Minister van Gemeenskapsbou (1968); Ambassadeur in Rome, Italie (1972)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: COETZEE, D.J.J.
Details: Principal, Eastern Free State; KEYWORDS: pamphlets and clippings
[Skoolhoof, Oos-Vrystaat; TREFWOORDE: Verhandeling, pamflette en knipsels]
Notes: Arranged 2 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 2 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: COETZEE, F.D.
Notes: Arranged 22 January 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Januarie 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: COETZEE, N.S.
Details: Secretary of the OB; KEYWORDS: Ossewa-Brandwag
[Sekretaris van die OB; TREFWOORDE: Ossewa-Brandwag]
Notes: Arranged November 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden November 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: COETZEE, S.F.
   
Donor: CONRADIE, G.M.
Details: KEYWORDS: Documents of N.C. Havenga
[TREFWOORDE: Dokumente van N.C. Havenga]
Notes: Arranged June 1982; Access determined [Georden Junie 1982; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CONROY, A.M. (SEN.)
Details: MP for Victoria-West (1917-1920); Senator for Cape (1927-1929, 1932-1951); Minister of Lands (1939-1948)
[LV vir Victoria-Wes (1917-1920); Senator vir Kaapland (1927-1929, 1932-1951); Minister van Lande (1939-1948)]
   
Donor: CORBETT, M. (MEV.)
   
Donor: CORNELLISSEN, A.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
   
Donor: COSAG
Notes: 2,10 metres and cassettes [2,10 metres en kassette]
   
Donor: CRAFFORD, F.S.
   
Donor: CRAWFORD, R.
Details: Teacher in history at St. Andrews in Bloemfontein; Accepted a position at the firm Johnson and Johnson; KEYWORDS: Malawi, Pres. H. Kamuzu Banda
[Onderwyser in Geskiedenis by St. Andrews in Bloemfontein; Aanvaar later `n betrekking by die firma Johnston en Johnston; TREFWOORDE: Malawi, Pres. H. Kamuzu Banda]
Notes: Arranged February 1984; Access determined [Georden Februarie 1984; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CRONJE, C.L.D.
   
Donor: CRONJE, E.H.O.
Details: Member of the top management of the National Party in the Free State
[Lid van die hoofbestuur van die NP in die Vrystaat]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: CRONJE, F.R.
Details: Youngest son of Genl. A.P. Cronje; Advocate in Winburg after the Second Anglo-Boer War; Founding member of the Orange Union; MP for Winburg (1910-1915)
[Jongste seun van genl. A.P. Cronje; Advokaat in Winburg, na die Tweede Vryheidsoorlog; Stigterslid van die Orangia Unie; LV vir Winburg (1910-1915)]
Notes: Arranged October 1975; Access determined [Georden Oktober 1975; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CRONJE, G.
Details: Professor in Sociology, University of Pretoria (1934-1966); Professor in Dramatic Arts, University of Pretoria; KEYWORDS: Article about National Party Wyk Louw
[Professor in Sosiologie, Universiteit van Pretoria (1934-1966); Professor in Dramakunde - Universiteit van Pretoria; TREFWOORDE: Artikel oor NP van Wyk Louw]
Notes: Arranged October 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: CRONJE, J.W.
Details: Head of the Free State Archive Depot in Bloemfontein
[Hoof van die Vrystaatse Argiefbewaarplek in Bloemfontein]
   
Donor: CRONJE, PIETER
Details: Direkteur Media en Openbare Betrekkinge Onafhanklike Verkiesingskommissie; 0,10 metres
   
Donor: CULWICK, A.T.
Details: TREFWOORDE: Dokument i/s toestande in Kenia (1960/1961)
Notes: Arranged July 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DALLING, D.J. (DAVE)
Details: MP for Sandton (1974); Member of the National Assembly - ANC
[LV vir Sandton (1974); Lid van die Nasionale Vergadering - ANC]
   
Donor: DAMESKLUB NELLIE SWART
   
Donor: DAVEL, O.A.I.
Details: Kommandant Davel was `n oud-stryder en op verskeie terreine `n leidende figuur in die Vrystaat
Notes: Arranged March 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Maart 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DAVEY, A.M.
Details: Lecturer in history at the University of Cape Town; KEYWORDS: Document pertaining to Progressive Party
[Lektor in Geskiedenis aan die Universiteit van Kaapstad; TREFWOORDE: Dokument i/s Progressiewe Party]
Notes: Arranged 3 October 1975 - 0,10 metres; Access determined [Georden 3 Oktober 1975 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE BEER, ARRIE (PROF.)
Details: Lecturer in Communications
[Lektor in Kommunikasiekunde]
   
Donor: DE BEER, J.
Details: Adjunk-Direkteur van Hospitaaldienste, OVS
Notes: Arranged 28 April 1985; Access determined [Georden 28 April 1985; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE BEER, K.J. (DR.)
Details: Researcher - INCH
[Navorser - INEG]
   
Donor: DE BRUYN, J.D.T.
   
Donor: DE GRAAFF, H.J.
   
Donor: DE JAGER, F. (MEV.)
Details: KEYWORDS: Clippings
[TREFWOORDE: Knipsels]
Notes: Arranged October 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE JAGER, H.P.
Details: Farmer
[Boer]
   
Donor: DE KLERK, J.
Details: MPC Transvaal 1949; Sen. 18 Feb 1955-15 Nov 1970; 16 Nov 1970-22 Jan 1976; Min. of Labour 3 Dec 1954-9 Nov 1961; Public Works 3 Dec 1954-22 Oct 1958; Mines 23 Oct 1958-2 Aug 1961; Interior Affairs 21 Jan 1961-4 Apr 1966; Immigration 3 Aug-9 Nov 1961; Min. of Education, Arts, and Science (10 Nov 1961-7 Feb 1968; Information 5 Apr 1966-11 Aug 1968; National Education 8 Feb 1968-5 Jun 1969; President of the Senate
[LUK Transvaal 1949; Sen. 18 Feb 1955-15 Nov 1970; 16 Nov 1970-22 Jan 1976; Min. van Arbeid 3 Des 1954-9 Nov 1961; Publieke Werke 3 Des 1954-22 Okt 1958; Mynwese 23 Okt 1958-2 Aug 1961; Binnelandse Sake 21 Jan 1961-4 Apr 1966; Immigrasie 3 Aug-9 Nov 1961; Min. van Onderwys, Kuns en Wetenskap (10 Nov 1961-7 Feb 1968; Inligting 5 Apr 1966-11 Aug 1968; Nasionale Opvoeding 8 Feb 1968-5 Jun 1969; President van die Senaat]
Notes: Arranged March 1974 - 8,90 metres; Growth - 1,50 metres; Access determined [Georden Maart 1974 - 8,90 metres; Aanwas - 1,50 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE KOCK, J.H.
Details: MPC for Boshof from 1970; MPC for Bultfontein from 1974; KEYWORDS: Two letters pertaining to National Party and Ossewa-Brandwag also memorial album about donor
[LPR vir Boshof vanaf 1970; LPR vir Bultfontein vanaf 1974; TREFWOORDE: Twee briewe i/s NP en OB asook gedenkboek oor skenker]
Notes: Arranged October 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE LA ROSA, B.
Details: Professor in Mathematics at University of the Free State; KEYWORDS: Newspapers with relation to the death of Dr. Verwoerd and the Special Edition of DIE HUISGENOOT (1938)
[Professor in Wiskunde aan die UOVS; TREFWOORDE: Koerante met betrekking tot die dood van dr. Verwoerd en die Spesiale Uitgawe van DIE HUISGENOOT (1938)]
Notes: Arranged January 1984 - 0,20 metres; Access determined [Georden Januarie 1984 - 0,20 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE LANGE, J.
Details: KEYWORDS: Repatriation loan (1 November 1902) and death certificate of H.W.W. Heinze (16 April 1915)
[TREFWOORDE: Repatriasielening (1 November 1902) en Doodsertifikaat H.W.W. Heinze (16 April 1915)]
Notes: Arranged 16 May 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 16 Mei 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE PREEZ, P.H.
Notes: 0,10 metres
   
Donor: DE VILLIERS
   
Donor: DE VILLIERS, APPELREGTER
Notes: 0,10 metres
   
Donor: DE VILLIERS, D.C.
Details: Editor of DIE HUISGENOOT; Author
[Redakteur van DIE HUISGENOOT; Skrywer]
   
Donor: DE VILLIERS, DAWIE
Details: MP Johannesburg West (1972-1979); Piketberg (1981-1994); Minister of Industries, Commerce and Tourism (1980-1994); Education and Training (1982)
[LV vir Johannesburg-Wes (1972-1979); Piketberg (1981); Minister van Nywerheidswese, Handel en Toerisme (1980); Onderwys en Opleiding (1982)]
   
Donor: DE VILLIERS, J.F.
Details: Assistant secretary of the Tomlinson Commission; Died 9 June 1984
[Assistant-sekretaris van die Tomlinson-kommissie; op 9 Junie 1984 oorlede]
   
Donor: DE VILLIERS, JOHAN
Details: Journalist
[Joernalis]
Notes: 0,30 metres
   
Donor: DE VOS, T.J. DE V. (DR. TOBIE)
   
Donor: DE VRIES, I.D.
   
Donor: DE WET, G.C.
Notes: Arranged before 1974 - 0,20 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,20 metres; geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE WET, J.I.
Details: Senator (December 1955-December 1960)
[Senator (benoem) gedurende Desember 1955 tot Desember 1960]
Notes: Arranged June 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Junie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE WET, J.L.
Details: KEYWORDS: Documents pertaining to the National Party, race affairs, and agriculture
[TREFWOORDE: Dokumente i/s die NP, rasse aangeleenthede en landbou]
Notes: Arranged October 1974 - 0,30 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,30 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DE WET, J.M.
Details: LV vir Namib (1964-1966); LV vir Karas (1966-1970); Kommissaris-generaal vir die Naturellevolke in SWA, met standplaas Oshakati, Ovamboland sedert 10 Februarie 1970; Voorsitter Aksie Christelik Nasionaal - SWA/Namibie
   
Donor: DE WET, MARIE
Notes: 0,10 metres
   
Donor: DEENSE AMBASSADE
   
Donor: DELPORT, TERTIUS
Details: National Party Minister van Plaaslike Regering (1993)L 4,30 metres
   
Donor: DEMOKRATIESE PARTY
   
Donor: DIE AFRIKAANERVOLKSWAG
Notes: 0,10 metres
   
Donor: DIE LANDBOU-EKONOMIE-VERENIGING VAN SUID-AFRIKA (LEVSA)
Details: President Prof. Klopper Oosthuizen; Secretary Mr. Anton du Plessis
[President: Prof. Klopper Oosthuizen; Sekr.: Mnr. Anton du Plessis]
Notes: Tel: 401-2721; 2,90 metres
   
Donor: DIE SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS
Notes: 0,10 metres
   
Donor: DIE SUIDWESTER
Notes: 10,60 metres
   
Donor: DIE VOLKSBLAD
Details: Free State daily newspaper, Bloemfontein
[Vrystaatse dagblad, Bloemfontein; TREFWOORDE: Bevat onder meer inligting m.b.t. Genl. Hertzog, o.a. uitsprake rakende koalisie]
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; Growth 0,03 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Aanwas 0,03 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DIEDERICHS, M. (MEV.)
Details: Spouse of Pres. N. Diederichs, State President of the Republic of SA for the period April 1975-August 1978
[Eggenote van Pres. N. Diederichs, Staatspresident van die Republiek van SA vir die periode April 1975-Augustus 1978]
   
Donor: DIPPENAAR, J.G.
Details: KEYWORDS: Photographs of Pres. Paul Kruger, Genl. CR de Wet and Genl. Manie Maritz
[TREFWOORDE: Fotos van Pres. Paul Kruger, genl. CR de Wet en genl. Manie Maritz]
Notes: Arranged 15 December 1975; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 15 Desember 1975; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DIVERSE SKENKINGS
Details: Donations from anonymous donors and donations for which a PV number is not justified
[Dit is: 1) Skenkings van Anonieme Skenkers 2) Skenkings wat nie `n eie PV - Nommer regverdig nie]
   
Donor: DOUBELL, NORMAN
Details: Mayor of Bloemfontein; MPC for Monument (1974)
[Burgemeester van Bloemfontein; LPR vir Monument (1974)]
   
Donor: DU PISANI, J.A.
Details: Researcher - INCH; Department Head in History at P.U. vir C.H.O.
[Navorser verbonde aan INEG, Departementshoof in Geskiedenis aan die P.U. vir CHO]
   
Donor: DU PLESSIS, A.H.
Details: MP for Windhoek (1969-1976); Minister of Public Works (1972-1975); Community Development (1972-1975)
[LV vir Windhoek (1969-1976); Minister van Openbare Werke (1972-1975); Gemeenskapsbou (1972-1975)]
   
Donor: DU PLESSIS, BAREND
Details: Minister of Education and Training (1983-1984); Finance (July 1984)
[Minister van Onderwys en Opleiding (1983-1984); Finansies (Julie 1984)]
   
Donor: DU PLESSIS, C. VAN H.
Details: Professor in Economics at the UFS (1941-1973); Known for his research on gold
[Professor in Ekonomie aan die UOVS (1941-1973); Spits hom sedert 1972 op navorsing rakende goud toe]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: DU PLESSIS, J.W. (SAND)
Details: MP for Bloemfontein City (1953-1958); Bloemfontein West (1958-1959); Administrator of the OFS (1959-1969)
[LV vir Bloemfontein-Stad (1953-1958); Bloemfontein-Wes (1958-1959); Administrateur van die OVS (1959-1969)]
   
Donor: DU PLESSIS, L.
Details: KEYWORDS: Pamphlets pertaining to the ASB
[TREFWOORDE: Pamflette i/s die ASB]
Notes: Arranged 23 October 1975; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 23 Oktober 1975; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DU PLESSIS, P.G.
Details: Organiser of the VP in the Free State; KEYWORDS: Pamphlets
[Organiseerder van die VP in die Vrystaat; TREFWOORDE: Pamflette]
Notes: Arranged 20 March 1974; Access determined [Georden 20 Maart 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DU PLESSIS, P.J.P.
   
Donor: DU PLESSIS, W. (KOMDT. WILLIE)
Details: Gedurende Anglo-Boeroorlog tot Kommandant bevorder; Hy het onder meer aan die veldslae te Graspan, Modderrivier, Rooilaagte, Magersfontein, en Paardeberg deelgeneem; Kommandant du Plessis is in 1965 oorlede; TREFWOORDE: Twee plakboeke i/s Driehonderdjarige stryd van die Afrikanervolk (1952/1961)
Notes: Arranged 12 April 1973 - 0,06 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 12 April 1973 - 0,06 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DU PREEZ, P.G.
Details: Tandarts te Bloemfontein (1964-1975); Deeltydse staf Pelonomi Hospitaal (1966-1975)
   
Donor: DU TOIT, ANTON
   
Donor: DU TOIT, E.J.
Details: Mev. Emmie du Toit van Kaapstad, dogter van Pres. M.T. Steyn; TREFWOORDE: Publikasies en knipsels
Notes: Arranged 19 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DU TOIT, G.P.J.
Details: Registrateur aan die UOVS sedert 1946; TREFWOORDE: Fotos
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DU TOIT, H.A.J.
Details: KEYWORDS: Documents pertaining to OB
[TREFWOORDE: Stukke i/s OB]
Notes: Arranged 27 February 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden 27 Februarie 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DU TOIT, P.D.
Details: Bestuurslid van NP tak op Fauresmith; Sewe en `n half jaar lid van Hoofbestuur van Nasionale Party, OVS; TREFWOORDE: Foto van die eerste hoofbestuur van die NP na samesmelting
Notes: Arranged 17 October 1975; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 17 Oktober 1975; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: DU TOIT, Z.B.
Details: Journalist
[Joernalis]
   
Donor: DURR, KENT
   
Donor: D`OLIVEIRA, J.A.
   
Donor: EALES, M. (MEJ.)
Details: Lektrise in Biblioteekkunde aan die UOVS
Notes: Arranged February 1976; Access determined [Georden Februarie 1976 - verhandeling; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: EATON, (MEV.)
   
Donor: EDWARDS, K.
Details: Administratiewe koordineerder, vervaardiger; Koerantknipsels
Notes: Arranged 13 April 1973 - 0,07 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 13 April 1973 - 0,07 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: EHLERS, J.B.
Details: TREFWOORDE: Notule van Conferentie te Bloemfontein - 31 Mei 1899
Notes: Arranged 28 May 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 28 Mei 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ELS, J.M.
Details: TREFWOORDE: Dokument i/s Rocco de Villiers se politieke loopbaan
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ELS, K.
   
Donor: EMERY, F.R.
Details: TREFWOORDE: Dokument i/s "Reminiscences by F.R. Emery"; Handel hoofsaaklik oor pottebakkery in S.A.
Notes: Arranged March 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Maart 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: EMMS (MEV.)
Details: TREFWOORDE: Notuleboeke NP - oorgeplaas na PV 55, NP Natal versameling, leer 40
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: EPSTEIN, D.H.
Details: LPR vir Troyeville (1936-1954); LPR vir Houghton (1965-1974); LPR vir Hillbrow (1974-1978)
Notes: Arranged January 1984; Access determined [Georden Januarie 1984; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ERASMUS, D.J.
Details: TREFWOORDE: Gedenkstuk met betrekking tot Rebellie
Notes: Arranged 6 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 6 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ERASMUS, H. (PROF.)
Details: TREFWOORDE: Kerskaarte van OB en Gryshemde
Notes: Arranged 19 April 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 April 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ERASMUS, H.S.
Details: LPR vir Hoopstad (1940-1943); LV vir Hoopstad (1943-1948); LV vir Boshof-Hoopstad (1948-1953); LV vir Odendaalsrus (1953-1958)
Notes: Arranged June 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Junie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ERASMUS, R.P.B. (REGTER)
Details: Regter
   
Donor: ESSELEN, E.
Details: Het gedurende die Tweede Wereldoorlog as offisier diens gedoen; spits hom na die oorlog hoofsaaklik op die boerdery toe; TREFWOORDE: Anglo-Boere Oorlog, Robey Leibbrandt
Notes: Arranged August 1974; Access determined [Georden Augustus 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ESTER, HANS (DR.)
Notes: 0,10 metres
   
Donor: EVERINGHAM, G.K.
   
Donor: EYBERS, E. (MEV.)
Details: Suster, Nasionale Hospitaal Bloemfontein (1951-1954)
   
Donor: EYBERS, E.R.
   
Donor: EYSSEN, S.H.
Details: Onderwyser te Heidelberg, Transvaal; Begaafde musikant
   
Donor: FAURE, J.M.B.
Details: Skoolhoof Grey-Kollege en Steynrust; Inspekteur van Onderwys; TREFWOORDE: Pamflet en program i/s Afrikanerbond (Maart 1899)
Notes: Arranged 28 August 1975; Access determined [Georden 28 Augustus 1975; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: FAURIE, W.H.
Details: MP for Barberton (1945-1953); MP for Nelspruit (1958-1965); Senator (1965-1970), National Party
[LV vir Barberton (1945-1953); LV vir Nelspruit (1958-1965); Senator (1965-1970), NP]
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; growth 0,02 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; ongeordende aanwas 0,02 metres; toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: FEDERALE VOLKSBELEGGINGS
   
Donor: FEDERALE VROUERAAD
Details: Kom in 1919 in Bloemfontein tot stand; Dien as skakelraad tussen die vier vroueverenigings, te wete die S.A.V.F., N.C.V.V., O.V.V. en A.C.V.V.
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: FERDINAND POSTMA BIBLIOTEEK
Details: TREFWOORDE: Pamflette
Notes: Arranged 4 April 1974; Access determined [Georden 4 April 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: FERREIRA, C.J. (FRITZ)
Notes: 3,30 metres
   
Donor: FERREIRA, E.E.M. (MEV.)
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
   
Donor: FERREIRA, F.
Details: DIE TRANSVALER, Johannesburg (1942-1946); Departement van Inligting, Salisbury (1950-1955); SA Buro van Standaarde, Pretoria (1962-1969); Sanlam, Kaapstad en Johannesburg (1969- ); TREFWOORDE: Vraelys met aantekeninge van die skenker
Notes: Arranged October 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: FERREIRA, FANIE
Details: Farmer
[Boer]
   
Donor: FERREIRA, T.I.J.
Details: Onderwyser vanaf 1925-1929, waarna hy gaan boer (1929-1978); Hy was ook adjunk-balju en geregsbode (1962-1976); TREFWOORDE: Knipsels
Notes: Arranged 4 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 4 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: FICHARDT, ETRECHIA
   
Donor: FICK, M.D.
Details: TREFWOORDE: Eed van getrouheid (1902); Sertifikaat vir registrasie van wapens (1912)
Notes: Arranged 21 January 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 21 Januarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: FINSE KONSOLAAT
   
Donor: FLEMMING, T. (MEV.)
Details: Voorsitter van die Oranje-Vrouevereniging
   
Donor: FLINT, L.D.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: FONTERNEL, Z. (MEV.)
Details: Lektrise: Biblioteekkunde, UOVS
   
Donor: FOUCHE, B.J.G.
Notes: Arranged 12 February 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden 12 Februarie 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal; Onlangs oorlede en onderhandelinge vir res van versameling; sal oorgeorden moet word wanneer aanwas ontvang word]
   
Donor: FOUCHE, J.J.
Details: Administrateur van die OVS (1951-1959); Minister van Verdediging (1959-1966); Minister van Landbou, Tegniese dienste en Waterwese (1966-1968); Staatspresident van die RSA (10 April 1968); TREFWOORDE: Gesondheid, handel en nywerheid, landbou, verdediging
Notes: Arranged August 1976; Access determined [Georden Augustus 1976; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: FOURIE, B.G. (DR. BRAND)
Details: SA se vaste verteenwoordiger by die VVO; Direkteur-generaal van Buitelandse Sake; Ambassadeur in die VSA (1982)
   
Donor: FOURIE, F.M.M.
Details: TREFWOORDE: Notuleboeke NP - oorgeplaas na PV 21, NP OVS versameling, leers II 28 en II 29
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: FOURIE, M.A.
   
Donor: FOURIE, M.C.
Notes: 0,02 metres
   
Donor: FOURIE, P.C. (PROF.)
Details: Direkteur van ISEN (1964); Lektor in Publieke Administrasie (1955-1963)
   
Donor: FRASER, J.D.
   
Donor: FRIEDMANN, DAVID
   
Donor: FRONEMAN, G.F. VAN L.
Details: Adjunk-Minister van Justisie, Mynwese en van Beplanning (1968-1969); Administrateur van die OVS (1970-1974)
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: FUCHS, DOUGLAS
Details: Direkteur-generaal van die SAUK
Notes: 1,70 metres
   
Donor: GELDENHUYS, P.B.
Details: Verbonde aan die Departement Staatsreg en Regsfilosofie aan die UOVS
Notes: Arranged February 1976; Access determined [Georden Februarie 1976 - verhandeling; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: GEMEENSKAPLIKE UNIVERSITEITSKOMITEE VIR MAATSKAPLIKE WERK (GUK)
   
Donor: GENOOTSKAP NEDERLAND - SUID-AFRIKA
   
Donor: GERBER, J.J. (PROF.)
   
Donor: GERICKE, F.A.
   
Donor: GESKIEDENIS DEPARTMENT - U.O.V.S.
   
Donor: GESUIWERDE NASIONALISTE
Details: Die Party het ongeveer teen 1967 sy beslag gevind; TREFWOORDE: Pamflet
Notes: Arranged 25 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 25 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: GEYER, P.I.
   
Donor: GILIOMEE, H.B.
Details: Lektor aan die Universiteite van Stellenbosch en Kaapstad
Notes: Arranged 6 February 1974 - 0,04 metres; Access determined [Georden 6 Februarie 1974 - 0,04 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: GOOSEN, A.M. (LETTIE)
Details: Inwoner van Huis Silwerjare, Somerset-Oos
   
Donor: GRAAFF-REINET KULTUURVERENINGINGS
Details: TREFWOORDE: Notules Dingaansfeeskomitee Graaff-Reinet (1934-1952)
Notes: Arranged October 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: GREBE, JUSTUS
Details: Hoofsekretaris van die NP in SWA
Notes: 1,20 metres
   
Donor: GRENSWAG OOS-LONDEN AFRIKANERBOND
Notes: 0,20 metres
   
Donor: GREWAR, DAWIE
Details: Lid van die PR Komm.-genl. van die Suid-Sotho
Notes: 0,20 metres
   
Donor: GREYLING, O.A.
   
Donor: GRIMBEEK, M.J. (DR.)
Details: Onderwyseres te Hoopstad
   
Donor: GROBBELAAR, D.J.
Details: TREFWOORDE: Familiebybel
Notes: Arranged October 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: GROENEWALD, C.J. (CHRISTO`S)
Details: LPR vir Waverley (April 1974); Burgemeester van Bloemfontein (1979-1980); Bekende fotograaf; TREFWOORDE: Fotos
   
Donor: GROENEWALD, C.J.O. GENOOTSKAP VAN RHODESIESE AFRIKANERS
   
Donor: GROENEWALD, JOH
Details: Pertaining to N. Mandela
[i/s N. Mandela]
Notes: 0,10 metres
   
Donor: GROVE, K.
Details: TREFWOORDE: Herinneringe Tweede Vryheidsoorlog, naturellevraagstuk en knipsels
Notes: Arranged 30 January 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 30 Januarie 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: GUNTHER, M.C. (MEV.)
Notes: Arranged before 1974 - 0,30 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,30 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: GUTTER, J.
Details: Selfstandige boer te Winburg, vanaf 1934; TREFWOORDE: Ossewa-Brandwag
Notes: Arranged November 1974; Access determined [Georden November 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HADDAD, M.
   
Donor: HAMILTON, ANTHONY
   
Donor: HAMMAN, V. (MNR. VONNIE)
Details: TREFWOORDE: Nasionale Party en Herenigde Nasionale Party
Notes: Arranged 27 February 1974 - 0,20 metres; Access determined [Georden 27 Februarie 1974 - 0,20 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HANSMEYER, P.N.
Details: Kommissaris-Generaal vir Kwazulu
Notes: 7,00 metres
   
Donor: HARKER, M.
Details: KEYWORDS: Publications
[TREFWOORDE: Publikasies]
Notes: Arranged 4 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 4 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HATTINGH, C.J.
Details: KEYWORDS: Pamphlets
[TREFWOORDE: Pamflette]
Notes: Arranged 20 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 20 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HATTINGH, H.V.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
Notes: Arranged February 1984 [Georden Februarie 1984]
   
Donor: HAUPT, C.A.
   
Donor: HAWKINS, C.B. (MEJ.)
   
Donor: HAYWARD, S.A.S.
Details: LV vir Graaf-Reinet (1969); Adjunk-Minister van Landbou en Visserye (1978-1980)
   
Donor: HEESE
Details: KEYWORDS: Publications
[TREFWOORDE: Publikasies]
Notes: Arranged 21 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 21 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HELPMEKAARVERENIGING, KAAP
Details: Helpmekaarvereniging (Kaap), met `n Sentrale Bestuur, is op 28-29 Julie 1916 gestig; Doel-fondse beskikbaar te stel vir die delging van die rebelle se skulde
Notes: Arranged before 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,02m.; geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HENDERSON, C.L.
Details: Private secretary Min. Madeley (1925); Secretary SA Labour Party (1927-1947); Senator for Transvaal (1939-1948)
[Privaatsekretaris Min. Madeley (1925); Sekr. SA Labour Party (1927-1947); Senator vir Transvaal (1939-1948)]
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HENDRIKSZ, M. (MEV.)
   
Donor: HENNING, J.M.
Details: Lid van die Presidentsraad
   
Donor: HENNING, O.A. (DR.)
Details: Lektor
   
Donor: HENNING, W. (MEV.)
   
Donor: HERBST, D.A.S.
Details: Lektor in Kommunikasiekunde aan die UOVS; TREFWOORDE: ASB, perswese
Notes: Arranged May 1986; Access determined [Georden Mei 1986; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HERSTIGTE NASIONALE PARTY
Notes: Arranged 21 March 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden 21 Maart 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HERTZOG, M. (MEV.)
Details: Eggenote van dr. Albert Hertzog; Vgl. PV 451
   
Donor: HEYSTEK, JOOST
Details: Onderwyser te Nylstroom; LV vir Waterberg (1959-1970)
   
Donor: HIEMSTRA, V.G.
   
Donor: HILL, W.H.R.
Details: Assistant by THE NATION (1924-1925); Assistant-redakteur van THE NATAL MERCURY (1925-1934); Rubriekskrywer van "The Man on the Spot" by THE CAPE TIMES (1934-1965); TREFWOORDE: Manuskrip "This is my Country"
Notes: Arranged 7 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 7 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HISTORIESE GENOOTSKAP VAN S.A.
Notes: Arranged; Access determined; See also PV 673 [Georden; Toeganklikheid is bepaal; Vgl. Ook PV 673]
   
Donor: HOEHLER, MONICA
Details: Sekretaresse by die kantore van die NP Federale Raad, Kaapstad
   
Donor: HOFMEYER, A.M.
Details: Onderwyseres (1922 - +/-1930); Opgeleide Maatskaplike Werkster; Mede stigter van Stellenbosche Heemkring; TREFWOORDE: Dokument i/s teregstelling Jopie Fourie
Notes: Arranged October 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HOFMEYR, A. (MEV.)
   
Donor: HOLLOWAY, J.E. (DR.)
Details: Sekretaris van Finansies (1937-1950); SA Ambassadeur in die VSA (Julie 1954); Hoe Kommissaris in Londen (1956-1958)
Notes: Arranged October 1992; Access determined; See also PV 753 [Georden Oktober 1992; Toeganklinkheid is bepaal; Vergelyk ook PV 753]
   
Donor: HOLLOWAY, J.E. (JNR.)
Details: Seun van dr. J.E. Holloway; Vgl. PV 515
   
Donor: HORAK, J.L.
Details: LV vir Pretoria-Sunnyside (1958-1961, VP); Senator; Algemene Sekretaris van die Hoofbestuur van die VP; Lid van die Presidentsraad; TREFWOORDE: Verslag van die Konstitusionele Komitee van die VP (23 Augustus 1972)
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal; Versameling is geslote]
   
Donor: HUGO, G.F. DE VOS.
Details: Appelregter
   
Donor: HUIS ABRAHAM FISCHER
   
Donor: HURLY, J. (MEV.)
   
Donor: HURLY, T.F.
Details: TREFWOORDE: Dokument i/s Genl. Hertzog en Neurenberg - verhoor, asook spotprente
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: HUTTON, M.
Details: Redakteur van THE HUMANSDORP ADVERTISER (1911); Redakteur-sekretaris van RE-ECHO (1915); Sekretaris van die Helpmekaar-vereniging; TREFWOORDE: Korrespondensie i/s Helpmekaarvereniging en Rebelliefonds asook oor NP en Herenigingskongres (September 1920)
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: IERSE AMBASSADE
   
Donor: INEG (INSTITUUT VIR EIETYDSE GESKIEDENIS)
   
Donor: INKATHA FREEDOM PARTY INFORMATION OFFICE
Notes: 0,10 metres
   
Donor: INLIGTING, DEPARTEMENT VAN
   
Donor: INSTITUUT VIR SOSIALE STUDIES
   
Donor: IRAWA-REDAKSIE
   
Donor: ISEN
Notes: 31,40 metres
   
Donor: ISRAEL AMBASSADE
   
Donor: JACOBS, D.J.
Details: Hoofvakkundige beampte, INEG (1974); Adjunk-Direkteur Dokumentasie-afdeling, INEG; Lektor in Inligtingkunde aan die UOVS; Lid van die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede; Lid van die Vrouemonument Kommissie
   
Donor: JACOBS, G. (DR.)
   
Donor: JACOBS, G. VAN W. (DR.)
   
Donor: JACOBS, J.A.
   
Donor: JACOBS, J.J.
Details: TREFWOORDE: Notuleboek NP - oorgeplaas na PV 21, NP OVS versameling, leer II 4
Notes: Arranged 4 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 4 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JACOBS, S.J.
Details: Assistant Sekretaris van die Kaaplandse Nasionale Party; Eerste Sekretaris van die Nasionale Jeugbond in Kaapland; Oorlede (1974); TREFWOORDE: Nasionale Party en Nasionale Jeugbond
Notes: Arranged November 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden November 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JANSEN, M.
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: JAPANESE AMBASSADE
   
Donor: JEFFREYS, W.P.
   
Donor: JERLING, J.D.
Details: [DESCRIPTION] Publications: "Die Gryshemde en die Verkiesingstryd. Toespraak deur LT Weichardt"
[Greyshirts election speech by LT Weichardt]; Preller, G., "Ou Pretoria", Pretoria; Goebbels, J. "Bolshevism in Theory and Practice", Berlin 1936; Rosenberg, A. "The Future of German Foreign Policy", London; Central Press News. "Tomorrow -- with you", Durban; "Lees hierů!" i.s. Wet op Nasionale Parke
[Read this National Parks Act 56 of 1926]; George, H. "Why the Landowner Cannot Shift the Tax on Land Values", London; "Suid-Afrika", March 1942, with information on "Gold" by Dr. G. Bosman, "Democracy in Industry" by J van Melle, and "Zimbabwe-Ruine" by R Elferink; "Soviet Life", March 1943, with information on "Economic Independence of Soviet Women" by JK Robertson and "Law and Justice in the USSR"; "World Opinion", January 1944, with information on Great Britain, USA, USSR, Italy, Germany, "Gold and the Future" by R Erleigh; "Die Anti-Kommunis", 29/2/1944, with information on "Nasionaal Sosiolisme in SA voor en na die Stigting van die Nuwe Orde"
[DATES] 1936-1944
   
Donor: JONES, H.C. (MEJ. ESTA)
Details: Adjunk-Direkteur by INEG; Lektrise in Inligtingkunde; Lid van die Nasionale Argiefkommissie
   
Donor: JONG DAMES DINAMIEK
   
Donor: JONKER, F.E.
Details: Boer, Harrismith (1917-1948); Munisipaliteit, Harrismith (1948-1958); Spekulant, Harrismith (1958- ); TREFWOORDE: Permitte en kennisgewing i/s Rebellie asook kwitansies, lidmaatskapkaart en inskrywingsvorm i/s OB
Notes: Arranged December 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Desember 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JOOSTE, C.J.
Details: TREFWOORDE: Notuleboeke NP - oorgeplaas na PV 55, NP Natal versameling, leers I 23-24 en 37
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JOOSTE, G.P. (DR.)
Details: SA Ambassadeur in die VSA (1949-1954); Hoe Kommissaris in Londen (1954-1956); Sekretaris van Buitelandse Sake (1956-1966); TREFWOORDE: VVO, Britse Statebond
Notes: Arranged August 1987 [Georden Augustus 1987]
   
Donor: JOOSTE, N.J.J. (KOL.)
Details: SA Ambassadeur in Griekeland 1967-1970; Hoof van Protokol in Pretoria 1965; Konsul-Genl in onder andere Milaan 1964; Saakgelastigde in Egipte 1954; Privaatsekretaris van Genl Hertzog 1938; TREFWOORDE: Dokumente i/s skenker se termyne as Buitelandse Gesant
Notes: Arranged February 1976 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JOOSTE, S.J.J.
Details: TREFWOORDE: Notuleboek NP - oorgeplaas na PV 27, NP Kaap versameling, leer 1
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JORDAAN, A.
   
Donor: JORDAAN, E.
Details: TREFWOORDE: Programme van die begrafnisdienste van C.W. Malan wat oorgeplaas is na PV 90, C.W. Malan versameling, leer 10
Notes: Arranged 4 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 4 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JORDAAN, J.A.
Details: Senator (benoem) vir Natal (1977-1980); Kommissaris-Generaal vir die Shangaan-Tsonga Volkseenheid in Gazankulu (1980-1985); LP vir Umhlanga (Sept. 1989)
   
Donor: JOUBERT, G.J.
Details: Genl. G.J. Joubert was `n oud-stryder en het `n leidende aandeel in talle sake van openbare belang geneem
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JOUBERT, I.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JOUBERT, J.
Details: Senior Vakkundige by INEG; Navorsingsbeampte aan RAU
Notes: Arranged September 1979; Access determined [Georden September 1979 - verhandeling; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: JOUBERT, J.D. DE B.
Details: OVS Provinsiale Administrasie: Subdirektoraat Opleiding
Notes: 0,10 metres
   
Donor: JOUBERT, J.P.
   
Donor: JUNIOR RAPPORTRYERSKORPSE
   
Donor: JUTA, C.J.
Details: Doctor of Philosophy
[Doktor in Filosofie]
Notes: Arranged July 1980 - 6,40 metres; Access determined [Georden Julie 1980 - 6,40 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KANADESE AMBASSADE
   
Donor: KEET, A.D. SNR. (DR.)
Details: Dr. A.D. Keet Senior van Senekal; Skrywer en Bybelvertaler
Notes: 0,10 metres
   
Donor: KEMPEN, H.J.
   
Donor: KERLING, K.J.
Details: Skoolhoof; onder andere van Carletonville Hoerskool (1951-1953); en die Engelse Hoerskool te Carletonville (1957); TREFWOORDE: Dokument i/s internering van skenker
Notes: Arranged October 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KESTELL, J.D.
Details: Predikant van die NG Kerk; Bybelvertaler; Skrywer; Kultuurleier
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: KESTELL, TRUDIE
Details: Jongste dogter van dr. J.D. Kestell; Ere-kuratrise vir historiese kleredrag van die Nasionale Museum in Bloemfontein; Oorlede in September 1974 te Bloemfontein; TREFWOORDE: Dr. J.D. Kestell, mev. Truida Kestell en Charles Kestell
Notes: Arranged July 1986; Access determined [Georden Julie 1986; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KEYSER, D.J.P.
Details: TREFWOORDE: Notuleboeke NP - oorgeplaas na PV 21, NP OVS versameling, leers II 18 en II 34
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KEYTER, J. DE W.
Details: Professor in Sosiologie aan die UOVS
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: KEYTER, P.J.J.
   
Donor: KIERMAN, S.
Details: KEYWORDS: Pamphlets
[TREFWOORDE: Pamflette]
Notes: Arranged 21 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 21 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KIRSTEN, W.G.
Details: Prokureur op Mariental sedert 1926; Genomineerde lid van die Wegewende Vergadering van SWA sedert 1930; Later gekose lid vir die kiesafdeling Gibeon; TREFWOORDE: Dokumente i/s SWA, deportasie van Duitsers gedurende Tweede Wereldoorlog, Angola Boere
Notes: Arranged February 1976 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KLOPPER, J.
Details: Mnr. Klopper is verbonde aan die SA Ambassade in Australie
   
Donor: KLOPPERS, J.S.E.
   
Donor: KNOBEL, ESTHER
Details: Eggenote van mnr. G.J. Knobel (vgl. PV 910)
Notes: 3,40 metres
   
Donor: KNOBEL, G.J.
Details: MP for Bethlehem (1952-1967)
[LV vir Bethlehem (1952-1967)]
Notes: 0,70 metres
   
Donor: KOCH, ADRIENNE
Details: Senator (benoem) (1977-1980); Lid van die Presidentsraad
   
Donor: KOK, B.
Details: Kanselier van die UOVS; Rektor van die UOVS sedert 1 November 1967
   
Donor: KOLBE, C.
   
Donor: KONIG, C.J. (DR.)
   
Donor: KONSERWATIEWE NASIONALE PARTY
Details: Op 5 Februarie 1966 is die Konserwatiewe Studiegroep van Pretoria iin die lewe geroep
Notes: Arranged 13 February 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden 13 Februarie 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KONSERWATIEWE PARTY VAN S.A.
   
Donor: KOORNHOF, P.G.J.
Details: LV Primrose Maart 1976; Min van Immigrasie, Mynwese Aug 1972-Jan 1976; Sport en Ontspanning Aug 1972-Nov 1978; Nasionale Opvoeding Jan 1976-Nov 1978; Plurale Betrekkinge Nov 1978-Jun 1979; Samewerking en Ontwikkeling Jun 1979; Voorsitter Presidentsraad
   
Donor: KOTZE, C.R. (DS.)
Details: Predikant; TREFWOORDE: Publikasies
Notes: Arranged September 1979; Access determined [Georden September 1979; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KOTZE, S.F.
Details: LPR vir Bellville-Parow (1954-1958); LV vir Parow sedert 1958; Minister vir Gemeenskapsontwikkeling en Owerheidshulpdienste (1980-1981); TREFWOORDE: Pamflette
Notes: Arranged 22 March 1974; Access determined [Georden 22 Maart 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KOVSIEKOUKUS
   
Donor: KRAMER, S. (SOLLY)
Details: Mnr. Solly Kramer was in 1929 die NP se kandidaat in Parktown, maar het swak gevaar en sy deposito verloor; TREFWOORDE: Onder andere Verkiesings Manifes van skenker (1929)
Notes: Arranged 5 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 5 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KRAUSE, G.F.M.
Details: Personeellid by INEG; Onderwyser
   
Donor: KRAUSE, OTTO
Details: Joernalis en politieke kommentator; Redakteur van News Check (1962-1970); SA Financial Gazette (1977-1979)
   
Donor: KRIEK, M.P.J.
Details: KEYWORDS: Correspondence (1886/1902)
[TREFWOORDE: Korrespondensie (1886/1902)]
Notes: Arranged October 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KRIEL, D.C.J.
Details: LPR vir Clocolan (1974)
Notes: 0,10 metres
   
Donor: KRIEL, M. (MEV.)
Details: Eggenote van LPR van Clocolan
   
Donor: KRIEL, S.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KRIGE, C.F.
Details: Lecturer at the University of the Witwatersrand
[Praktiseer in Johannesburg as ginekoloog; Lektor aan die Universiteit van die Witwatersrand]
Notes: Arranged 2 April 1973; Access determined [Georden 2 April 1973; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: KROONSTAD-WES KOOPERASIE BPK.
   
Donor: KRUGER, J.J. (JANNIE)
Details: Hoofredakteur van DIE TRANSVALER (1949-1960); Voorsitter van die Publikasieraad
Notes: Arranged November 1977 [Georden November 1977]
   
Donor: KRUGER, J.T. (ADV.)
Details: LV vir Prinshof (1966-1979); Minister van Justisie, Polisie en Gevangenisse (1974-1979); President van die Senaat (1979-1980)
   
Donor: KRYNAUW, P.H.J. (ADV.)
   
Donor: KUSCHKE, G.A.C.
Notes: Arranged October 1973; Access determined [Georden Oktober 1973; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LAMPRECHT, D.S.
Details: TREFWOORDE: Plakboek met verkiesingsknipsels (1948, 1953)
Notes: Arranged 6 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 6 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LANGE, J.H.
Details: Leraar N.G. Kerk; Registrateur Ontwikkeling van die Hugenote Kollege, Wellington sedert Februarie 1974; TREFWOORDE: Artikel "Eene Eeuw van Onrecht", c. 1934
Notes: Arranged October 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LANGLEY, T.
Details: LV vir Waterkloof sedert 1966; Praktiserende Advokaat, Pretoria sedert 1 Augustus 1963; TREFWOORDE: Verkiesing van 1974
Notes: Arranged October 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LANGUAGE, F.J. (PROF.)
Details: Professor in Volkekunde aan die UOVS; TREFWOORDE: Onder andere stukke i/s OB
Notes: Arranged August 1982 - 0,20 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Augustus 1982 - 0,20 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LATEGAN, F.V.
Details: Professor in Afrikaans aan UOVS; Prof. Lategan is `n ywerige versamelaar van vuurwapens en word allerwee as deskundige op hierdie gebied beskou
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: LATEGAN, H.A.
Notes: Arranged July 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LE GRANGE, I.J.
Details: TREFWOORDE: Pamflette
Notes: Arranged 19 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LE GRANGE, LOUIS
Details: LV vir Potchefstroom (1966); Minister van Toerisme en Openbare Werke (1978-1979); Gevangenisse (1979-1980); Polisie (1979-1982); Wet en Orde (1982-1986); Speaker (1987)
   
Donor: LE ROUX, F.H. (DR.)
Details: Farmer
[Boer]
   
Donor: LE ROUX, F.J.
Details: LV vir Brakpan sedert 1972; TREFWOORDE: Program en begrafnisrede tydens die begrafnis van adv. J.G. Strijdom
Notes: Arranged 31 January 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 31 Januarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LE ROUX, J.H.
Details: TREFWOORDE: Foto van Die Nasionale Leden van het Unie-Parlement (1915)
Notes: Arranged March 1984; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Maart 1984; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LE ROUX, J.H. (HENK)
Details: Senior Lektor/Navorser verbonde aan INEG; Direkteur van INEG
   
Donor: LE ROUX, J.N. (SENATOR)
Details: LPR vir Ladybrand (1936-1942); LV vir Ladybrand (Julie 1943-April 1948); Senator vir die OVS (Julie 1948-November 1960, met afsterwe); President van die Vrystaatse Landbou Unie (1951-1952, 1955-1958); TREFWOORDE: Knipsels en plakboek i/s Sen. Le Roux se aandeel in die eenwording van die NP en Afrikaner Party in 1948
Notes: Arranged 24 April 1973 - 0,03 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 24 April 1973 - 0,03 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid]
   
Donor: LE ROUX, N.
   
Donor: LE ROUX, S.P.
Details: LV vir Oudtshoorn (1923-1958); Minister van Landbou (1948-1958); 7,10 metres
   
Donor: LEENG, S.
Details: TREFWOORDE: Inligtingstukke i/s rasse aangeleenthede (1961)
Notes: Arranged 15 October 1975 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 15 Oktober 1975 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LEIBBRANDT, G.J.
Notes: 0,10 metres
   
Donor: LEIBBRANDT, S.R. (ROBEY)
Details: Verteenwoordig SA as bokser op Statebondspele en Olimpiese Spele (1934-1936); Inhegtenis geneem vir pro-Nazi bedrywighede
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: LEMMER, NICO
   
Donor: LEON, A.J.
Details: LV vir Houghton; Leier van die Demokratiese Party; Leier van die amptelike Opposisie
   
Donor: LIEBENBERG, F.W. (MEV.)
Details: TREFWOORDE: Twee briewe van Jopie Fourie, dd. 20 Desember 1914
Notes: Arranged February 1984 - 0,10 metres; No growth expected; Access determined [Georden Feburarie 1984 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LIGTHELM, N.W.
Details: TREFWOORDE: Notuleboek NP - oorgeplaas na PV 2, NP Transvaal, leer II 16
Notes: Arranged 22 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LINGUISTIESE VERENIGING VAN SUIDER-AFRIKA (LVSA)
Notes: 0,50 metres
   
Donor: LOMBARD, J.C. (PROF.)
Details: Professor in Bybelkunde aan die UOVS
   
Donor: LOMBARD, R. (MEV.)
Details: OB Wapen geskenk via mev. C.S. Otto van Boshof; Mev. Lombard is die dogter van mnr. Charlie Ochse; TREFWOORDE: OB Wapen
   
Donor: LOMBARD, W.J.
Notes: 1,50 metres
   
Donor: LOOCK, J.
Details: Lektor in Geologie aan die UOVS; TREFWOORDE: Brief i/s toestande in SA (Desember 1951) en brief i/s teregstelling van Scheepers tydens Anglo-Boere-oorlog (c. 1953)
Notes: Arranged 9 September 1975 - 0,10 metres; Access determined [Georden 9 September 1975 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LOOTS, CHRISTO
Details: Verbonde aan die Hoofkantoor, NP Natal
   
Donor: LOUBSER, J.K.
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LOUW, A.E.
Details: Musiekonderwyseres sedert +/- 1939; TREFWOORDE: Inligtingstuk i/s Het Dames Instituut van den Oranje Vrijstaat (1874)
Notes: Arranged February 1976 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LOUW, A.J. (DS.)
Details: Sekretaris van die Nasionale Party van SWA; Lid van die Wetgewende Vergadering sedert April 1970; TREFWOORDE: Briewe i/s posseels (16 dd 1903 en 3 dd 1924/1925)
Notes: Arranged July 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LOUW, B.P. (MEV.)
   
Donor: LOUW, ELI
Details: LV vir Namakwaland (1977); Minister van Vervoer
   
Donor: LOWES, J.J.
Details: KEYWORDS: Referendum of 1960
[TREFWOORDE: Referendum van 1960]
Notes: Arranged 23 October 1975 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 23 Oktober 1975 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LUBBE, SONIKA
Details: Niggie van prof. H.J. Strauss, inwoner van Kestell en Brandfort-telefoniste van beroep; 0,12 metres
   
Donor: LUDORF, J.F.
   
Donor: LUMAN, R.E.
Details: TREFWOORDE: Vyf briewe onder andere i/s VP standpunt teenoor NP bantoebeleid
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LUTJEHARMS, W.G. (PROF.)
Details: Plantkundige
   
Donor: LUTTIG, P.J.H. (SEN.)
Details: LPR vir Prieska (1930-1933); LV vir Victoria-Wes (1933-1938); LV vir Calvinia (1943-1953); LV vir Ceres (1953-1960); Senator vir Kaapland (November 1960-November 1965); Lid van die NP Federale Raad
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: LUYT, O.L.P.
Details: Besturende-direkteur van die Luyt-groep
Notes: Arranged July 1974 - 0,20 metres; Access determined [Georden Julie 1974 - 0,20 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: L`ETANG, P.I.
Details: Boudontrakteur in Durban
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MAARTENS, J.
Details: TREFWOORDE: Dr. H.F. Verwoerd; Adv. B.J. Vorster
Notes: Arranged April 1984; Access determined [Georden April 1984; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MAARTENS, J.M.
   
Donor: MAATSKAPLIKEWERKERS VERENIGING VAN S.A.
   
Donor: MACKENSIE, T.W.
   
Donor: MALAN, D.F. (DS.)
   
Donor: MALAN, D.G.
   
Donor: MALAN, DANIE
   
Donor: MALAN, DAVID
Details: 20 plakboeke i/s W/O II
   
Donor: MALAN, E.G.
   
Donor: MALAN, G.F.
   
Donor: MALAN, J.N. (NICO)
Details: Administrateur van Kaapland (Junie 1960-Mei 1970)
   
Donor: MALAN, MAGNUS (GENL.)
   
Donor: MALAN, S.I. (PROF.)
Details: Professor Malan is verbonde aan die Departement Biblioteekkunde, UNISA; TREFWOORDE: Spotprente
Notes: Arranged February 1976 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MALHERBE, D.F. (PROF.)
Details: Rektor aan die Grey Universiteitskollege (1929-1934); Skrywer en digter; TREFWOORDE: Dokumente i/s instelling leerstoel Afrikaans GUK, hereniging, D.F. Malan en S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns
Notes: Arranged February 1978 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1978 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MALHERBE, D.F. DU T.
Notes: Arranged March 1975 - 0,20 metres; Access determined [Georden Maart 1975 - 0,20 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MALHERBE, J.A.
Details: Mrs. Janie Malherbe, spouse of Dr. E.G. Malherbe
[Mev. Janie Malherbe, eggenote van dr. E.G. Malherbe]
Notes: Arranged July 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MARAIS, A.H.
Details: Lektor en latere departementshoof van Geskiedenis aan die UOVS; TREFWOORDE: Herenigde Nasionale Party of Volksparty; Genl. J.B.M. Hertzog
Notes: Arranged August 1987 [Georden Augustus 1987]
   
Donor: MARAIS, C.G. (SEN.)
Details: Senator for the OFS (March 1910-May 1923)
[Senator vir die OVS (Maart 1910-Mei 1923)]
   
Donor: MARAIS, CHARL
Details: Voltydse spotprenttekenaar van DIE VOLKSBLAD sedert 1969
   
Donor: MARAIS, ERNST (PROF.)
Details: Rektor van UPE; Lid van Presidentsraad
   
Donor: MARAIS, J. (DR.)
   
Donor: MARAIS, J.F. (KOWIE)
Details: MP for Johannesburg-North (1977-1982)
[LV vir Johannesburg-Noord (1977-1982)]
   
Donor: MARAIS, J.I.F.
   
Donor: MARAIS, J.S.
   
Donor: MARAIS, W.
Details: KEYWORDS: Articles pertaining to Gustav Preller, Anton van Wouw, and Jan Hendrik Hofmeyr de Waal
[TREFWOORDE: Artikels i/s Gustav Preller, Anton van Wouw en Jan Hendrik Hofmeyr de Waal]
Notes: Arranged April 1984; Access determined [Georden April 1984; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MARAIS, WIETS
Notes: 2,90 metres
   
Donor: MAREE, J.P.
   
Donor: MAREE, M.D.
Details: MP for Parys
[LP vir Parys]
Notes: 1,20 metres
   
Donor: MARQUARD, JEAN (DR.)
Details: Writer
[Skrywer]
   
Donor: MARTINS, H. (DS. HARPER)
Details: Predikant van die Nederduits Gereformeerde Kerk 1927-1951; Eerste Kapelaan en Welvaartsbeampte van die SA Polisie Pretoria 1951-1961; Skrywer van verskeie geskrifte en pamflette; TREFWOORDE: Onder andere aantekeninge i/s Republiekwording en Republikeinse betogings
Notes: Arranged 5 March 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 5 Maart 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MARTINS, H.E.
Details: LPR vir Wakkerstroom (1949-1952); LV vir Wakkerstroom (1952-1972); Adjunk-minister van Landbou - tegniese Dienste, Waterwese en Landbou - Ekonomie en Bemarking (Augustus 1964-April 1966)
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: MARTINS, T.F.
Details: LPR vir Wakkerstroom sedert 1952; Voorsitter van die Transvaalse Provinsiale Raad (1966); TREFWOORDE: Nasionale Party
Notes: Arranged; Access determined [Georden; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MCINTOSH, K.P.
Details: TREFWOORDE: Omsendbrief SA Party - oorgeplaas na die versameling van die Suid-Afrikaanse Party, vergelyk PV 114
Notes: Arranged 20 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 20 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MCLACHLAN, R. (DR.)
Details: LV vir Westdene (1966-1977); Hoof van die Inligtingsdiens van die Nasionale Federale Raad; Kommissaris-Generaal vir die Noord-Sotho Volkseenheid te Lebowa (1977-1982)
Notes: Arranged 29 January 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden 29 Januarie 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MCPHERSON, A.K.
Details: In samewerking met `n vriend gee hy die Queenstown Daily Representative and Free Press uit, wat in 1921 deur die Daily Dispatch oorgeneem word; Hy dien op die Raad van Direkteure van die Daily Dispatch vanaf 1921 tot 1956; TREFWOORDE: Twee briewe van genl. J.B.M. Hertzog aan skenker en drie knipsels
Notes: Arranged 19 April 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 April 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MCPHERSON, J.
Details: S.A. Arbeidersparty; TREFWOORDE: Pamflette
Notes: Arranged 20 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 20 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MEAKER, DONALD
   
Donor: MENTZ, F.E.
Details: LV vir Westdene (1943-1961); Adjunk-Minister van Bantoe Administrasie en Ontwikkeling (1958-1960)
Notes: Arranged 20 March 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 20 Maart 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: METROWICH, RED
Details: Journalist/Writer
[Joernalis/Skrywer]
   
Donor: MEYER, ANTON M.
Details: Parlementere; Regsadviseur
   
Donor: MEYER, I.D. (MNR. OOMPIE)
Details: Mnr. I.D. Meyer was in lewe distriksleier van George; asook persoonlike vriend van Minister P.W. Botha
   
Donor: MEYER, J.D. (PROF.)
   
Donor: MEYER, P.J. (DR.)
Details: Hoof van die SAUK
   
Donor: MEYER, S.R. (RUD)
Details: TREFWOORDE: Dokument i/s internering van skenker
Notes: Arranged 6 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 6 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MEYER, T. (THOM)
Details: KEYWORDS: Publications
[TREFWOORDE: Publikasie]
Notes: Arranged 25 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 25 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MEYER, WESSEL
Details: Private secretary of the Prime Minister, Mr. B.J. Vorster
[Privaat sekretaris van die Eerste Minister, mnr. B.J. Vorster]
   
Donor: MEYNTJES, E.M.
Details: Voorheen verbonde aan die Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein
Notes: Arranged February 1976; Access determined [Georden Februarie 1976 - verhandeling; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MIDDE SUID-AFRIKAANSE STREEKSONTWIKKELIINGS
   
Donor: MILLER, H.
Details: KEYWORDS: Pamphlets
[TREFWOORDE: Pamflette]
Notes: Arranged 21 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 21 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MILLER, R.B. (RON)
Details: LV (NRP) vir Durban-Noord (1977)
   
Donor: MOLL, J.C. (PROF.)
   
Donor: MOLLER, E.
Details: TREFWOORDE: Gedig oor Strijdom se kabinet
Notes: Arranged October 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MOLLER, M.E.
Details: TREFWOORDE: Notuleboeke NP - oorgeplaas na PV 55, NP Natal versameling, leers 2-3, 11-12, 17, 28, 36-38
Notes: Arranged 2 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 2 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MOMBERG, JANNIE
Details: Bekende wynboer; Lid van die ANC in die Nasionale Vergadering
   
Donor: MOOLMAN, A.A.
Details: Editor of DIE VRYSTATER and ONS FRIEND, 1942-1948
[Redakteur van DIE VRYSTATER en ONS FRIEND, 1942-1948]
   
Donor: MOOLMAN, T. DU P.
Details: Verbonde aan die SA Veld en Kusartillerie (1934-1945); SA Spoorwegpolisie (1946-1970)
   
Donor: MORKEL, RENE (MEV.)
   
Donor: MORRISON, G. DE V.
Details: LV vir Cradock (1966); Minister van Gesondheidsdienste en Welsyn in die Administrasie Volksraad (1985); 9,40 metres
   
Donor: MOSTERT, J.P.C. (DR. KOBUS)
Details: Lektor/navorser by INEG
   
Donor: MOSTERT, N.H. (MEV.)
Details: Mev. N.H. Mostert was die dogter van mnr. J.J. van Zyl, jarelange Parlementslid; Mev. Mostert was op die Hoofbestuur van die Nasionale Vroue Party; TREFWOORDE: Notule Nasionale Vroue Party (1924)
Notes: Arranged 4 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 4 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MUDGE, D.M.
Details: Lid van die Wetgewende Vergadering van SWA (1961-1980); Lid van die Uitvoerende Komitee (1965-1977); Voorsitter van die Turnhalle-beraad; Boer; TREFWOORDE: i/s Drs. Kurt Waldheim en Escher se besoek aan SWA
Notes: Arranged 1 May 1974 - 0,10 metres; Access determined; Closed until the year 2024 [Georden 1 Mei 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal; gesluit tot die jaar 2024]
   
Donor: MUELLER, S.
Details: Bevelvoerder van `n spesiale peleton, wat gedurende 1964 in die voormalige Belgiese Kongo tot stand gekom het; Die manskappe was blanke huursoldate uit SA; TREFWOORDE: Artikels oor Blanke huursoldate in Katanga, die Kongo en Biafra asook referaat "Oorlog"
Notes: Arranged 15 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 15 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MULLER, B. (SEN.)
Details: Senator vir Transvaal (1965-1980); Hoofsweep vir NP in die Senaat (1971-1974)
   
Donor: MULLER, G. (MEV.)
   
Donor: MULLER, HILGARD (DR.)
Details: LV (NP) vir Pretoria-Oos (1958-1961); LV vir Beaufort-Wes (1964-1977); Minister van Buitelandse Sake (1964-1977)
   
Donor: MULLER, P.J.
   
Donor: MULLER, S.L.
Details: LV vir Ceres sedert 1961; Minister van Vervoer sedert 1974-1979
Notes: Arranged June 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden Junie 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MUNNIK, G.G.A. (REGTER PRESIDENT)
Notes: 0,10 metres
   
Donor: MUNNIK, L.A.P.A.
Details: LPR vir Aliwal (1962); LV; Administrateur van Kaapland (1975); Minister van Gesondheid, Volkswelsyn en Pensioene (Augustus 1979-Desember 1981)
Notes: Arranged 19 February 1974; Access determined [Georden 19 Februarie 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MYBURGH, I.J.
Details: TREFWOORDE: Fotos 1922 staking
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: MYBURGH, M.
Details: Onderwyseres; Sekretaresse van Somerset-Wes, Kultuurvereniging; Presidente Landbougenootskap, Reitz; Publikasies: Biologie Handleiding vir Std. 10 Leerlinge; Mev. Myburgh woon tans in die VSA; TREFWOORDE: Bevat inligting m.b.t. die Voortrekkers, 1938 Ossewatrek, Tweede Vryheidsoorlog, dood van dr. NJ van der Merwe, Majubafees 1942, Ossewabrandwag
Notes: Arranged December 1983 - 0,40 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Desember 1983 - 0,40m; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: N.J.B. - NATAL
Details: In 1952 in Natal gestig
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: NAMPO
   
Donor: NASIONALE JEUGBOND - O.V.S.
Details: In 1938 amptelik in Braamfontein gestig; Eers in 1943 is die NJB in die Vrystaat gestig; In Julie 1947 vind die eerste Uniale kongres in Bloemfontein plaas
Notes: Arranged August 1975 - 2,20 metres [Georden Augustus 1975 - 2, 20 metres]
   
Donor: NASIONALE JEUGBOND TRANSVAAL
Details: Op Uniedag 1937 is die eerste Junior Nasionale Partytak op Heidelberg, Transvaal, gestig; Op 22 Junie 1940 word die naam Nasionale Jeugbond aanvaar
Notes: Arranged before 1974 [Georden voor 1974]
   
Donor: NASIONALE JEUGBOND WITBANK
Details: TREFWOORDE: Aantekeninge in verband met Portugal en verskeie plakboeke i/s Republiekwording, Afrika en VVO aangeleenthede, ens.
Notes: Arranged December 1974 - 1,00 metres; Access determined [Georden Desember 1974 - 1,00 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NASIONALE KONSERWATIEWE PARTY
   
Donor: NASIONALE PARTY INLIGTINGSDIENS
Details: NP Inligtingsdiens het sedert die 1948 oorwinning op `n deeltydse basis gewerk; Instelling van `n permanente inligtingsdiens is op 29 April 1950 deur die Federale Raad goedgekeur
Notes: Arranged 21 January 1974; Access determined [Georden 21 Januarie 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NASIONALE PARTY KOUKUS
   
Donor: NASIONALE RAAD VAN TRUSTEES
   
Donor: NASIONALE VROUEKLUB VAN DIE PARLEMENT
   
Donor: NATAL MERCURY
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
Notes: Arranged 17 October 1975; Access determined [Georden 17 Oktober 1975; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NATER, J.E.
Notes: 1,00 metres
   
Donor: NAUDE, A. DU T. (MEV.)
   
Donor: NAUDE, H. (MEV.)
Details: Senior Lektrise aan die UOVS (1944-1947); Worcester Museum, Kuratrise (1973- )
   
Donor: NAUDE, J. (MEV.)
   
Donor: NAUDE, J.B. (MEV.)
Details: Eggenote van dr. S.J. Naude; Lid van die O.V.V.
   
Donor: NAUDE, J.F.T.
Details: Senator; MP for Pietersburg 1920-1960; Speaker of the People's Council 1948-1950; Minister of Post and Telegraphs 1950-1954; Health 1954-1956; Finance 1956-1958, etc.; President of the Senate
[Senator; LV vir Pietersburg 1920-1960; Speaker van die Volksraad 1948-1950; Minister van Pos en Telegraafwese 1950-1954; Gesondheid 1954-1956; Finansies 1956-1958, ens.; President van die Senaat; TREFWOORDE: Bevat inligting t.o.v. sen. J.F.T. Naude se politieke herinneringe]
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974-0,10m; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NAUDE, S.J. (DR.)
Details: Saakgelastigde van die NG Kerk in die Vrystaat (1927-1968); Voorsitter van die Finansiele Kommissie van die Algemene Sinode van die NG Kerk
Notes: Arranged 15 January 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden 15 Januarie 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NEDERLANSE AMBASSADE
   
Donor: NEETHLING, E.M.
Details: Mej. Neethling is `n afgetrede inspektriese in Liggaamlike Opvoedkunde; 0,60 metres
   
Donor: NEL, C.M.
Details: Staatsdiens (Landbou) te Onderstepoort (1939-1944); Sekretaris van die Parlementere Kiesafdelingsbestuur, Winburg en die Provinsiale Kiesafdelingsbestuur, Bultfontein; TREFWOORDE: Tydskrif DIE ANTI-KOMMUNIS (1941/1945)
Notes: Arranged February 1976; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NEL, D.J.L.
Details: LV vir Pretoria-Sentraal (1972); Adjunk-Minister van Buitelandse Sake (1983); TREFWOORDE: Toespraak i/s handhawing van wet en orde
Notes: Arranged July 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NEL, E.P.
Details: TREFWOORDE: Dingaansdag-feesvieringe te Senekal (1917)
Notes: Arranged 16 June 1975; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 16 Junie 1975; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NEL, GIEP
Details: Farmer
[Boer]
   
Donor: NEL, L.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
   
Donor: NEL, M.D.C. DE WET
Details: LV vir Wonderboom (Julie 1943-Maart 1966); Minister van Gesondheid, Onderwys, Kuns en Wetenskap (1958); Minister van Bantoe-Administrasie en Ontwikkeling (Oktober 1958-April 1966); Kommissaris-Generaal vir die Venda-volkseenheid
   
Donor: NEL, P.
Details: KEYWORDS: Newspaper titled DIE OB
[TREFWOORDE: Koerant, getitel DIE OB]
Notes: Arranged 29 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 29 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NEL, P.
   
Donor: NEL, P.J.T.
Details: TREFWOORDE: Pamflet i/s onthulling Slachters Nek Monument
Notes: Arranged 15 February 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 15 Februarie 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: NEWBERRY
Details: Ontvang via mev. Elsa Steyn; Dokumente van Charles Newberry; 0,60 metres
   
Donor: NORTMANN, B.J. VAN N.
   
Donor: NP PRETORIA-SENTRAAL
   
Donor: NUWE REPUBLIKEINSE PARTY
Notes: In Junie 1977 tot stand gekom
   
Donor: NUWE RUITERWAG
Details: Op 20 Oktober 1959 in Parow gestig; Streef na die beveiliging van S.A.; TREFWOORDE: Artikels i/s ontstaan en doelstelling van Nuwe Ruiterwag
Notes: Arranged 19 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: O.V.S. ONDERWYSVERENIGING
Details: Die O.V.S. O.V. is op 23 Junie 1892 in Bloemfontein gestig
Notes: Arranged September 1979; Access determined [Georden September 1979; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: OBERHOLSTER, J.J. (PROF.)
Details: Departementshoof van Geskiedenis aan die UOVS (1964-1976); Hy is op 13 Februarie 1980 oorlede
Notes: Arranged [Georden; Ongeordende aanwas]
   
Donor: OBERHOLSTER, P.S.
Details: Was onder meer stigter van die Nasionale Party-tak te Douglas; TREFWOORDE: Onder andere i/s 1924 verkiesing en ander verkiesings
Notes: Arranged July 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: OBERHOLZER, J.M.
Details: National Party office, Karasburg
[NP-kantoor, Karasburg]
Notes: 0,10 metres
   
Donor: ODENDAAL, P.J.L.
Details: LPR vir Bloemfontein-distrik (1961); Lid van die Uitvoerende Komitee (1971-1974); Senator vir die OVS (Mei 1974-Des. 1980)
   
Donor: ODENDAAL, WILLEM (DR.)
Details: LP vir Sasolburg; Kommissaris-Generaal vir Qwa-Qwa; 3,30 metres
   
Donor: OELRICH, H.F.B. (SEN.)
Details: Senator for Natal (1960-1965); Cape (1965-1970); Natal (1970-1980)
[Senator vir Natal (1960-1965); Kaapland (1965-1970); Natal (1970-1980)]
Notes: 2, 70 metres and books [2, 70 metres en boeke]
   
Donor: OLDFIELD, J.C.
Details: TREFWOORDE: Notuleboeke NP - oorgeplaas na PV 21, NP OVS versameling, leer II 21
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: OLIVER, C.A.G.
Details: LPR vir Natal
   
Donor: OOSTHUIZEN, A.J.G. (PROF.)
Details: Member of the President's Council
[Lid van die Presidentsraad]
   
Donor: ORANGIA UNIE
Details: Het op 3 Mei 1906 onder leiding van Abraham Fischer in Bfn tot stand gekom; Met toekenning van selfregering aan Oranjerivierkolonie gedurende 1907, het die party die bewind aanvaar en hom in besonder vir politieke en kulturele welsyn van Afrikaner beywer; TREFWOORDE: Brieweboek van JJ Kock (sekr. Heilbron se Afdeling van die O-U) 1907/1912; asook Notuleboek van die Bfn Distrikskomitee van die O-U 1907/09
Notes: Arranged October 1973 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1973 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ORANJE RAPPORTRYERSKORPS (BLOEMFONTEIN)
Notes: 0,60 metres
   
Donor: ORANJE VROUE VERENIGING
Details: OVV is op 5 Augustus 1907 op "Onze Rust" gestig; Dit was die eerste algemene georganiseerde vereniging vir maatskaplike werk in die Vrystaat
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: OTTO, C.S. (MEV.)
Details: Predikantsvrou van Boshof; TREFWOORDE: Skenk onder meer OVV dokumente
   
Donor: OTTO, H.J.
Details: Bestuurder van DIE VOLKSBLAD (1917-1932); Hoofbestuurder en direksielid van Nasionale Pers (1932); President van die S.A. Persunie (1939-1940); TREFWOORDE: Onder andere i/s Nasionale Pers BPK
Notes: Arranged before 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: OULD, C.R.
Details: TREFWOORDE: Artikels i/s Staking 1922 en die bedanking van Minister H.C. Hull (1913)
Notes: Arranged 23 October 1975; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 23 Oktober 1975; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: OVERDUIN, P.G.J. (PROF.)
Details: Hoof van die Vrystaatse Universiteitsbiblioteek
   
Donor: PALM, P.D.
Details: Member of the President's Council
[Lid van die Presidentsraad]
Notes: 0,10 metres
   
Donor: PANSEGROUW, J.S.
Details: LPR vir Rouxville (1954-1964); LV vir Smithfield (1964-1975); Kommissaris-generaal van die Suid-Sotho Volkseenheid (1975-1983)
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: PARLEMENT
Details: KEYWORDS: Only publications
[TREFWOORDE: Slegs publikasies]
Notes: Arranged February 1984 [Georden Februarie 1984]
   
Donor: PAUER, G.D.
Details: KEYWORDS: Clippings and two letters pertaining to apartheid
[TREFWOORDE: Knipsels en twee briewe i/s apartheid]
Notes: Arranged 11 April 1973 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 11 April 1973 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal; ]
   
Donor: PELZER, A.N.
   
Donor: PERSKOR
   
Donor: PIENAAR, B.
   
Donor: PIENAAR, C.A.
Details: Leier van die OB in Natal; TREFWOORDE: Klankargief-onderhoud met Mnr. Pienaar
Notes: Arranged February 1984; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1984; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: PIENAAR, D.N.
Details: Predikant in die Nederduits Gereformeerde Kerk (1965-1969); Dosent in Bybelkunde aan die UOVS (1970); Hoof van die Departement Bybelkunde aan die UOVS
Notes: Arranged August 1987; Access determined [Georden Augustus 1987; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: PIENAAR, H.D.
Details: LPR vir Petrusburg 1965; LPR vir Bloemfontein-Wes 1970; LPR vir Universitas Apr 1974; In 1972 as ondervoorsitter van die Provinsiale Raad verkies, in 1973 as voorsitter en in 1974 as lid van die Uitvoerende Komitee belas met Onderwys en Biblioteekdienste
   
Donor: PIENAAR, H.W.
   
Donor: PIENAAR, J.J.
   
Donor: PIENAAR, M.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
Notes: Arranged 22 February 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: PIENAAR, M.J.
Details: TREFWOORDE: Dokumente i/s krysgevangenekamp te St. Helena
Notes: Arranged February 1976 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: PIETERSE, JAN LE ROUX
Notes: 0,10 metres
   
Donor: PONT, D. (PROF.)
   
Donor: POTGIETER, FRITZ (DR.)
Details: Member of the President's Council
[Lid van die Presidentsraad]
Notes: 0,10 metres
   
Donor: POTGIETER, G.R.
Notes: 1,40 metres
   
Donor: POTGIETER, H.J.
Details: Regter van die Appelhof (1965); Oorlede 21 Oktober 1973
   
Donor: POTGIETER, H.L.
Details: Sakeman te Umtata; Joernalis en redakteur van DIE SUIDERSTEM
Notes: Arranged June 1979 [Georden Junie 1979]
   
Donor: POTGIETER, J. (MEV.)
   
Donor: POTGIETER, T.D.
Details: LPR Kiesafdeling Raadzaal (Junie 1974); Lid van die Presidentsraad (Julie 1985)
Notes: Arranged March 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden Maart 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: POWELL, PHILIP
Details: President of the NATIONAL STUDENT FEDERATION
[President van die NATIONAL STUDENT FEDERATION]
   
Donor: PRETORIUS, F.J.B.
Details: Karakoelboer in SWA (1921); Dien op Adviesraad van Karakoelnywerheid (1939-1954)
   
Donor: PRETORIUS, J.F.
Details: LPR vir Aliwal
   
Donor: PRETORIUS, J.W.F.
Details: Voorsitter van die NP in SWA (1981); Lid van die Nasionale Vergadering (1980-1981); Voorsitter van AKTUR (1982)
   
Donor: PRETORIUS, S.
Details: Correspondence with Dr. H.F. Verwoerd
[Korrespondensie met dr. H.F. Verwoerd]
Notes: 0,01 metres
   
Donor: PRINSLOO, C.
Details: KEYWORDS: Ossewa-Brandwag
[TREFWOORDE: Ossewa-Brandwag]
Notes: Arranged November 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden November 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: PRINSLOO, D.S. (DR.)
Details: Verbonde aan die kantoor van die Staatspresident, mnr. P.W. Botha
   
Donor: PROGRESSIEWE FEDERALE PARTY
   
Donor: PROGRESSIEWE PARTY
Details: Is op 13 en 14 November 1959 in Johannesburg gestig; Dr. J. van A. Steytler was die eerste leier
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,24 metres; Access determined [Georden 22 Februarie 1974 - 0,24 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: PUNT, W.
Details: Dr. Willem Punt is die Sekretaris van die Nederlands - Suid-Afrikaanse Werksgemeenskap; TREFWOORDE: Publikasie
Notes: Arranged February 1976; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: QUASS, F.W.
Details: Departement Handel en Nywerheid, Pretoria (1945-1956); Nasionale Voedingsnavorsingsinstituut, Pretoria (1956-1965); SOEKOR, Johannesburg (1965); TREFWOORDE: Toespraak "Die oorlogsdae in perspektief"
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Februarie 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: QUINN, DRIENIE
   
Donor: RAAD VIR NASIONALE GEDENKWAARDIGHEDE
Details: Ook Dr. Bakkes:Penkopjoernaal; Geplaas kluis in B4
   
Donor: RAATH, A.W.G. (PROF.)
Details: Lektor in Staatsreg en Regsfilosofie
   
Donor: RAATH, B.J.
Details: KEYWORDS: Documents pertaining to National Press (1915)
[TREFWOORDE: Dokumente i/s Nasionale Pers (1915)]
Notes: Arranged February 1976 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: RAATS, L.
Details: Teacher; Spouse of A.D. Raats; KEYWORDS: Newspaper clippings
[Onderwyseres; Eggenote van ds. A.D. Raats; TREFWOORDE: Koerantknipsels]
Notes: Arranged October 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: RADEMEYER, C.W. (MEV.)
   
Donor: RADLEY, C.W.S. (DR.)
   
Donor: RADLOF, F.G.T.
Notes: 2,60 metres
   
Donor: RADLOFF, B.
Details: KEYWORDS: Miscellaneous correspondence
[TREFWOORDE: Diverse korrespondensie]
Notes: Arranged 14 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 14 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: RAJBANSI, A.
Details: Member of the HUIS VAN AFGEVAARDIGDES; Leader of the MINORITY FRONT - party during the general election of 1994
[Lid van die HUIS VAN AFGEVAARDIGDES; Leier van die MINORITY FRONT - party tydens die Algemene Verkiesing van 1994]
   
Donor: RALL, J.W.
Details: MPC for Newcastle (1959-1961); MP for Bethal-Middelburg (1961); MP for Middelburg (1966); Deputy-Minister of Transportation
[LPR vir Newcastle (1959-1961); LV vir Bethal-Middelburg (1961); LV vir Middelburg (1966); Adjunk-Minister van Vervoer (1972-1975)]
Notes: Arranged April 1998; Access determined [Georden April 1998; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: RAPPORTRYERS
Details: Ontstaan uit die geledere van die Rapportryers wat gemoeid was met die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949; Augustus 1960 word die Federasie van Rapportryerskorpse in die lewe geroep
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: RAUBENHEIMER, BRAAM
Details: MP for Nelspruit (1966-1980); Minister of Forestry, Water, and Environmental Conservation
[LV vir Nelspruit (1966-1980); Minister van Bosbou, Waterwese en Omgewingsbewaring (1976-1980)]
   
Donor: REID, E.C.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: REINECKE, ANNETTE
   
Donor: REINECKE, C.J.
Details: MP for Pretoria district (1966-1974); KEYWORDS: Periodicals
[LV vir Pretoria-distrik (1966-1974); TREFWOORDE: Tydskrifte]
Notes: Arranged 21 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 21 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: REITZ, F.W.
Details: Head judge of the OFS (1874); State President OFS Republic (1888-1895); State Secretary of the ZAR; Senator (1910-1929); KEYWORDS: Documents pertaining to the death of F.W. Reitz (1934)
[Hoofregter van die OVS (1874); Staatspresident OVS Republiek (1888-1895); Staatsekretaris van die ZAR; Senator (1910-1929); TREFWOORDE: Dokumente i/s afsterwe van F.W. Reitz (1934)]
Notes: Arranged 20 March 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 20 Maart 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: RETIEF, F.P.
   
Donor: RHOODIE, E.
Details: Secretary of Information (1 October 1972-1978); Editor of TO THE POINT since 1971; KEYWORDS: Publications
[Sekretaris van Inligting (1 Oktober 1972-1978); Redakteur van TO THE POINT sedert 1971; TREFWOORDE: Publikasies]
Notes: Arranged 2 April 1974; Access determined [Georden 2 April 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: RIES, ALF
Details: Journalist, DIE BURGER
[Joernalis, DIE BURGER]
Notes: 4,00 metres
   
Donor: ROBBERTSE, P.M. (PROF.)
Details: Director of the RGN (Human Sciences Research Council)
[Direkteur van die RGN]
   
Donor: ROBERTS, E. NOEL (DR.)
Details: Departement van Landbou stuur hom in 1908 na Astralie vir landbou opleiding; Keer in 1913 terug na SA; Praktiseer as skaap en wol deskundige
Notes: Arranged October 1995; Access determined [Georden Oktober 1995; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ROBERTS, J.
Details: Practiced as a lawyer in London; Champion for the interests of farmers; KEYWORDS: Correspondence and articles pertaining to John (Oom Jan) Roberts
[Praktiseer as prokureur in Londen; Tree op as kampvegter vir die belange van die Boerevolk; TREFWOORDE: Korrespondensie en artikels i/s John (Oom Jan) Roberts]
Notes: Arranged 25 April 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined; Donated by Dr. Jack Holloway - IG 5/2 dd, 14 December 1973 and PV 515, file 3/1/5 [Georden 25 April 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal; Geskenk deur dr. Jack Holloway - IG 5/2 dd, 14 Desember 1973 en PV 515, leer 3/1/5]
   
Donor: ROHM, C.P. (DR.)
   
Donor: ROOD, W.H.
Details: MP for Barberton (1924-1929); MP for Carolina (1929-1938); KEYWORDS: Periodical DIE NUWE ORDE (1946-1948)
[LV vir Barberton (1924-1929); LV vir Carolina (1929-1938); TREFWOORDE: Tydskrif DIE NUWE ORDE (1946-1948)]
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ROODE, C.D. (PROF.)
Details: Vice-Rector of the University of the Free State
[Vise-Rektor van die UOVS]
   
Donor: ROOS, J.P.
Details: KEYWORDS: Meeting minutes book Orange Union, SAP, NP, VSNP - branch Roodewal (1910-1939); transferred to PV 21
[TREFWOORDE: Notuleboek Orangia-Unie, SAP, NP, VSNP-tak Roodewal (1910-1939); oorgeplaas na PV 21 leer II 22]
Notes: Arranged 22 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ROSENTHAL, E.
Details: Writer and radio announcer; KEYWORDS: Scrapbook
[Skrywer en radio-omroeper; TREFWOORDE: Plakboek]
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ROUSSEAU, ETTIENNE
   
Donor: ROUX, A.L.
   
Donor: ROUX, D. VAN ASWEGEN
Details: Photograph, University of the Free State
[Fotograaf, UOVS]
   
Donor: ROUX, F.
Details: Uitgewersadviseur: Juta en Kie; Organiserende sekr. SA Republikeinse Front Party; TREFWOORDE: Dokumente i.s. SA Republikeinse Party; Nasionale Vroue Party en SA Republikeinse Front Party
Notes: Arranged 24 January 1974 - 0,05 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 24 Januarie 1974 - 0,05 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ROUX, G.
Details: KEYWORDS: Meeting minutes book of the Stockenstrom branch of the Afrikanerbond (1886-1909); transferred to PV 109, file 1/2/1
[TREFWOORDE: Notuleboek van die Stockenstrom-tak van die Afrikanerbond (1886-1909), oorgeplaas na PV 109 leer 1/2/1]
Notes: Arranged 28 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 28 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: RUDMAN, R.K.
Details: Provincial leader of the Grey Shirts in Natal; General of the Ossewa-Brandwag in Natal
[Provinsiale leier van die Gryshemde in Natal; Generaal van die Ossewa-Brandwag in Natal]
Notes: Arranged March 1974; Closed to researchers until growth is also arranged [Georden Maart 1974; Word onttrek van navorsers totdat aanwas ook georden is]
   
Donor: RUMPFF, F.L.H. (REGTER)
Notes: 0,10 metres
   
Donor: RUPERT, A.
Details: Founder, chairperson, and managing director of the Rembrandt Companies; Member of the Prime Minister's Economic Advisory Council
[Stigter, voorsitter en besturende direkteur van die Rembrandtgroep van Maatskappye; Lid van die Eerste Minister se Ekonomiese Adviesraad]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: S.A. HISTORIESE VERENIGING
   
Donor: S.A. NOODHULPLIGA
Details: Op 17 April 1935 in die lewe geroep
Notes: Arranged July 1991; Access determined [Georden Julie 1991; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: S.A. SOSIOLOGIE VERENIGING
   
Donor: S.A.U.K.
   
Donor: SAAMWERKUNIE - NATAL
Details: Tydens `n kongres van 17 Natalse debats en Christelike Jongeliedeverenigings op 24 en 25 Mei 1917 te Pietermaritzburg, is die Saamwerkunie van Natalse Kultuurvereniginge gestig. Hierdie benaming is gedurende 1931 verander na Die Saamwerkunie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, ten einde lidmaatskap op `n nasionale grondslag te plaas; Gedurende 1948 is besluit om die benaming van Die Saamwerkunie van Natal te aanvaar, alhoewel die werksaamhede nog steeds op `n bree vlak voortgesit is; Die eerste voorsitter was adv. E.G. Jansen, bygestaan deur 'n sekretaris, dr. G. Besselaar en 'n korresponderende sekretaresse, mev. M. Jansen
Notes: Arranged May 1979; Access determined [Georden Mei 1979; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SABRA
   
Donor: SADIE, N.C. VAN R.
Details: MPC for Winburg (1949); MP for Winburg (Jan. 1960-April 1970); Commissioner General of the South Sotho National Unity (April 1970-1975)
[LPR vir Winburg (1949); LV vir Winburg (Jan. 1960-April 1970); Kommissaris-Generaal van die Suid-Sotho Volkseenheid (April 1970-1975)]
   
Donor: SAMPI
   
Donor: SAS NASLAANBIBLIOTEEK - JOHANNESBURG
   
Donor: SCHABORT, P. (DR.)
   
Donor: SCHEEPERS, A. (SEN.)
Details: Gekose VP Senator vir Transvaal (Mei 1974-Desember 1980)
Notes: Arranged May 1986; Access determined [Georden Mei 1986; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SCHEPS, J.H.
   
Donor: SCHLEBUSCH, A.L.
Details: MP for Kroonstad (July 1962-Oct. 1980); Speaker of the National Council (1974-1976); Minister of Public Works and Immigration (1978); Justice and Interior Affairs (1979-1980); Vice State President
[LV vir Kroonstad (Julie 1962-Okt. 1980); Speaker van die Volksraad (1974-1976); Minister van Openbare Werke en Immigrasie (1978); Justisie en Binnelandse Sake (1979-1980); Vise-Staatspresident]
   
Donor: SCHOEMAN, B.J.
   
Donor: SCHOEMAN, HENDRIK
Details: MP for Standerton (1966-1974); Delmas (1974); Minister of Agriculture (1972-1980); Transportation (1980)
[LV vir Standerton (1966-1974); Delmas (1974); Minster van Landbou (1972-1980); Vervoerwese (1980)]
   
Donor: SCHOEMAN, J.
Notes: Arranged 23 February 1973 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 23 Februarie 1973 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SCHOEMAN, P.A.
   
Donor: SCHOEMAN, R.S.
Details: MP for Umhlanga (May 1987); Deputy-Minister of Education
[LV vir Umhlanga (Mei 1987); Adjunk-Minister van Onderwys]
   
Donor: SCHOEMAN, S.A.I.
Details: S.A.S. en H. sedert 1935; Dien op NP Takbestuur Benoni (1949-1956); Voorsitter van ATKV Skakelkomitee Benoni (1968); TREFWOORDE: Dokumente i/s NP
Notes: Arranged March 1976 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Maart 1976 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SCHOEMAN, W.J.
Details: MP for Newcastle (1981)
[LV vir Newcastle (1981)]
   
Donor: SCHOLTZ, G.D. (DR.)
Details: Editor of DIE TRANSVALER; Honorary professor in history at RAU; Writer
[Redakteur van DIE TRANSVALER; Ere-professor in Geskiedenis aan RAU; Skrywer]
   
Donor: SCHOLTZ, P.G.M.
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SCHUMANN, T.E.W. (DR.)
   
Donor: SCHUTZLER, J.W.C.
Details: KEYWORDS: Pamphlets and periodicals
[TREFWOORDE: Pamflette en tydskrifte]
Notes: Arranged 21 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 21 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SCHWARZ, F.W.
Details: Immigreer in 1933 vanuit Duitsland na S.A.; Dien hier te lande in verskeie Baptiste gemeentes; Bybelonderwyser aan die Strydom Opleidingskollege te Thaba `Nchu (1958)
Notes: Arranged; Access determined [Georden; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SCOTT, D.B.
Details: MPC for Brandfort (April 1974); MP for Winburg since February 1975; KEYWORDS: Letter from N.J. van der Merwe pertaining to union (27 February 1934)
[LPR vir Brandfort (April 1974); LV vir Winburg sedert Februarie 1975; TREFWOORDE: Brief van N.J. van der Merwe i/s samesmelting (27 Februarie 1934)]
Notes: Arranged 19 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SCOTT, F.P. (DR.)
Details: Dermatologist, National Hospital Bloemfontein
[Dermatoloog, Nasionale Hospitaal, Bloemfontein]
   
Donor: SEMMELINK, J.
   
Donor: SENEKAL, J.H.
   
Donor: SENTRUM VIR INTERNASIONALE POLITIEK
Details: KEYWORDS: Publications
[TREFWOORDE: Publikasies]
Notes: Arranged 4 April 1974; Access determined [Georden 4 April 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SERFONTEIN, J.H.
Details: First secretary of the National Party for the district Kroonstad-East; Withdrew from politics in 1940
[Eerste sekretaris van die Nasionale Party vir die distrik Kroonstad-Oos; In 1940 het hy hom aan die politiek onttrek]
Notes: Arranged before 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SERFONTEIN, J.H.P.
Details: Journalist at THE SUNDAY TIMES
[Joernalis by THE SUNDAY TIMES]
   
Donor: SERFONTEIN, J.J.
Details: MP for Edenberg (1932-1933); Boshof (1938-1948); Fauriesmith (1948-1953); Fauresmith-Boshof (1953); Minister of Posts and Telegraphs (1954-1958); Social Welfare (1954-1958), Social Welfare and Pensions (1958-1966), Education Arts and Science (1958-1961)
[LV vir Edenberg (1932-1933); Boshof (1938-1948); Fauriesmith (1948-1953); Fauriesmith-Boshof (1953); Minister van Pos en Telegraafwese (1954-1958); Volkswelsyn (1954-1958); Volkswelsyn en Pensioene (1958-1966); Onderwys, Kultuur en Wetenskap (1958-1961)]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: SIMES, H.J.R.
Details: LPR vir Bloemfontein-Noord sedert 1961; Sedert 1970 is hy lid van die Uitvoerende Komitee; Sedert 1 Januarie 1981 is hy LUK verantwoordelik vir Hospitaaldienste, Oorde en Natuurbewaring; Leier van die Vrystaatse Provinsiale Raad
   
Donor: SIMKIN, C.H.W.
Details: MPC for Rouxville (March 1965); Zastron (April 1974); MP for Smithfield (October 1975)
[LPR vir Rouxville (Maart 1965); Zastron (April 1974); LV vir Smithfield (Oktober 1975)]
   
Donor: SITTIG, LOTHAR
Notes: 0,10 metres
   
Donor: SLABBERT, JOHAN (SEN.)
Details: Senator for the Free State (Dec. 1972-Dec. 1980)
[Senator vir die Vrystaat (Des. 1972-Des. 1980)]
   
Donor: SLABBERT, P.J.
Details: Founder and chairperson of Olyvenboskraal branch (district Clanwilliam) of National Party; Justice of the Peace (1912-1955); KEYWORDS: Veterans signatures (1937) and two clippings pertaining to Hildebrand Monument
[Stigter en voorsitter van die Olyvenboskraal-tak (distrik Clanwilliam) van die Nasionale Party; Beklee ook die pos van vrederegter vir die periode 1912 tot 1955; TREFWOORDE: Handtekeninge oudstryders (1937) en twee knipsels i/s Hildebrandmonument]
Notes: Arranged July 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SLOET, H.A. (DR.)
Details: President of the Afrikaans Trade/Commerce Institute
[President van die Afrikaanse Handelsinstituut]
Notes: 0,30 metres
   
Donor: SMARTT, T.
Details: MP for Fort Beaufort (1910-1929); Minister of Agriculture (1921-1924); Leader of Union Party; KEYWORDS: Scrapbook
[LV vir Fort Beaufort (1910-1929); Minister van Landbou (1921-1924); Leier van Unioniste Party; TREFWOORDE: Plakboek]
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SMIT, D.M.C.
Details: Minister NG Church (1940-1956); Farmer Kestell district since 1956; KEYWORD: Documents pertaining to Chautauqua Read and Study Circle
[Predikant, N.G. Kerk (1940-1956); Boer, distrik Kestell sedert 1956; TREFWOORDE: Dokumente i/s Chautauqua Lees en Studie sirkel]
Notes: Arranged February 1976 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SMIT, G.E.
   
Donor: SMIT, H.F.
Details: KEYWORDS: Pamphlet
[TREFWOORDE: Pamflet]
Notes: Arranged 25 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 25 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SMIT, J.J.
Details: KEYWORDS: Writing pertaining to J.H. Venter
[TREFWOORDE: Geskrif i/s J.H. Venter]
Notes: Arranged March 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Maart 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SMIT, P.J.S.
   
Donor: SMITH, D.J.G. (PROF.)
   
Donor: SMITH, F.L.
   
Donor: SMITH, H.J.
Details: MP for Smithfield (1987); Ministerial representative of the Orange Free State
[LV vir Smithfield (1987); Ministriele Verteenwoordiger van die OVS]
Notes: 0,10 metres
   
Donor: SMITH, J.D.
Details: MP for Turffontein (1966-1970); KEYWORDS: Publications
[LV vir Turffontein (1966-1970); TREFWOORDE: Publikasies]
Notes: Arranged 29 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 29 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SNYDERS, H.J.C.
Details: Minister; Chosen in 1954 as moderator of NG Synod of Natal
[Predikant; Word in 1954 verkies as Moderator van die NG Sinode van Natal]
Notes: Contains very confidential documents [Bevat baie vertroulike stukke]
   
Donor: SNYMAN, H.W. (PROF.)
Details: Medical Doctor who operated on Dr. H.F. Verwoerd after the first assasination attempt on his life
[Mediese dokter wat dr. Verwoerd geopereer het: eerste sluipmoord]
   
Donor: SOLE, D.B.
Details: Diplomat; SA Ambassador to Washington, D.C. (USA) and the Federal Republic of Germany
[Diplomaat; SA Ambassadeur te Washington, D.C. (VSA) en die Federale Republiek van Duitsland]
   
Donor: SONNENBERG, J.T. (DR.)
Details: MPC - Cape (1977-1986)
[LPR - Kaapland (1977-1986)]
Notes: 0,20 metres
   
Donor: SORENSON, E.A.
Details: KEYWORDS: Election pamphlets - Republican Party (1961)
[TREFWOORDE: Verkiesingspamflette - Republikeinse Party (1961)]
Notes: Arranged March 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Maart 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SPIES, J.F.
   
Donor: SPIES, J.J.
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SPIES, L.
   
Donor: SPOELSTRA, B.
Details: Minister of the Reformed Church of S.A. (1953-1970); Theology Professor
[Predikant van die Gereformeerde Kerk van S.A. (1953-1970); Teologiese Professor]
Notes: Arranged October 1973; Access determined [Georden Oktober 1973; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: STADSRAAD VAN BLOEMFONTEIN
   
Donor: STAPELBERG, F.P.
Notes: Arranged 22 February 1974; Access determined [Georden 22 Februarie 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: STEENKAMP, J.A.
Details: Archivist at INCH
[Vakkundige by INEG]
   
Donor: STEENKAMP, W.P.
Details: Bekwaam hom as medikus te Leiden; LV vir Namakwaland (Junie 1929-April 1938); LV vir Calvinia (Mei 1938-Mei 1943); Senator vir Kaapland (Februarie 1946-Julie 1948)
Notes: Arranged before 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: STEGMAN, J. DU T.
   
Donor: STEYL, J.H.
Details: MPC for Alberton (1953); Head secretary of the National Party in Transvaal
[LPR vir Alberton (1953); Hoofsekretaris van die NP in Transvaal]
   
Donor: STEYN, A.N.
Details: KEYWORDS: Meeting minutes book National Party district management, Willowmore; transferred to PV 27, National Party Cape collection
[TREFWOORDE: Notuleboek NP distriksbestuur, Willowmore - oorgeplaas na PV 27, NP Kaap versameling]
Notes: Arranged 23 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 23 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: STEYN, COLIN (DR.)
   
Donor: STEYN, D.G. (PROF.)
Notes: 16,60 metres
   
Donor: STEYN, D.W.
   
Donor: STEYN, J.C. (PROF.)
Details: Writer
[Skrywer]
   
Donor: STEYN, J.H. (DR.)
Details: MP for Potchefstroom (May 1948-March 1966)
[LV vir Potchefstroom (Mei 1948-Maart 1966)]
   
Donor: STEYN, M.T. (REGTER)
   
Donor: STEYN, YVONNE
   
Donor: STEYNBERG, D.
   
Donor: STIERLIN, RETHA
Notes: 0,10 metres
   
Donor: STOCKENSTROM, FRITZ
Details: Exports Director of the Afrikaans Trade/Commerce Institute (1967)
[Uitvoerende Direkteur van die Afrikaanse Handelsinstituut (1967)]
   
Donor: STOFBERG, L.F.
Details: MP for Worcester (1967-1970); Sasolburg (1985)
[LV vir Worcester (1967-1970); Sasolburg (1985)]
Notes: 0,10 metres
   
Donor: STRAUSS, A.F.
Details: KEYWORDS: Genl. P.H. Kritzinger
[TREFWOORDE: Genl. P.H. Kritzinger]
Notes: Arranged August 1987; Access determined [Georden Augustus 1987; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: STRAUSS, H.J.
Details: Professor in Political Science at the University of the Free State; Member of the President's Council
[Professor in Staatsleer aan die UOVS; Lid van die Presidentsraad]
   
Donor: STRAUSS, J.
Details: Senior lecturer and professor in sociology at the University of the Free State since 1969; KEYWORDS: SABRA
[Senior Lektor en Professor in Sosiologie aan die UOVS sedert 1969; TREFWOORDE: SABRA]
Notes: Arranged February 1984; Access determined [Georden Februarie 1984; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: STRAUSS, J.G.N . (ADV.)
Details: Leader of the Verenigde Party (1950); Minister of Agriculture (March 1944-June 1948); MP for Germiston (1932-1938); Germiston-South (1938-1943); Germiston district (1943-1957)
[Leier van die Verenigde Party (1950); Minister van Landbou (Maart 1944-Junie 1948); LV vir Germiston (1932-1938); Germiston-Suid (1938-1943); Germiston-distrik (1943-1957)]
Notes: Arranged September 1980 [Georden September 1980]
   
Donor: STRAUSS, S.A. (PROF.)
   
Donor: STRYDOM, C.J.S.
Details: Editor of DIE SUIDERSTEM; KEYWORDS: Political memories of the donor
[Redakteur van DIE SUIDERSTEM; TREFWOORDE: Politieke herinneringe van skenker]
Notes: Arranged 30 July 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 30 Julie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: STRYDOM, M.J. (MEV.)
   
Donor: STYGER, P.
Details: KEYWORDS: Dr. H.F. Verwoerd
[TREFWOORDE: Dr. H.F. Verwoerd]
Notes: Arranged March 1986; Access determined [Georden Maart 1986; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SUID-AFRIKA STIGTING
Details: Onafhanklike organisasie, word deur die privaat sektor gefinansier; Stel hom ten doel om op internasionale vlak meer begrip vir SA se saak te verkry; TREFWOORDE: Pamflette en tydskrifte
Notes: Arranged 28 March 1974; Access determined [Georden 28 Maart 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SUID-ARIKAANSE PARTY
Details: Op 21 November 1911 te Bloemfontein gestig en het voortbestaan tot die samesmelting met die NP op 5 Desember 1934 toe die VNSAP in die lewe geroep is
Notes: Arranged 6 May 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden 6 Mei 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SUTTON, W.M. (BILL)
Details: Member of the President's Council; MP for Mooirivier (March 1966-December 1980); Nominated as Senator for Natal (1964-1966)
[Lid van die Presidentsraad; LV vir Mooirivier (Maart 1966-Desember 1980); Genomineer as Senator vir Natal (1964-1966)]
Notes: Arranged February 1976 [Georden Februarie 1976]
   
Donor: SWANEPOEL, J.J. (JOHAN)
Details: Head archivist at INCH; MP (National Party) for Bloemfontein South
[Hoofvakkundige by INEG; LV (NP) vir Bloemfontein-Suid]
   
Donor: SWANEPOEL, L.
   
Donor: SWANEPOEL, STEFAN (DR.)
Details: MP for Gezina (1943-1948)
[LV vir Gezina (1943-1948)]
   
Donor: SWART, LOUIS
   
Donor: SWART, M.J. (PROF.)
Details: Lecturer in history at the University of Port Elizabeth; KEYWORDS: Elections and Prime Ministers (1910-1974)
[Lektor in Geskiedenis aan die Universiteit van Port Elizabeth; TREFWOORDE: Verkiesings en Eerste Ministers (1910-1974)]
Notes: Arranged April 1997; Access determined [Georden April 1997; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: SWITSERSE AMBASSADE
   
Donor: TAYLOR, Y.
Details: Teacher (1945-1949); Typist/Clerk, Lawyer's Office (1950-1962); Library Clerk, WNNR (1962-1966); KEYWORDS: Programmes and newspaper clippings pertaining to Voortrekker Centenary 1938, Herenigde NP 1948-1949 and the Freedom Monument at Vereeniging 1961
[Onderwyseres (1945-1949); Tikster/Klerk, Prokureurskantoor (1950-1962); Klerk Biblioteek, WNNR (1962-1966); TREFWOORDE: Programme en koerantknipsels i/s onder andere Voortrekkereeufees 1938, Herenigde NP 1948/9 en die Vryheidsmonument te Vereeniging 1961]
Notes: Arranged December 1974 - 0,20 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Desember 1974 - 0,20 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: TERBLANCHE, G.P.D.
Details: Senator (November 1970-April 1974); MP for Bloemfontein-North (April 1974); Commissioner General of the Xhosa National Unity in the Transkei
[Senator (November 1970-April 1974); LV vir Bloemfontein-Noord (April 1974); Kommissaris-Generaal van die Xhosa-volkseenheid in die Transkei]
   
Donor: TERBLANCHE, I.S.
Details: Chairperson Management Division National Party constituency Maraisburg; KEYWORDS: Statement of Min. B.J. Schoeman pertaining to election of new Prime Minister on 13 September 1966
[Voorsitter Afdelingsbestuur NP kiesafdeling Maraisburg; TREFWOORDE: Verklaring van Min. B.J. Schoeman i/s verkiesing van nuwe Eerste Minister op 13 September 1966]
Notes: Arranged 27 May 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 27 Mei 1974 -0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: THE ARGUS
   
Donor: THE FRIEND
Details: Well-known Free State newspaper, first issue on June 10th, 1850 and last issue on July 31, 1985 KEYWORDS: Clippings pertaining to Dr HF Verwoerd 1938-1966, Adv BJ Vorster 1959-1969, Dr DF Malan 1948-1954, PO Sauer 1948-76, Helen Suzman 1963-72, Sir De Villiers Graaff 1940-1966, BJ Schoeman 1948-1967, Genl. JC Smuts 1934-1971, Adv. JGN Strauss 1940-1957, Adv. JG Strijdom 1947-1970, Adv. CR Swart 1948-1968, Mrs. Nellie Swart 1948-1961
[Bloemfonteinse Engelstalige koerant waarvan eerste uitgawe op 10 Junie 1850 verskyn het en laaste op 31 Julie 1985; TREFWOORDE: Knipsels i/s dr HF Verwoerd 1938-1966, adv BJ Vorster 1959-1969, dr DF Malan 1948-1954, PO Sauer 1948-76, Helen Suzman 1963-72, Sir De Villiers Graaff 1940-1966, BJ Schoeman 1948-1967, genl. JC Smuts 1934-1971, adv. JGN Strauss 1940-1957, adv. JG Strijdom 1947-1970, adv. CR Swart 1948-1968, mev. Nellie Swart 1948-1961]
Notes: Arranged; Access determined [Georden; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: THERON, E.
Details: Chancellor of the University of the Western Cape; Professor in Social Work at the University of Stellenbosch; Chairperson of the Commission for Coloured Affairs (1973-1976); KEYWORDS: Articles, pamphlets, and periodicals
[Kanselier van die Universiteit van Wes-Kaapland; Professor in Maatskaplike Werk aan die Universiteit van Stellenbosch; Voorsitter van die Kommissie van Kleuringaangeleenthede (1973-1976); TREFWOORDE: Artikels, pamflette en tydskrifte]
Notes: Arranged 25 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 25 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: THERON, J.H.
Details: Researcher at INCH on NAMPO Project
[Behartig NAMPO-projek van INEG]
   
Donor: THOLE, H.
Details: MPC for constituency Weenen, Natal; Member of the Grey Shirts Movement; Farmer, Greytown district; KEYWORDS: Documents pertaining to Grey Shirts Movement
[LPR vir die kiesafdeling Weenen, Natal; Lid van die Gryshempbeweging; Boer, Greytown-distrik; TREFWOORDE: Dokumente i/s die Gryshempbeweging]
Notes: Arranged July 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: THOMAS, D.J.G.
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: THOMPSON, B.
Details: Director of companies; Political writer; leader of the National Alliance Party
[Direkteur van Maatskappye; Politieke skrywer; Leier van die Nasionale Bondsparty]
Notes: Arranged June 1974; Access determined [Georden Junie 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: THUYNSMA, Z.A.
Details: LPR vir Boshof (1933-1956); LUK vir die tydperk 1943-1956; Senator (verkose) vir OVS (1956-1969)
Notes: Arranged February 1986 - 0,20 metres; Access determined [Georden Februarie 1986 - 0,20 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: THUYNSMA, Z.A.
Details: Farmer from Hoopstad district
[Boer van Hoopstaddistrik]
Notes: 0,10 metres
   
Donor: TOERIEN, M.J. (PROF.)
Details: Gedurende 1970 aangestel as die eerste prof en hoof van die Dept Anatomie aan die pasgestigte Mediese Fakulteit van die UOVS; In 1974 is hy ook as direkteur van die Mediese Navorsingsraad se navorsingseenheid vir Eksperimentele Embriologie benoem
Notes: Arranged March 1978 [Georden Maart 1978]
   
Donor: TOMLINSON, F.R. (PROF.)
Details: Lektor in Landbou-ekonomie aan die Univ. van Stellenbosch 1934; Professor in Landbou-ekonomieaan die Univ. van Pretoria 1938; TREFWOORDE: Kommissie insake die Sosio-Ekonomiese Ontwikkeling van die Bantoegebiede; Het op verskeie Regeringskommissies gedien waarvan die Sosio-ekonomiese Kommissie van Ondersoek na die Bantoe-gebiede binne die Unie van SA, kortweg die Tomlinson Kommissie 1955, sekerlik die belangrikste was
Notes: Arranged September 1980; Access determined [Georden Sept 1980; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: TOMS, R.G.F.
Details: KEYWORDS: Correspondence pertaining to development of Table Bay Harbour
[TREFWOORDE: Korrespondensie i/s ontwikkeling van Tafelbaaihawe]
Notes: Arranged 31 January 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 31 Januarie 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: TROSKIE, HANNA
Notes: 0,10 metres
   
Donor: U.O.V.S.
Details: Grey University College (1906-1935); University College of the Orange Free State (1935-1950); University of the Orange Free State (18 March 1950-2001); University of the Free State (2001- )
[Dra sedert 1906 die benaming Grey Universiteits Kollege; In 1935 word die naam verander na Die Universiteitskollege van die OVS; Op 18 Maart 1950 het die UOVS tot stand gekom]
Notes: Arranged 20 May 1974; Access determined [Georden 20 Mei 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: UECKERMANN, KOOS
Details: United Party MP Nigel (1943-1953)
[UP MP Nigel (1943-1953)]
   
Donor: UFS Archive Arca
Details: Arca
Notes: Arca
   
Donor: UITVOERENDE OORGANGSRAAD
Notes: 0,10 metres
   
Donor: UOVS STUDENTERAAD
   
Donor: UOVS-SKAKELBURO
Details: UV-Raad stig op 24 Maart 1964 `n Dept. van Openbare Verhoudinge en Ontwikkeling. Uit hierdie departement het die Skakelburo mettertyd gegroei.
   
Donor: UYS, C.J.
Details: Prof. Charlie Uys, Department Head in History at University of the Free State
[Prof. Charlie Uys, Departementshoof in Geskiedenis van die UOVS]
   
Donor: Unnamed #
   
Donor: V.C.H.O.
Details: Society for Higher Christian Education
[Vereniging vir Christelike Hoer Onderwys]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: V.S.A. INLIGTINGSDIENS
Notes: Arranged October 1991 [Georden Oktober 1991]
   
Donor: VAN AS, HENDRIK
Notes: 0,10 metres
   
Donor: VAN ASWEGEN, A.L.W.
Details: KEYWORDS: Publications
[TREFWOORDE: Publikasie]
Notes: Arranged 25 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 25 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN ASWEGEN, C.H.J.
Details: Ontvang in 1981 die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se Frans du Toit - prys vir Bedryfsleiding; TREFWOORDE: Insake ekonomie en SANTAM
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden 22 Februarie 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN ASWEGEN, J.M.
Details: KEYWORDS: National Transportation Commission and the Economic Institute
[TREFWOORDE: Nasionale Vervoerkommissie en die Ekonomiese Instituut]
Notes: Arranged November 1974; Access determined [Georden November 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN BREDA, ALEX
Details: LV vir Tygervallei (1966); Hoofsweep van die Volksraad (1978)
   
Donor: VAN DEN BERG, B.H.A.
Notes: 2,50 metres
   
Donor: VAN DEN BERG, G.P. (SEN.)
Details: Senator for Transvaal (1974-1980)
[Senator vir Transvaal (1974-1980)]
   
Donor: VAN DEN BERG, J.J.
Details: Chairperson of the Management Division of Primrose constituency (National Party) 1965-1981; Member of the Provincial Council; Member of the top management of the National Party Transvaal
[Voorsitter van Afdelingsbestuur Primrose Kiesafdeling (NP) vanaf 1965 tot 1981; Lid van die Provinsiale Raad; Lid van die hoofbestuur van die NP Transvaal]
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: VAN DEN HEEVER, S.A.
Details: MP (Verenigde Party) for King Williams Town (April 1970-November 1977)
[LV (Verenigde Party) vir King Williams Town (April 1970-November 1977)]
   
Donor: VAN DER BERG, M.J.
Details: MP for Krugersdorp since 21 March 1934-1970 - National Party; Labour Party in 1934, 1938 and 1943
[LV vir Krugersdorp sedert 21 Maart 1934-1970 - NP; Verteenwoordig Arbeidersparty in 1934, 1938 en 1943; Nasionalis sedert 1948]
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER HEEVER, LEONORA (REGTER)
   
Donor: VAN DER MERWE BRINK, C. (PROF.)
   
Donor: VAN DER MERWE, A.E.I.M.
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER MERWE, C.V. (DR. NAK)
Details: MP for Fauresmith (1966-1979); MP for Bethlehem (April 1981); Leader of the National Party in the Orange Free State; Minister of Water, Forestry, and Environmental Conservation (1980-1981); Minister of Environmental Affairs (1981-1982); Minister of Health and Welfare (August 1982)
[LV vir Fauresmith (1966-1979); LV vir Bethlehem (April 1981); Leier van die NP in die OVS; Minister van Waterwese, Bosbou en Omgewingsbewaring (1980-1981); Minister van Omgewingsake (1981-1982); Minister van Gesondheid en Welsyn (Augustus 1982)]
   
Donor: VAN DER MERWE, G.F.
Details: KEYWORDS: Pamphlets
[TREFWOORDE: Pamflette]
Notes: Arranged 25 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 25 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER MERWE, H.D.K.
Details: Lektor ini Volkekunde aan die Universiteit van Pretoria; LV vir Rissik sedert Maart 1966; Na die skeuring in die NP in 1982 skaar hy hom by die Konserwatiewe Party
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: VAN DER MERWE, J.D.
Details: KEYWORDS: Documents pertaining to the National Party and Gen. J.B.M. Hertzog (1927/1940)
[TREFWOORDE: Dokumente i/s die NP en genl. J.B.M. Hertzog (1927/1940)]
Notes: Arranged November 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden November 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER MERWE, J.E.J. (KOOS)
Details: Lid van S.A. Radioliga
   
Donor: VAN DER MERWE, P.A.
Details: Teacher (1952-1974); Head secretary, National Party OFS; Member of the President's Council; Died 2000
[Onderwyser (1952-1974); Hoofsekretaris, Nasionale Party OVS; Lid van die Presidentsraad; Oorlede 2000]
   
Donor: VAN DER MERWE, P.S.
Details: Editor of DIE SUIDWESTER; MP for Middelland (1958-1977); Whip of the National Party (1962-1970); KEYWORDS: Ballot paperrs and ballot lists, State President election (1967)
[Redakteur van DIE SUIDWESTER; LV vir Middelland (1958-1977); Sweep van die Nasionale Party (1962-1970); TREFWOORDE: Stembriewe en stemlyste; Staatspresidentsverkiesing (1967)]
Notes: Arranged 8 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 8 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER MERWE, SCHALK (DR.)
Details: MP for Gordonia (1966-1980); Minister of Health (1972-1979); Died at Rundu on 25 July 1984
[LV vir Gordonia (1966-1980); Minister vir Gesondheid (1972-1979); Oorlede te Rundu op 25 Julie 1984]
   
Donor: VAN DER MERWE, W.L.
Details: KEYWORDS: Single letter pertaining to resignation of J.H. Wiegand (1945)
[TREFWOORDE: Enkele brief i/s bedanking J.H. Wiegand (1945)]
Notes: Arranged 4 February 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 4 Februarie 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER POEL, H.R.
Details: KEYWORDS: Documents pertaining to OB and the New Order
[TREFWOORDE: Stukke i/s OB en Nuwe Orde]
Notes: Arranged 29 March 1973 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 29 Maart 1973 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER RIET, J.W. (DR.)
Details: General practitioner; Member of the Council of the University of the Orange Free State (1964)
[Algemene praktisyn; Lid van die Raad van die UOVS (1964)]
   
Donor: VAN DER SCHYFF, P.F.
Details: Lecturer in history at the University of Potchefstroom; KEYWORDS: Appendices, pamphlets, and photographs
[Lektor in Geskiedenis aan die Universiteit van Potchefstroom; TREFWOORDE: Bylaes, pamflette en fotos]
Notes: Arranged 19 March 1974; Access determined [Georden 19 Maart 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER SPUY, E. (MEV.)
   
Donor: VAN DER SPUY, J.P.
Details: LV vir Westdene (1961); SA Ambassadeur in Oostenryk (1967); Minister van Nasionale Opvoeding (1969); Volkswelsyn en Pensioene (1973); Pos en Telekommunikasiewese (1976); 0,40 metres
   
Donor: VAN DER SPUY, P.
Details: Teacher since 1922; KEYWORDS: Voortrekker Centenary, opening of Voortrekker Monument
[Onderwyser sedert 1922; TREFWOORDE: Voortrekker-eeufees, inwyding van Voortrekkermonument]
Notes: Arranged August 1985 - 0,10 metres; Access determined [Georden Augustus 1985 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER SPUY, S.J.H.
   
Donor: VAN DER VEEN, R.R. (DR.)
Details: Vee-arts; Direkteur van Veeartsenydienste van die Transkei; 0,50 metres
   
Donor: VAN DER WALT, B.J.
Details: MP for Pretoria-West (1953-1968); Administrator of SWA
[LV vir Pretoria-Wes (1953-1968); Administrateur van SWA ]
Notes: 10,80 metres
   
Donor: VAN DER WALT, C.M.
Notes: 0,02 metres
   
Donor: VAN DER WALT, I.D.
   
Donor: VAN DER WALT, N.L.
Details: Secretary of the Volksparty in Transvaal; Together with M.C. de Wet Nel, secretary of the H.N.P. of V. in Transvaal; In 1940 he resigned his position and stepped into the business world; KEYWORDS: Periodicals and pamphlets
[Sekretaris van die Volksparty in Transvaal; Saam met M.C. de Wet Me;. Sekretaris van die H.N.P. of V. in Transvaal; In 1940 bedank hy uit die posisie en tree tot die sakewereld toe; TREFWOORDE: Tydskrifte en pamflette]
Notes: Arranged 1 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 1 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER WALT, RIEKS (MEV.)
Details: Spouse of Mr. B.J. van der Walt, see PV 892
[Eggenote van mnr. B.J. van der Walt, vgl. PV 892]
Notes: 0,30 metres
   
Donor: VAN DER WATH, J.G.H.
Details: MP for Windhoek (April 1959-November 1968); Deputy-Minister for SWA Affairs (August 1961-August 1968); Deputy-Minister of Transportation (February 1968-August 1968); Administrator of SWA (1968-1971)
[LV vir Windhoek (April 1959-November 1968); Adjunk-Minister vir SWA aangeleenthede (Augustus 1961-Augustus 1968); Adjunk-minister van Vervoer (Februarie 1968-Augustus 1968); Administrateur van SWA (1968-1971)]
Notes: Arranged; Unarranged growth of +/- 50 cartons [Georden; Ongeordende aanwas +/- 50 kartonne]
   
Donor: VAN DER WATT, LOUIS (DR.)
Details: MP for Bloemfontein-East (1976); Administrator of the OFS
[LV vir Bloemfontein-Oos (1976); Administrateur van die OVS]
Notes: 5,50 metres
   
Donor: VAN DER WESTHUIZEN, G.J.J.
   
Donor: VAN DER WESTHUIZEN, L.J.
   
Donor: VAN DER WESTHUIZEN, P.R.
Details: KEYWORDS: Meeting minutes book National Party Lindley; transferred to NP OFS collection, PV 21
[TREFWOORDE: Notuleboek NP Lindley - oorgeplaas na NP OVS versameling, vergelyk PV 21]
Notes: Arranged 19 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DER WESTHUIZEN, W.
Details: KEYWORDS: Pamphlets and periodicals
[TREFWOORDE: Pamflette en tydskrifte]
Notes: Arranged 18 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 18 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN DEVENTER, ANDRE
Notes: 0,10 metres
   
Donor: VAN DEVENTER, J.H.
Details: Editor of DIE VOLKSBLAD (1980-1992)
[Redakteur van DIE VOLKSBLAD (1980-1992)]
   
Donor: VAN DYK, H.J.
Notes: 0,03 metres
   
Donor: VAN EEDEN, J.W.
   
Donor: VAN GEND, DANIE
Details: Lawyer;
[Prokureur]
Notes: 0,60 metres
   
Donor: VAN GRAAN, J.G.
   
Donor: VAN HEERDEN, A.C.
   
Donor: VAN HEERDEN, E.S.
   
Donor: VAN HEERDEN, F.J.
Details: Lecturer in history at the University of the Free State; MP (National Party) for Bloemfontein North; In 1985 admitted as advocate of the Supreme Court of South Africa; KEYWORDS: Pres. C.R. Swart
[Lektor in Geskiedenis aan die UOVS; LV (NP) vir Bloemfontein-Noord; In 1985 as advokaat van die Hooggerregshof van Suid-Afrika toegelaat; TREFWOORDE: Pres. C.R. Swart]
Notes: Arranged 11 August 1975; Access determined [Georden 11 Augustus 1975; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN HEERDEN, H.C.
   
Donor: VAN HEERDEN, W. (DR.)
   
Donor: VAN JAARSVELD, F.A.
Details: Professor and Department Head of History at RAU (1967); Department Head of History at UP; Writer; KEYWORDS: Correspondence and meeting minutes book National Party branch Greylingstad; transferred to NP Transvaal, PV 2
[Professor en departementshoof in Geskiedenis aan RAU (1967); Departementshoof van Geskiedenis aan UP; Skrywer; TREFWOORDE: Korrespondensie en notuleboek NP tak Greylingstad - oorgeplaas na NP Transvaal, vergelyk PV 2]
Notes: Arranged 19 March 1974; Access determined [Georden 19 Maart 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN NIEKERK, B.
Details: KEYWORDS: Publications
[TREFWOORDE: Publikasie]
   
Donor: VAN NIEKERK, C.A. (SEN.)
Details: MP for Boshoff (October 1910-September 1924); Senator for the OFS (September 1924-November 1960); President of the Senate (January 1930-January 1940 and August 1948-January 1961); KEYWORDS: Documents pertaining to Herenigde NP (1935)
[LV vir Boshoff (Oktober 1910-September 1924); Senator vir die OVS (September 1924-November 1960); President van die Senaat (Januarie 1930-Januarie 1940 en Augustus 1948-Januarie 1961); TREFWOORDE: Dokumente i/s Herenigde NP (1935)]
Notes: Arranged 13 April 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 13 April 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN NIEKERK, F.N. (DS.)
   
Donor: VAN NIEKERK, G.L.H.
Details: Head secretary of the F.A.K.; MP for Boksburg (1958-1965); Senator (1965); Died June 1971 KEYWORDS: National Party, Boksburg
[Hoofsekretaris van die F.A.K.; LV vir Boksburg (1958-1965); Senator (1965); Senator van Niekerk is in Junie 1971 oorlede; TREFWOORDE: Nasionale Party, Boksburg]
Notes: Arranged; Access determined [Georden; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN NIEKERK, M.G.
Notes: Arranged June 1974 - 0,30 metres; Access determined [Georden Junie 1974 - 0,30 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN NIEKERK, S.G.J.
Details: L.U.K., Administrator of Transvaal; MP for Koedoespoort
[L.U.K., Administrateur van Transvaal; LV vir Koedoespoort]
   
Donor: VAN PLETSEN, DINA
Details: Journalist at PANORAMA
[Joernalis by PANORAMA]
   
Donor: VAN RENSBURG, A.C.J.
Details: KEYWORDS: Publications
[TREFWOORDE: Publikasies]
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN RENSBURG, B.H.J.
Details: Director of the War Museum, Bloemfontein (1953-1968)
[Direkteur van die Oorlogsmuseum, Bloemfontein (1953-1968)]
Notes: Arranged October 1977 [Georden Oktober 1977]
   
Donor: VAN RENSBURG, C.J.J.
Details: KEYWORDS: Pamphlets and periodicals
[TREFWOORDE: Pamflette en tydskrifte]
Notes: Arranged 21 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 21 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN RENSBURG, C.S. (MEV.)
   
Donor: VAN RENSBURG, J.F.J.
Details: Administrator of the OFS (1936-1940); Commandant General of the Ossewa-Brandwag Movement (1941-1952)
[Administrateur van die OVS (1936-1940); Kommandant-Generaal van die Ossewa Brandwagbeweging (1941-1952)]
Notes: Arranged October 1973 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1973 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN RENSBURG, J.J. (SEEF)
Details: MPC for Bloemfontein district (1910-1915); LUK of the OFS Provincial Council (1914-1915); MP for Boshof (1924-1938); Senator for the OFS from 1938 until his death in 1959
[LPR vir Bloemfontein distrik (1910-1915); LUK van die OVS Provinsiale Raad (1914-1915); LV vir Boshof (1924-1938); Senator vir die OVS vanaf 1938 tot met sy afsterwe in 1959]
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN RENSBURG, JOHAN
   
Donor: VAN RENSBURG, N.A.J.
   
Donor: VAN RENSBURG, P.G.J.
   
Donor: VAN RHIJN, A.J.R. (DR.)
Details: Editor of DIE VOLKSBLAD 1925-1948; MP for Bethlehem 1948-1951; Vasco 1953-1958; Windhoek 1958; Administrator of SWA 1951-1953; Minister of Health 1953-1954; Mines 1953-1958; Economic Affairs 1954-1958; High Commissioner in London 1958-1960; KEYWORDS: Dr. A.J.R. van Rhijn
[Redakteur van DIE VOLKSBLAD 1925-1948; LV vir Bethlehem 1948-1951; Vasco 1953-1958; Windhoek 1958; Administrateur van SWA 1951-1953; Minister van Gesondheid 1953-1954; Mynwese 1953-1958; Ekonomiese Sake 1954-1958; Hoe Kommissaris in Londen 1958-1960; TREFWOORDE: Dr. A.J.R. van Rhijn]
Notes: Arranged October 2000; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 2000; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN RHYN, KATHY
Details: MPC for Bloemfontein South (1971); MPC for Wilgehof (1974)
[LPR vir Bloemfontein-Suid (1971); LPR vir Wilgehof (1974)]
Notes: 3,70 metres
   
Donor: VAN ROOY, A.C.A.
Details: Middelburg constituency in the old Cape Parliament 1908; 1910-1917 Albert constituency in the Cape Provincial Administration; City Council member and Mayor for Steynsrus
[Verteenwoordig die kiesafdeling Middelburg in die ou Kaapse Parlement 1908; 1910-1917 verteenwoordig hy die kiesafdeling Albert in die Kaapse Provinsiale Administrasie; Stadsraadslid en Burgermeester vir Steynsrus]
Notes: Arranged 29 March 1973 - 0,20 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 29 Maart 1973 - 0,20 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN ROOY, C.A. (DR.)
   
Donor: VAN ROOY, H.M. (MEV.)
Details: Mev. Henriette van Rooy van Burgersdorp is `n suster van mnr. Erich Mayer se vrou; TREFWOORDE: Bestaan uit skildery van Erich Mayer en enkele aantekeninge
Notes: Arranged February 1976 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN ROOY, J.C. (SEN.)
Details: Senator (benoem) vir die periode 1929-1939
   
Donor: VAN ROOY, P.J.
   
Donor: VAN ROOYEN, G.J.
Details: KEYWORDS: Two meeting minutes books of the National Party branch Arundel, Senekal (1911-1948; 1949-1952)
[TREFWOORDE: Twee notuleboeke van die NP tak Arundel, Senekal (1911-1948; 1949-1952)]
Notes: Arranged 27 May 1974 - 0,04 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 27 Mei 1974 -0,04 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN ROOYEN, J.M.
Details: Candidate in the election, 2 November 1948
[Kandidaat vir die NP in die verkiesing van Naturelleverteenwoordigers, 2 November 1948]
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN ROOYEN, T.E.
Details: KEYWORDS: Only a photograph
[TREFWOORDE: Slegs `n foto]
Notes: Arranged January 1984; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Januarie 1984; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN ROOYEN, T.S.
Details: Lektor in Geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria; TREFWOORDE: Aansoekvorms vir lidmaatskap van die OB
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN RYNEVELD, L.
Details: Lektor in Latyn aan die UOVS sedert 1975; Joernalis DIE VOLKSBLAD
   
Donor: VAN SCHALKWYK, A.J.
   
Donor: VAN SCHALKWYK, J.
Details: KEYWORDS: Publications and clippings
[TREFWOORDE: Publikasies en knipsels]
Notes: Arranged 19 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN SCHALKWYK, J.P.
Details: TREFWOORDE: Aantekeningboek met handtekeninge van Rebellie in tronk te Kimberley (1914)
Notes: Arranged 6 November 1975 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 6 November 1975 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN SCHOOR, M.C.
Details: Voorsitter van die ATKV; Organiseerder van die 1938 Ossewatrek; Ontvang in 1951 `n ere-doktorsgraad in Ingenieurswese van die Universiteit van Stellenbosch
Notes: Arranged 31 January 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden 31 Januarie 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN SCHOOR, M.C.E.
Details: History Department Head at UFS
[Departementshoof van Geskiedenis aan die UOVS]
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; Growth of 0,70 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Reeds aanwas van 0,70 metres; Toeganlikheid is bepaal; Sal oorgeorden word wanneer versameling in sy geheel ontvang is]
   
Donor: VAN VEYEREN, C.
Details: Professor aan die Skool vir Bedryfsleiding aan UNISA sedert September 1972; TREFWOORDE: Politieke toesprake gelewer deur dr. Albert Hertzog en mnr. Jaap Marais (Oktober 1969)
Notes: Arranged November 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden November 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN VUUREN, E. (MEV.)
Details: TREFWOORDE: Aantekeninge i/s R. Leibbrandt se lewensbeskrywing
Notes: Arranged 19 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 19 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN VUUREN, L.M. JANSE
   
Donor: VAN VUUREN, P.Z.J.
   
Donor: VAN WEZEL, J.
Details: TREFWOORDE: Knipsels i/s anti-oorlogse optrede en OB
Notes: Arranged 18 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 18 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN WYK, A.C.
   
Donor: VAN WYK, A.C.
Details: MP for Maraisburg (1974-1981) (National Party)
[LV vir Maraisburg (1974-1981) (NP)]
Notes: 1,80 metres
   
Donor: VAN WYK, H.J.
Details: LPR vir Kroonstad-Suid (1955-1958); LV vir Welkom (1958-1966); LV vir Virginia (1966-1974); Senator (benoem) (November 1977-Junie 1978)
   
Donor: VAN ZIYL, EBEN
Details: Advokaat in Windhoek (1956-1966); Onder-voorsitter van die NP in SWA (1975); Hoofbestuurslid van AKTUR (1977)
   
Donor: VAN ZYL, C. DE W.
Details: Senior Verkiesingsbeampte, Pretoria (1948-1954); Senior Verkiesingsbeampte, Kaapstad (1955-1963); Vertaler, Kaapstad (1968); TREFWOORDE: Bevat o.a. inligting oor verkiesingsuitslae (Volksraad sowel as Provinsiale Raad) en die Tweede Wereldoorlog
Notes: Arranged October 1974 - 0,20 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1974 - 0,20 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN ZYL, D.H.
Details: MPC for Kuruman (1929-1934); MPC for Hopetown (1935-1939); Senator - Cape (1939-1960, 1962-1965); Leader National Party Cape Provincial Council
[LPR vir Kuruman (1929-1934); LPR vir Hopetown (1935-1939); Senator-Kaapland (1939-1960, 1962-1965); Leier NP Kaaplandse Provinsiale Raad]
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VAN ZYL, I. (MEJ.)
Details: ISEN, UOVS (1969-1977); Krygstuigkorporasie van SA, Pretoria (1977- )
   
Donor: VAN ZYL, J.J.M. (SEN.)
Details: Senator for SWA (1960-1974)
[Senator vir SWA (1960-1974)]
   
Donor: VAN ZYL, J.S.
   
Donor: VAN ZYL, M.
   
Donor: VAN ZYL, P.B.
Details: Lektor in Inligtingskunde aan die UOVS
   
Donor: VENDA AMBASSADE
   
Donor: VENTER, F.A.
Details: Skrywer; 1961 Hertzogpryswenner vir Geknelde Land en Swart Pelgrim; Redakteur van Die Suidwes-Afrikaner (1946); TREFWOORDE: Koerante en knipsels
Notes: Arranged February 1976; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1976; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VENTER, F.J. (MEV.)
   
Donor: VENTER, J.L.
Details: TREFWOORDE: Plakboek in verband met Van Riebeeckfees en algemene politieke aangeleenthede (1951/1954)
Notes: Arranged 28 May 1974 - 0,04 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 28 Mei 1974 - 0,04 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VENTER, P.J.
   
Donor: VENTER, RINA (DR.)
Details: MP for Innesdal, Pretoria; Minister of Health (1989)
[LV vir Innesdal, Pretoria; Minister van Gesondheid (1989)]
   
Donor: VENTER, W.D.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Feburarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VERENIGDE PARTY INLIGTINGSDIENS
Details: TREFWOORDE: Verenigde Party, Vroueraad van die VP, Sir De Villiers Graaff, Verkiesings
Notes: Arranged October 1985; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1985; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VERENIGDE PARTY O.V.S.
Notes: Arranged 14 February 1974; Access determined [Georden 14 Februarie 1974; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VERENIGDE PARTY TRANSVAAL
Details: TREFWOORDE: Bestaan uit `n agenda (Oktober 1953) en verkiesingsmateriaal (1953 en 1974)
Notes: Arranged January 1984 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Januarie 1984 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VERENIGING VAN ORANJEWERKERS
   
Donor: VERMAAK, D. (PROF.)
Details: Prof. Vermaak was verbonde aan die Dept. Opvoedkunde aan die UOVS
Notes: 0,30 metres
   
Donor: VERMAAK, HENNIE
Notes: 0,10 metres
   
Donor: VERSCHOOR, THEUNS (ADV.)
Details: Lektor in Strafreg aan die UOVS
   
Donor: VERSTER, C.
Details: TREFWOORDE: Stukke met betrekking tot Republikeinse strewe, Tweede Vryheidsoorlog, ens. - hoofsaaklik publikasies
Notes: Arranged February 1978 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Februarie 1978 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VERWOERD, E. (MEV.)
Details: Spouse of Dr. H.F. Verwoerd
[Eggenote van dr. H.F. Verwoerd]
   
Donor: VERWOERD, LEN (DR.)
   
Donor: VICTOR, J.J.H.
Details: Direksie Afrikaanse Persfonds
   
Donor: VILJOEN, E.J. (MEV.)
Details: TREFWOORDE: Briewe uit krygsgevangenekamp (1899/1902)
Notes: Arranged July 1978 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Julie 1978 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VILJOEN, G. VAN N. (DR.)
Details: LV vir Vanderbijlpark (1981); Minister van Nasionale Opvoeding (1980); Staatsadministrasie en Statistiek (1982); 6,90 metres
   
Donor: VILJOEN, H.S.
Details: TREFWOORDE: Notuleboek NP - oorgeplaas na PV 21, NP OVS versameling, leer II 7
Notes: Arranged 4 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 4 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VILJOEN, J.H. (MIN.)
Details: LV vir Hoopstad (1933-1943); LV vir Vryburg (1948-1957); Minister van Mynwese (1950-1953); Onderwys, Kuns en Wetenskap (1950-1957); Volkswelsyn (1953-1954); Bosbou (1954-1956); Gesondheid (1956-1957); TREFWOORDE: Afrikanerparty, mnr. N.C. Havenga
Notes: Arranged April 1995; Access determined [Georden April 1995; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VILJOEN, JOHANNA
Details: Dokumente afkomstig uit die boedel van Mej. Viljoen, wat te Philippolis woonagtig was
   
Donor: VILJOEN, M.
Details: MPC for Pretoria Central (1949-1953); MP for Alberton since 1953; Adjunct Minister and Minister; President of the Senate since 23 Jan. 1976; State President
[LPR vir Pretoria-Sentraal (1949-1953); LV vir Alberton sedert 1953; Adjunk-Minister en Minister; President van die Senaat sedert 23 Jan. 1976; Staatspresident]
Notes: Arranged May 1977 - 4,60 metres; Growth of 0,80 metres; [Georden Mei 1977 - 4,60 metres; Aanwas 0,80 metres; Toeganklikheid word bepaal volgens aanvraag]
   
Donor: VILJOEN, M.J.
   
Donor: VILJOEN, W.J.
   
Donor: VISSER, A.J.
Notes: 0,60 metres
   
Donor: VISSER, I.G.
Details: LPR vir Bloemfontein-Noord (1954-1960); Benoem tot Senator (1960-1974); Dogter van Pres. M.T. Steyn
Notes: Arranged [Georden]
   
Donor: VISSER, TOM
Details: Boer van Fauresmith; Mnr. Visser se oupa, mnr. Gert Petrus Visser, was jarelank voorsitter van die Vrystaatse Volksraad
   
Donor: VOLKER, V.A.
Details: LPR vir Umhlatuzana, Durban (1965-1966); LV vir Umhlatuzana, Durban (1966-1970); LV vir Kliprivier, Natal (1972- ); TREFWOORDE: Verkiesingsmateriaal (1966-1973)
Notes: Arranged 27 May 1974 - 0,02 metres; Access determined [Georden 27 Mei 1974 - 0,02 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VOLKSTAATRAAD
Notes: Spoke with Natie Luyt on 24/4/1996, he said it must stay Volkstaatraad; 0,10 metres [Praat met Natie Luyt op 24/4/96, hy se dit moet Volkstaatraad bly; 0,10 metres]
   
Donor: VOLSCHENK, B.G.D.
Details: Boer; Lid van die Ossewa-Brandwag; TREFWOORDE: Lidmaatskapkaart en gedenkstuk i/s OB
Notes: Arranged before 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VOLSTEEDT, A.K.
Details: Teacher and Principal; Inspector of Education; KEYWORDS: Publications
[Onderwyser en Skoolhoof; Inspekteur van Onderwys; TREFWOORDE: Publikasies]
Notes: Arranged March 1976; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Maart 1976; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VON ABO, C.
Details: Boer; Het `n sleutelrol gespeel in die totstandkoming van NAMPO
   
Donor: VON MOLTKE, J.
Details: MP for Karas (1950-1966); Leader of the Grey Shirst Movement (1934-1938); Member of the Federal Council of the National Party (1945-1966); Chairman of the National Party in South West Africa (1955-1961)
[LV vir Karas (1950-1966); Leier van die Gryshempbeweging in die OP (1934-1938); Lid van die Federale Raad van NP (1945-1966); Voorsitter van die NP in SWA (1955-1961)]
Notes: Arranged before 1974 - 0,09 metres; Growth of 0,10 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,09 metres; Daar is aanwas - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: VORSTER, J.
   
Donor: VORSTER, J.D. (DR. KOOT)
   
Donor: VORSTER, M.S. (MEV. TINI)
   
Donor: VOSLOO, A.H.
Details: MP for Somerset-East (1953-1970); Deputy Minister of Bantu Development (1966-1970); Administrator of Cape
[LV vir Somerset-Oos (1953-1970); Adj.-Minister van Bantoe-ontwikkeling (1966-1970); Administrateur van Kaapland]
   
Donor: VOSLOO, TON
Details: Besturende-direkteur Nasionale Pers Bpk. (1983); Redakteur van BEELD (1977-1983)
   
Donor: VOSLOO, W.L. (DR.)
Details: LV vir Brentwood (1966-1979); Adjunk-Minister van Bantoe-administrasie en ontwikkeling (1978); Plurale Betrekkinge en Ontwikkeling (1978-1979)
   
Donor: VREY, W.J.H. (PROF.)
Details: Director of ISEN
[Direkteur van ISEN]
   
Donor: VRYHEIDSALLIANSIE
Notes: 0,90 metres and cassettes [0,90 metres en kassette]
   
Donor: VRYHEIDSFRONT
Details: Dr. Corne Mulder
Notes: 0,10 metres
   
Donor: VRYSTAATSE LANDBOU-UNIE
   
Donor: WALKER, D. (MEV.)
   
Donor: WARING, J.
Details: Spouse of Frank Waring; Daughter of Arthur Barlow; KEYWORDS: Manuscript of her book "Sticks and Stones"
[Eggenote van oud-Minister Frank Waring; Dogter van mnr. Arthur Barlow; TREFWOORDE: Manuskrip van haar boek "Sticks and Stones"]
Notes: Arranged before 1974 - 0,10 metres; Access determined [Georden voor 1974 - 0,10 metres; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: WEBB, H.S.
Details: Op 26 Februarie 1883 te Grahamstad gebore; Stigterslid van die Waakzaamheidskomite in 1912 - voorganger van die Nasionale Party; TREFWOORDE: Spotprente
Notes: Arranged 8 February 1974 - 0,01 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 8 Februarie 1974 - 0,01 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: WEBBER, MARLEEN
Details: Progressive Federal Party candidate in the 1987 election in Bloemfontein North
[PFP-kandidaat Algemene Verkiesing (1987)] 0,80 metres
   
Donor: WEISS, P.F.D. (PROF.)
Details: Director of Africa Institute, Pretoria
[Direkteur van Afrika Instituut, Pretoria]
   
Donor: WELTHAGEN, MEV.
Notes: 0,10 metres
   
Donor: WENDT, G.
Details: Music teacher at Murraysburg. Documents pertaining to conditions in South Africa
[Musiekonderwyser te Murraysburg; TREFWOORDE: Dokumente i/s toestande in S.A.]
Notes: Arranged October 1973 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Oktober 1973 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: WENTZEL, GREYLING
Details: MP for Bethal (1966); Minister of Agriculture (1982)
[LV vir Bethal (1966); Minister van Landbou (1982)]
Notes: 4,20 metres
   
Donor: WENTZEL, J.J.
Details: MP for Christiana, 1933-1943; 1953-1970
[LV vir Christiana, 1933-1943; 1953-1970]
   
Donor: WESSELS, E. (MEV.)
   
Donor: WESSELS, F.J.H. (PROF.)
Details: Professor in Political Science University of the Free State Professor in Staatsleer aan die UOVS, `n pos wat hy tot en met sy dood op 3 Mei 1976 beklee; TREFWOORDE: Kommissie van Ondersoek insake die Plaaslike Bestuurstelsel in die Oranje-Vrystaat COVERAGE 1908-1976; 17 Files; 0,44 Metre.
Notes: Arranged April 1990 [Georden April 1990]
   
Donor: WESSELS, G.
Details: Minutes of NP - transferred to PV 21, NP Orange Free State Collection
[TREFWOORDE: Notuleboeke NP - oorgeplaas na PV 21, NP OVS versameling, leer II 10]
Notes: Arranged 3 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 3 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: WESSELS, G.R.
Details: Senator Transvaal (1955-1973), Ambassador in Bophuthatswana
[Senator vir Transvaal (1955-1973); Ambassadeur in Bophuthatswana] 5,50 metres
   
Donor: WESSELS, J.
Details: Private papers of J. Wessels, Managing Director Blomanda Housing Scheme; Author of several publications. COVERAGE 1961-1980; 6 Files; 0,20 Metre.
   
Donor: WESSELS, J.B.
Details: KEYWORDS: Photographs
[TREFWOORDE: Fotos]
Notes: Arranged 4 April 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 4 April 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: WESSELS, J.H.B.
Details: MP for Bethlehem (1914-1926)
[LV vir Bethlehem (1914-1926)]
Notes: Arranged before 1974 - 0,20 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden voor 1974 - 0,20 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: WESSELS, M.J. (THYS)
Details: LPR vir Kliprivier, Natal
[MPC for Klip River, Natal]
   
Donor: WESSELS, W.
   
Donor: WIEGAND, J.H.
Details: TREFWOORDE: Notuleboek NP Afdelingsbestuur Vredefort 1914/1932, oorgeplaas na PV 21 leer II 36
[Mintues of NP Department Management Vredefort 1914/1932 - transferred to PV 21]
Notes: Arranged 29 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 29 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: WIGGETT, S.
   
Donor: WILCOCKS, C.T.M.
Details: Wilcocks Snr.: LV vir Winburg (1915-1924); Administrateur van die OVS (1929-1936); Wilcocks Jnr.: LPR vir Bloemfontein-Suid (1953); Senator vir die OVS (1958-1970)
[Wilcocks Snr: MP for Winburg (1915-1924); Administrator of the OFS (1929-1936); Wilcocks Jnr: MPC for Bloemfontein South (1953); Senator for the OFS (1958-1970)]
   
Donor: WILEY, JOHN W.E.
Details: Private papers of J.W.E. Wiley, United Party MP Simon's Town
[1966-1977], South African Party
[1977-1980], National Party
[1980], Deputy Minister of Envronmental Affairs and Fisheries
[1982-1984], Minister of Environmental Affairs and Tourism
[1984-1986], Environmental Affairs and Water Affairs
[1986-1987]. COVERAGE In Process; 2,44 Metres.
   
Donor: WILKINSON, J.C.
Details: KEYWORDS: Pamphlets
[TREFWOORDE: Pamflette]
Notes: Arranged 22 March 1974; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Maart 1974; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: WOEST, G.H.
Details: KEYWORDS: Documents pertaining to OB
[TREFWOORDE: Dokumente i/s OB]
Notes: Arranged December 1974 - 0,10 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden Desember 1974 - 0,10 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: WOLLHEIM, O.D. (DR.)
Details: Kleurlingverteenwoordiger vir die Suid-Kaap in die Kaaplandse Provisiale Raad (1965)
[Coloured representative for the Southern Cape in Cape Provincial Council (1965)]
   
Donor: WORMAN, J.
Details: TREFWOORDE: Dokument met betrekking tot Jode en Kommunisme
Notes: Arranged 22 February 1974 - 0,02 metres; No growth expected; SETTLED; Access determined [Georden 22 Februarie 1974 - 0,02 metres; Geen aanwas word verwag nie; AFGEHANDEL; Toeganklikheid is bepaal]
   
Donor: ZAAIMAN, S.F.
Details: Editor of DIE VOLKSBLAD
[Redakteur van DIE VOLKSBLAD]